החלטת מיסוי 2597/13 – קביעת תושבת בישראל, שנת ההסתגלות, והסדר מיסוי אופציות לתושב חוזר ותיק - החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

 1. בשנת 1997 עזב המבקש יחד עם משפחתו את ישראל והפך לתושב חוץ במדינת האמנה.
 2. במחצית השנייה של שנת 2010 נשלח המבקש יחד עם בני משפחתו לישראל, על ידי מעבידתו (חברה תושבת חוץ, להלן: "החברה"), לצורך מילוי תפקיד בחברת בת ישראלית (להלן: "מועד ההגעה לישראל").
 3. לאחר שנתיים ממועד ההגעה לישראל החליט המבקש, יחד עם בני משפחתו, להמשיך ולהתגורר בישראל כדרך קבע. עוד באותו מועד ביקש תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה.
 4. במהלך שנת 2009 הוענקו לכלל עובדי החברה, וביניהם למבקש, אופציות לרכישת מניות החברה (להלן: "יום ההענקה"). יום תחילת ההבשלה הוגדר בשנת 2007 (להלן: "יום תחילת ההבשלה"). הענקת האופציות הינה בהתאם למסמך ההענקה (להלן: "מסמך הענקה") ותוכנית האופציות של החברה.
 5. יום תחילת ההבשלה של האופציות הוגדר כשנת 2007 שכן זהו המועד בו החל המבקש לעבוד בחברה ומאותו מועד נעשה זכאי להן. העיכוב בהענקת האופציות עד ליום ההענקה נבע מכך שמדובר בתכנית האופציות הראשונה של החברה ואישורה ארך זמן רב. קביעת תחילת תקופת ההבשלה של האופציות ליום תחילת העבודה של המבקש בחברה, ולא ליום הענקת האופציות, מעוגנת במסמך ההענקה.
 6. האופציות אשר הוענקו למבקש חולקו למספר מנות אשר לכל אחת מהן תקופת הבשלה שונה.
 7. החברה אינה מהווה חבר בני אדם תושב חוץ כמשמעותו בסעיף 89(ב)(3)(ד).

הבקשה

 1. התבקשנו לקבוע את המועד בו הפך המבקש לתושב ישראל.
 2. התבקשנו לאשר את השנה הראשונה להגעתו לישראל כשנת הסתגלות הגם שהבקשה לכך לא הוגשה במהלך התקופה הנדרשת לכך והקבועה בסעיף 14(ב) לפקודה.
 3. התבקשנו להסדיר את מיסוי הרווחים הצפויים לנבוע ממכירת האופציות ו/או ממכירת המניות שמקורן האופציות האמורות. (להלן: "הכנסות ממימוש האופציות").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. המבקש ייחשב לתושב ישראל הזכאי להקלות של תושב חוזר ותיק החל ממועד ההגעה לישראל.
 2. השנה הראשונה לחזרתו של המבקש לישראל לא תיחשב כשנת הסתגלות כמשמעותה בסעיף 14(ב) לפקודה. זאת מאחר ובקשתו לכך לא הוגשה בתקופת הזמן הנדרשת ומאחר ועל פי חוזה העסקה עם מעבידו, הגיע המבקש לישראל במטרה להישאר ולעבוד בישראל במשך שנתיים.
 3. הוראות שיחולו לעניין מיסוי הרווחים הצפויים לנבוע ממימוש האופציות.
 4. ההכנסה ממימוש האופציות תחולק לשני חלקים:

חלק ראשון – חלק ההכנסה שהופק בישראל אשר יחשב כהכנסת עבודה שהופקה בישראל.

חלק שני – חלק ההכנסה שהופק מחוץ לישראל (עד למועד ההגעה לישראל).

אופן מיסוי ההכנסה ייקבע בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 102(ג) לפקודה.

 1. חלוקת ההכנסה ממימוש האופציות, לחלקים המוזכרים בסעיף 4 לעיל, תקבע כדלקמן:
 • ההכנסה אשר יפיק המבקש ממימוש האופציות, אשר הבשילו לפני מועד הגעתו לישראל. הכנסה זו תיחשב להכנסה שהופקה מחוץ לישראל על ידי תושב חוץ ולפיכך לא תהא חייבת במס בישראל.
 • ההכנסה אשר יפיק המבקש ממימוש האופציות אשר תאריך סיום הבשלתן חל לאחר מועד חזרתו לישראל, יחולק כמפורט להלן:
 • החלק הראשון, השווה להכנסה ממימוש האופציות כשהוא מוכפל ביחס שבין סך תקופת העבודה בחו"ל לתקופת העבודה, ייחשב להכנסה אשר הופקה מחוץ לישראל על ידי תושב חוץ ולפיכך אינו חייב במס בישראל.

לעניין זה:

"תקופת העבודה" תחשב למספר ימי העבודה בתקופה המתחילה במועד יום תחילת ההבשלה והמסתיימת במועד יום סיום ההבשלה של האופציות.

בחישוב "מספר ימי העבודה" לא יילקחו בחשבון ימי שישי, שבת, חג וחופשות משפחתיות.

"תקופת העבודה בחו"ל" תחשב למספר ימי העבודה מיום תחילת ההבשלה ועד ליום החזרה לישראל.

 • החלק השני, השווה ליתרת ההכנסה, ייחשב להכנסת עבודה אשר הופקה בישראל על ידי תושב ישראל ולפיכך יהא חייב במס בישראל. כנגד המס החייב על הכנסה זו לא יינתן זיכוי בשל מיסי כפל או פטור לתושב חוזר וותיק.
 1. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2597/13

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן