הודעה על בחירה בשנת הסתגלות - הבהרה בעניין הוראות התחולה

 

בהתאם להוראות תיקון מספר 168 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), אשר פורסם ביום 19 בספטמבר 2008, נקבע כי תושב ישראל המוגדר כתושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק (להלן: "יחיד זכאי"), רשאי להודיע בתוך 90 ימים ממועד הגעתו לישראל, בטופס שנקבע, כי בחר בשנת הסתגלות.

 

משמעות שנת ההסתגלות היא כי יחיד זכאי כאמור, יכול שלא להיחשב כתושב ישראל על פי הדין הרגיל בכפוף להודעתו האמורה, בתקופה של 12 חודשים ממועד הגעתו לישראל ובלבד שבתום התקופה, במידה ויחליט להישאר, יחשב כתושב ישראל.

 

בהתאם להוראות התחולה של תיקון מספר 168 לפקודה, נקבע כי יחיד זכאי אשר הגיע לישראל לאחר יום 1 בינואר 2007 (מועד תחולת התיקון) ולפני יום 19 בספטמבר 2008, יהא רשאי להודיע על בחירתו בשנת הסתגלות בתוך 90 ימים ממועד פרסום החוק.

 

מנתונים הקיימים בפני רשות המסים עולה כי, התארגנות העולים והתושבים החוזרים בנושא זה דורשת פרק זמן נוסף. מתוך רצון להגשים את תכלית החקיקה וליצר הודאות הראויה תוך שמירה על עקרונות הפשטות והיעילות המערכתית החלטנו להאריך את משך התקופה בה ניתן למסור הודעה כאמור.

 

לאור האמור לעיל, הריני להודיעכם כי יחיד זכאי אשר הגיע לישראל בין יום 1 בינואר 2007 ליום 31 בדצמבר 2008 והמעוניין להודיע על בחירתו בשנת הסתגלות, יוכל לעשות כן עד ליום 31 במרץ 2009, ויראו בהודעתו האמורה כהודעה שהוגשה במועד.

 

 

לחץ כאן להודעת רשות בדבר הודעה על בחירה בשנת הסתגלות

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן