החלטת מיסוי 21/07 – קביעות תושבות – החלטת מיסוי בהסכם

 

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות

 1. המבקש הינו אזרח ישראלי (להלן: "היחיד"), התגורר עד לשלהי שנת המס 2003 בישראל.

ליחיד תיק מס הכנסה המתנהל בפקיד שומה. בסוף שנת המס 2003 עבר היחיד להתגורר ולעבוד במדינת אמנה (להלן: "מדינת אמנה").

 1. היחיד ואשתו פרודים, וגם בביקוריו בישראל, היחיד אינו מתגורר עם אשתו.
 2. משפחתו של היחיד נשארה כל העת בישראל והיא מתגוררת בדירה הרשומה על שם היחיד ועל שם אשתו. ילדיו של היחיד הם בגירים ומתגוררים בדירות אחרות.
 3. היחיד משמש כ- General Representative של חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") הפועלת במדינת האמנה. עיקר עיסוקו הוא בתיווך בין לקוחות לספקים לשם רכישת חומרי גלם מסוגים שונים.
 4. היחיד הינו בעל מניות (שיעור אחזקה של 100%) בחברה תושבת ישראל (להלן: "חברת האם") המחזיקה בחברה בשיעור 57.5%. בעל המניות הנוסף הינו יחיד תושב ישראל.
 5. להלן פרטים נוספים לגבי החברה וחברת האם:
 • משרדה הראשי של החברה נמצאה בישראל.
 • לחברת האם אין כלל משרד בישראל ו/או במדינת האמנה.
 • ניהול חברת האם מתבצע על ידי היחיד ממדינת אמנה. ניהולה של החברה מתבצע על ידי חברת האם באמצעות היחיד ממדינת האמנה ועל ידי בעל המניות הנוסף בישראל.
 1. היחיד הינו תושב מדינת האמנה על פי הדין הפנימי שם. היחיד משלם מס לשלטונות המס של מדינת האמנה בגין שכר העבודה שהוא מקבל מחברת האם. בידי היחיד אישור משלטונות המס במדינת האמנה על היותו תושב מדינת האמנה לעניין מס, החל מתאריך 1 בינואר 2006.
 2. היחיד ממשיך לשלם דמי ביטוח לאומי בישראל.
 3. החל מתחילת שנת 2004, היחיד הינו בעל מעמד של תושב קבע (Permanent Resident) במדינת האמנה וברשותו אשרת עבודה.
 4. היחיד שוכר דירה במדינת האמנה, החל מיום 5 בינואר 2004. חוזה השכירות לתקופה לא מוגבלת עם חידוש אוטומטי.
 5. ליחיד חשבון בנק במדינת האמנה ממנו מתבצעות פעולות השוטפות. בבעלות היחיד ואשתו חשבון בנק בישראל המיועד לשימוש משפחתו. חשבון הבנק בישראל משמש גם לניהול השקעות.
 6. היחיד מגיע לישראל לביקורים עסקיים אשר אינם תכופים. במהלך הביקורים בישראל מתגורר היחיד אצל ילדיו הבגירים, ואצל מכר.
 7. להלן מספר ימי השהות בישראל בשנים האחרונות:

שנה

ימי שהיה בישראל

2003

302

2004

158

2005

130

2006

81

 

 1. החל משנת 2007 ואילך, היחיד ימשיך לשהות בישראל כ- 80 יום בשנה.

 

פרטי הבקשה

היחיד מבקש לקבוע את המועד בו חדל להיות תושב ישראל, לעניין האמנה למניעת כפל מס בין ישראל למדינת האמנה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. היחיד ייחשב לתושב מדינת האמנה, לעניין האמנה למניעת כפל מס בין המדינות החל מיום 1 בינואר 2006.
 2. נכון למועד מתן ההחלטה, היחיד הינו תושב ישראל לפי הוראות פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). בעתיד, יהא היחיד רשאי לפנות אל רשות המיסים (להלן: "הרשות") ולבקש לקבוע כי חדל להיות תושב ישראל לעניין הפקודה. הבקשה תוכרע בהתאם לנסיבות הפנייה.
 3. הובהר כי אין בהחלטה זו משום הסכמה של הרשות או של פקיד השומה כי היחיד יהא זכאי להטבות מכוח סעיפים 14(ג) או 97(ב)(2) לפקודה, בחזרתו להתגורר בישראל או לכל הטבה אחרת לא זכאי כיום או יהיה זכאי בעתיד תושב חוזר כמשמעותו בסעיף 14 לפקודה. מוסכם, כי הזכאות ליהנות מהטבות כאמור תבחן בנפרד והיא מותנית בכך שהיחיד יחדל להיות תושב ישראל על פי הוראות הדין הפנימי.
 4. היחיד ימציא לפקיד השומה ראיות ואסמכתאות בדבר קיומו של בית קבע העומד לרשותו במדינת האמנה.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 21/07

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן