החלטת מיסוי 1010/09 – החזקה עקיפה של עולה חדש בחברה ישראלית – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

 1. בני הזוג אזרחי ותושבי מדינת אמנה. בן הזוג מחזיק ב-50% ממניות חברה תושבת אותה מדינה (להלן: "החברה הזרה") יתרת המניות מוחזקות על ידי תושב זר אחר. עיקר עיסוקה של החברה הזרה ביבוא ויצוא, לפעילות כאמור אין כל קשר לישראל.
 2. לבני הזוג חברה זרה אחרת בבעלותם המלאה אשר משמשת כ"סוכן" של החברה הזרה.
 3. בכוונת בני הזוג לעלות לישראל לשהות בה את מרבית זמנם ולקבל מעמד של עולה חדש.
 4. על מנת להמשיך את פעילותו מול החברה הזרה בכוונת בני הזוג להקים חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה המשפחתית") עם הגעתם לישראל אשר תתחייב במס בהתאם להוראות סעיף 64א לפקודה.
 5. החברה המשפחתית תוחזק על ידי בני הזוג בלבד.
 6. יובהר כי מלבד בני הזוג לא יועסקו עובדים נוספים בחברה המשפחתית.
 7. כל הכנסתה ופעילותה של החברה המשפחתית הינה מפעילות מחוץ לישראל ובדומה לפעילות אשר הייתה למבקש ורעייתו ערב עלייתם ארצה.
 8. לחברה המשפחתית לא תהא כל פעילות אחרת בישראל ו/או מחוץ לישראל מלבד האמור לעיל, וכל הכנסתה תהא קבלת עמלות מן החברה הזרה בהתאם היקף הרכישות והמכירות בהם החברה המשפחתית, באמצעות המבקש, הייתה מעורבת.
 9. כל פעילותה ועסקיה של החברה המשפחתית באמצעות בני הזוג יבוצעו מחוץ לישראל.

פרטי הבקשה

לקבוע כי על הכנסותיו של היחיד כנישום מייצג בחברה משפחתית יחולו הוראות סעיף 14 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. היחיד ייחשב לעולה חדש עם הגעתו לישראל.
 2. הכנסותיה של החברה המשפחתית ייחשבו הכנסתו של הנישום המייצג ויחולו עליה הוראות סעיפים 14 ו- 97 לפקודה, לפי העניין, וכל עוד הכנסות החברה הופקו ונצמחו מחוץ לישראל.
 3. אין בהחלטה זו כדי לקבוע שהכנסות החברה המשפחתית אכן הופקו מחוץ לישראל ונושא זה עתיד להתברר על ידי פקיד השומה.
 4. לא יותרו בקיזוז הפסדים אשר יוצרו לחברה המשפחתית ו/או לנישום אשר לו היו רווח היו פטורים ממס כאמור על פי סעיף 14 ו-97 לפקודה.
 5. החברה המשפחתית תגיש דוח לפקיד השומה כחוק.
 6. למען הסר ספק, היה ולחברה המשפחתית יהיו בעלי מניות אשר אינם נחשבים תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק הכנסת החברה שתהא פטור ממס כאמור על פי החלטה זו תהא רק בשיעור חלקם של בני הזוג זאת אף אם מי מהם ייחשב כנישום המייצג.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 1010/09

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן