הוראת ביצוע מס הכנסה 23/2001 – היחידה למיסוי בינלאומי - הליכי הסכמה הדדית באמנות למניעת כפל מס – נוהל הגשת בקשה והטיפול בה

 

אחת המטרות אשר לשמן מתקשרות מדינות באמנות מס הינה מניעת כפל מס. אמנות מס הנן הסכמים בינלאומיים הנערכים בין שתי מדינות (להלן: "המדינות המתקשרות"), המשקפים את הסכמתן בדבר חלוקת זכויות המיסוי לגבי סוגים שונים של הכנסה ולעיתים אף בדבר סיווגן של הכנסות. במסגרת אמנת מס מסכימות המדינות המתקשרות ביניהן כי הזכות למסות הכנסה מסוג מסוים תינתן לאחת מן המדינות המתקשרות, בעוד שהמדינה המתקשרת השנייה מתחייבת לוותר, באופן מלא או חלקי, על זכותה למסות אותה הכנסה או לתת הקלה או הטבה בדרך אחרת.

 

באמנות המס אשר ישראל צד להן נכלל סעיף הקובע "נוהל הסכמה הדדית". סעיף זה קובע הליך ייחודי ובלעדי אשר מטרתו מניעת חיוב במס שאינו תואם את הוראות האמנה. כמו כן נועד הליך זה לאפשר למדינות המתקשרות ליישב בהסכמה הדדית קושי או ספק בדבר פירושה או תחולתה של האמנה, וכן במקרים אשר אין לגביהם הוראות באמנה. בכל אמנה מפורטים סוגי המחלוקות והנושאים שניתן, או שקיימת חובה, לפתור או לקבוע בהסכמה הדדית. לעיתים ישנן הוראות הקובעות כי החלטה או קביעה מסוימת יכולות להתקבל רק בהסכמה הדדית של הרשויות או לאחר היוועצות ביניהן.

 

כל ההוראות הללו נועדו ליצור ערוץ הידברות בין המדינות המתקשרות בכל סוגיה הקשורה באמנה, והן משקפות את רצון המדינות המתקשרות ליישב מחלוקות תוך שיתוף פעולה ובדרך של הסכמה.

 

ניתן לחלק את נוהל ההסכמה ההדדית לכמה סוגים: הסוג הראשון והנפוץ ביותר הוא הליך הסכמה הדדית לגבי מקרה פרטני בו מועלית הטענה כי פעולה של אחת המדינות, או של שתיהן, גורמות או עלולה לגרום לחיוב נישום במס בניגוד להוראות האמנה; הסוג השני הינו הליך אשר מטרתו להגיע להסכמה בדבר פרשנות הוראות האמנה, בדבר יישומה או תחולתה באופן כללי וללא קשר למקרה פרטני; הסוג השלישי הינו הליך התייעצות לגבי מקרים אשר לא הוסדרו במפורש באמנה, במטרה למנוע כפל מס. קיום כל אחד מסוגי ההליכים הללו, כפוף להוראות האמנה הרלבנטית.

 

הליכי הסכמה הדדית מתנהלים בין המדינות המתקשרות, באמצעות הרשויות המוסמכות.

 

מטרת חוזר זה הינה להבהיר את מהותם של הליכי ההסכמה ההדדית ולקבוע נוהל פניה לרשות המוסמכת בבקשה לפתוח בהליך הסכמה הדדית במקרה פרטני.

 

 לחץ כאן להוראת ביצוע 23/2001

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן