החלטת מיסוי 114/06 – תושבות – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

 1. המבקש הינו רווק אשר נולד ומתגורר במדינת אמנה. המבקש אינו עובד כיום.
 2. אביו של המבקש, הקים, לפני שנים רבות, חברה הפעילה בתחום המסחר (להלן: "החברה"). החברה מסווגת לצורכי מס הכנסה אמריקאי כ- Corp, קרי, החברה "שקופה" לצורכי מס אמריקאי, ובהתאם, הכנסותיה מחויבות במס בידי בעלי המניות.
 3. המבקש ירש מאביו מניות בחברה, והוא מחזיק בחברה ביחד עם אחיו אשר הינו תושב חוץ.
 4. אחיו של המבקש מחזיק במניות השליטה בחברה ואף מנהל את החברה בפועל.
 5. המבקש אינו מנהל ו/או עובד בחברה ואף לא מקבל כל שכר.
 6. למבקש אין מקרות הכנסה נוספים, למעט חלקו ברווחים המחולקים.
 7. חלקו של המבקש ברווחי החברה ממוסה בארה"ב והכנסתו אינה מסווגת כמשכורת ו/או כשכר מכל סוג שהוא.
 8. למבקש חשבון חיסכון בארה"ב, ולמעט החזקותיו בחברה, אין לו נכסים אחרים בישראל ובמחוץ לישראל.

 

פרטי הבקשה

המבקש מבקש לעלות ארצה והוא מבקש לקבוע את הסדרי המיסוי אשר יחולו עליו בקשר עם עלייתו – תחולת הוראות סעיפים 14 ו- 97 לפקודה לגביו וקביעת אופן מיסוי הרווחים המחולקים על ידי החברה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. נקבע מועד אשר החל ממנו ייחשב המבקש לעולה חדש (להלן: "המועד שנקבע"). החל מן המועד הקובע, יחולו על המבקש ההקלות אשר בסעיף 14(א) ובסעיף 97 לפקודת מס הכנסה.
 2. הכנסות המבקש, לפי חלקו, מרווחים המחולקים על ידי החברה, ייחשבו כ"דיבידנד" ויהיו פטורים ממס במשך חמש שנים מן המועד הקובע.
 3. בתום תקופת חמש השנים, הכנסות הדיבידנד תהיינה חייבות במס בידי המבקש, ללא זכות לתבוע כל זיכוי בגין מס זר.
 4. יחד עם זאת, המבקש יהא רשאי לבקש כי הכנסות החברה ימוסו בידיו כהכנסתו בשיעורי המס החלים על יחיד ולקזז מן המס כאמור, מס אשר יחול בארה"ב, בכפוף לכללים ולמגבלות הקבועים בסעיפים 199 עד 210 לפקודה.
 5. הפסדים מפעילות החברה בחו"ל לא ייוחסו למבקש ויחשבו כהפסדיה של החברה.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 114/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן