החלטת מיסוי 27/07 – תושבות ומיסוי אופציות – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

  1. המבקש עזב את ישראל ועבר לגור בארה"ב בשנת המס 1997.
  2. היחיד הועסק כשכיר בחברה תשובת ארצות הברית (להלן: "החברה האמריקאית").
  3. היחיד נחשב כתושב ארה"ב לצורכי מס בארה"ב.
  4. במסגרת ההעסקה בארה"ב הוקצו ליחיד אופציות לרכישת מניות החברה מסוג Non Qualified Option. (מסלול הכנסת עבודה ע"פ הדין האמריקאי). לאופציות נקבעה תקופת הבשלה.
  5. בשנת המס 2006 חזר היחיד לישראל והחל לעבוד בחברה תשובת ישראל, שהיא חברה בת של החברה האמריקאית.

פרטי הבקשה

קביעת מועד תחילת התושבות לעניין פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") והסדר מס בנוגע לאופציות אשר התקבלו בארצות הברית ומומשו בישראל.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. נקבע מועד ממנו יחשב המבקש לתושב חוזר (להלן: "המועד הקובע") ממועד זה יחולו עליו ההקלות שבסעיף 14(ג) ובסעיף 97 לפקודה.
  2. הרווח מן האופציות כאשר הוא מוכפל במספר הימים שמיום החזרה של היחיד לישראל, או מיום ההקצאה של האופציה, כמאוחר, ועד לתום תקופת ההבשלה של האופציה אשר מכוחה ניתנו המניות לנישום ומחולק במספר הימים שמיום ההקצאה ועד תום תקופת ההבשלה של האופציה יהא חייב במס בישראל (להלן: "סכום הרווח החייב").
  3. בגין סכום הרווח החייב לא יינתן כל פטור, לרבות פטור מכוח סעיפים 14 ו/או 97(ב) לפקודה, לא יינתן כל זיכוי, לרבות זיכוי בגין מיסי חוץ כמשמעותו בחלק י' פרק שלישי לפקודה ולא יינתן כל ניכוי, למעט ניכוי הוצאות מכירה, וניכויים המותרים בהתאם לסעיף 17(11) לפקודה.
  4. יתרת סכום הרווח בגין האופציה תהא פטור ממס בישראל.
  5. מימש הנישום אופציה למניות ולא מכר את המניות בדרך של Same Day Sale, יראו את הנישום כמי שרכש את המניות בבורסת הנסד"ק בהיותו תושב ישראל, כאשר מחירן המקורי הינו שווי המניות אשר היווה בסיס לקביעת סכום הרווח ויום רכישתן הינו יום מימושה של האופציה. במכירת המניות האמורות, יחויב הנישום במס רווח הון בהתאם להוראות הפקודה ולא יינתן לו פטור על פי סעיף 97(ב)(2) לפקודה.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 27/07

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן