החלטת מיסוי 2873/16 - חיוב במס בישראל על בסיס מזומן בגין הכנסת עבודה של תושב ישראל אשר הופקה על ידו מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ – החלטת מיסוי בינלאומי לא בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 1. עובדות המקרה:
  • מר פלוני הינו ילד ואזרח ישראל (להלן: "היחיד").
  • עד לשנת 2006 התגורר היחיד עם משפחתו בישראל, והיחיד עבד בישראל, כשכיר, בשורה של תפקידים בכירים בחברה תושבת ישראל (להלן: "החברה הישראלית").
  • במהלך שנת 2006 החלו היחיד ומשפחתו (אשתו וילדיו הקטינים באותה עת) בתהליך של העתקת מרכז חייהם מישראל לארה"ב, והיחיד החל לעבוד בארצות הברית, כשכיר, בתפקיד בכיר בחברה תושבת ארה"ב אשר הינה חברה קשורה לחברה ישראלית (להלן: "החברה האמריקאית").
  • להלן פרוט ימי השהייה של היחיד ואשתו במדינת ישראל בשנים 2004-2013:

 

 

ימי שהייה בישראל

שנה

היחיד

בת הזוג

2004

353

362

2005

342

342

2006

162

163

2007

26

21

2008

29

34

2009

19

28

2010

55

26

2011

272

54

2012

254

48

2013

280

77

 

 • אשתו של היחיד לא עבדה במהלך השנים בארצות הברית.
 • במהלך שנות השהייה של היחיד ומשפחתו בארה"ב הם התגוררו בדירת מגורים אשר בבעלות המשפחה בארה"ב.
 • החל ממועד מעבר המשפחה לארה"ב בשנת 2006 היחיד ובת זוגו נחשבים תושבי ארה"ב לצורכי מס ומגישים שם דוחות מס בהתאם.
 • לאחר מעבר המשפחה לארצות הברית בשנת 2006 החל היחיד להשכיר את דירת המגורים של המשפחה במדינת ישראל, הדירה הושכרה עד שנת 2011, ואילו בעת ביקורי היחיד ומשפחתו בישראל במהלך השנים 2007-2010 לנה המשפחה בבתי מלון ובדירות שכורות על בסיס יומי.
 • ליחיד הוצע, באופן בלתי צפוי, למלא תפקיד ניהולי בכיר בחברה הישראלית החל מתאריך 1 בינואר 2011 (להלן: "יום החזרה"), לפיכך עזב היחיד את עבודתו בחברה האמריקאית, שב לישראל, והחל להיות מועסק בתפקיד האמור בחברה הישראלית החל מן המועד האמור.
 • בת זוגו של היחיד וילדיו לא שבו עם היחיד לישראל, אלא המשיכו להתגורר בארצות הברית.
 • החל מיום החזרה התגורר היחיד בדירה אותה שכר בישראל עד חודש ספטמבר 2012, ובחודש זה עבר היחיד להתגורר בדירה חדשה בישראל אותה רכש בחודש מאי 2011 (ואילו דירת המגורים הקודמת של המשפחה בישראל, כאמור בסעיף 1.8 לעיל, נמכרה על ידי היחיד).
 • לאחר יום החזרה, במהלך השנים 2011-2012, קיבל היחיד הכנסות מהפרשי משכורת, פדיון ימי חופשה והכנסות נלוות נוספות מן החברה האמריקאית – בגין תקופת העסקתו בארה"ב בחברה האמריקאית, עובר ליום החזרה (להלן: "הפרשי משכורת החוץ").

 

 1. הבקשה לרולינג

להסדיר את מעמד התושבות ואת חבות המס הנגזרת של היחיד בישראל. 

 1. החלטת המיסוי ותנאיה
  • היחיד יחשב ל"תושב חוץ" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), בתקופה אשר תחילתה ביום 1 בינואר 2007 וסופה ביום שקדם ליום החזרה. 
 • על היחיד יחולו הוראות סעיף 100א' לפקודה ביחס לנכסים אשר היו בבעלותו נכון, לכל המאוחר, ליום 31 בדצמבר 2006, במישרין או בעקיפין – לרבות נכסים אשר הוחזקו עבורו בנאמנות.
 • החל מיום החזרה יחשב היחיד ל"תושב ישראל" כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, וממועד זה יחשב ל"תושב חוזר" כהגדרת מונח זה בסעיף 14(ג) לפקודה – כנוסחו של סעיף 14(ג) עובר לתיקון 168 לפקודה (להלן: "תושב חוזר"), ותחל תקופת ההטבות הנדרשת לעניין סעיפים 14 ו- 97 לפקודה.
 • בהתאם לפסיקה בישראל, עובד שכיר מדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומנים – דהיינו מתחייב במס בישראל על הכנסותיו במועד בו התקבלו ההכנסות בפועל בידיו. מאחר שבמועד בו התקבלו בפועל בידי היחיד ההכנסות מהפרשי משכורת החוץ הוא נחשב תושב ישראל כאמור בסעיף 3.3 לעיל, הרי שהכנסות כאמור חייבות במס בישראל בידי היחיד על בסיס פרסונלי בהתאם לסעיף 2 רישא לפקודה – כהכנסת עבודה של תושב ישראל לפי סעיף 2(2) לפקודה, החייבת בשיעור מס רגיל לפי סעיף 121 לפקודה. הכנסת עבודה כאמור בידי תושב חוזר אינה זכאית לפטור ממס לפי סעיף 14(ג) לפקודה.
 • למען הסר ספק הובהר, כי אין בהחלטת המיסוי וקביעת חבות המס של היחיד בישראל על הכנסותיו מהפרשי משכורת החוץ על בסיס פרסונלי כמפורט בסעיף 3.4 לעיל כדי לשלול מתן זיכוי של מסי חוץ אשר שולמו בפועל בארה"ב על הכנסות היחיד מהפרשי משכורת החוץ אשר הופקו על ידו מחוץ לישראל – וזאת בכפוף להוראות כל דין, ובכפוף להמצאת מסמכים ואסמכתאות מתאימות לפקיד השומה בגין תשלום מס סופי בארה"ב על הכנסות היחיד מהפרשי משכורת החוץ.
 • במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי  2873/16