החלטת מיסוי 2514/11 – החלפת אופציות 102 ליחידות RSU על-ידי עובדי רילוקיישן - החלטת מיסוי בהסכם

 

 1. העובדות
  • חברת G inc (להלן: "החברה המקצה") הינה חברה ציבורית תושבת מדינה גומלת, הנסחרת בורסת ה- Nasdaq.
  • חברת T (להלן: "החברה"), הינה חברה פרטית תושבת ישראל, והינה בבעלות מלאה של החברה המקצה.
  • על מנת לתמרץ את עובדי החברה, החברה המקצה הציעה לעובדי החברה, אפשרות להחליף חלק או כל האופציות הקיימות אשר הוקצו בהתאם לתוכניות האופציות הפעילות, אשר טרם מומשו, שהינן בשלות או אשר אינן בשלות אשר מחיר המימוש שלהן הינו שווה או מעל X דולר, היינו אופציות שנכון למועד פקיעתן ו/או החלפתן הינן מחוץ לכסף, (להלן: "האופציות המוחלפות") ליחידות RSU בהתאם ליחסי המרה אשר נקבעו על ידי החברה המקצה (להלן: "יחידות ה- RSU") (להלן: "ההצעה").
  • יחידות ה- RSU יוקצו תחת תכנית ההקצאה של החברה המקצה משנה מסוימת ובמקביל יבוטלו האופציות המוחלפות (להלן: "ההחלפה").
  • נכון למועד הוצאת האישור זה, המניה נסחרה בנאסד"ק על פי סך של כ- C דולר למניה הנמוך מ- X.
   • יחידות ה- RSU יהיו כפופות לתקופת הבשלה חדשה (להלן: "תקופת ההבשלה של יחידות ה- RSU").

במועד ההבשלה, של כל יחידות RSU המחליפות, יוקצו אוטומטית מניות רגילות בחברה המקצה, ללא תמורה.

 • במניין העובדים להם תוצע ההצעה, נמנים גם עובדים אשר ביצעו רילוקיישן מישראל אל המדינה הגומלת (להלן: "עובדי רילוקיישן") והמחזיקים באופציות אשר הוקצו להם בישראל בטרם הרילוקיישן (להלן: "אופציות עובדי רילוקיישן") המוחזקות בנאמנות על-ידי נאמן. במועד ההחלפה עובדי הרילוקיישן אינם נחשבים תושבי ישראל.
 • אופציות עובדי הרילוקיישן, כפופות לניכוי מס במקור בהתאם לכללים ("גישת ה- Vesting" כפי שבוטאה בהחלטת מיסוי. לדוגמא, ראה החלטה מספר 61/06) שנקבעו באישור שניתן על ידי היחידה למיסוי בינלאומי (להלן: "החלטת המיסוי").
 • עם החלפת האופציות המוחלפות ליחידות ה- RSU לעובדי הרילוקיישן אין יכולת לבצע כל פעולה ביחידות ה- RSU. במועד ההבשלה המניות מכוח יחידות ה- RSU מונפקות לטובת עובדי הרילוקיישן ומופקות בידי הנאמן.

 1. הבקשה
  • לקבוע את אופן יישום החלטת המיסוי בנוגע להחלפת אופציות עובדי רילוקיישן של החברה המקצה ביחידות RSU ואופן ניכוי המס במקור בגינן הרווח המיוחס לישראל.

 

 1. החלטת המיסוי ותנאיה
  • בגין ביטול אופציות עובדי הרילוקיישן המוחלפות והקצאת יחידות ה- RSU במסגרת תכנית 2007, במסגרת ההחלפה, לא ינוכה מס במקור על ידי הנאמן ו/או החברה.
  • במועד מימוש יחידות ה- RSU (מכירת המניות שמכוח יחידות ה- RSU) יחויבו עובדי הרילוקיישן וינוכה מס במקור בהתאם לאמור להלן.
  • עם תום תקופת ההבשלה המניות אשר ינבעו מיחידות ה- RSU יופקדו ויוחזקו בנאמנות על ידי הנאמן.
  • עקרונות חישוב הרווח המיוחס לישראל וניכוי המס בגינו:
   • תקופת ההבשלה של יחידות ה- RSU תתוסף לתקופת ההבשלה המקורית של האופציות המוחלפות וזאת לצורך חישוב הרווח המיוחס לישראל, בהתאם להוראות להחלטת המיסוי. כל שאר הכללים לעניין קביעת ההכנסה החייבת במס בישראל לרבות מועד שינוי תושבות ימשיכו להיקבע על פי האמור בהחלטת המיסוי.
   • הנאמן ינכה את המס בגין הרווח המיוחס לישראל בהתאם לאישור זה, ויעבירו לפקיד שומה. ההעברה תבוצע בהתאם להוראות החלטת המיסוי.
  • במקרה של כפל מס תוגש פניה של הנישומים אזרחי ישראל ו/או תושבי ישראל לרשויות המס בישראל בבקשה לפנות להליך של הסכמה הדדית. רשות המסים תיאות לפנות בבקשה לקיום הליך של הסכמה הדדית בהתאם להוראות האמנה.
  • החלטת מיסוי זו לא עסקה בשאלת חבות המס של חברות הקבוצה הזרות המעסיקות את העובדים.
  • במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2514/11

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן