החלטת מיסוי 2983/16 – תושבות – מועד תחילת התושבות במקרה של העברת מרכז החיים לישראל שלא בסמוך למועד קבלת תעודת עולה ממשרד הקליטה – החלטת מיסוי בהסכם

 1. העובדות כפי שנמסרו לנו
  • בני זוג נולדו במדינת אמנה והינם אזרחי ותושבי מדינה אמנה (להלן: "המדינה הזרה").
  • לבני הזוג שלושה ילדים קטינים. בחודש ספטמבר 2010 הגיע הבעל לישראל על מנת להעתיק את מקום המגורים של בני הזוג לישראל בהמשך אותה השנה. במועד זה, פנה הנישום למשרד הפנים ולמשרד הקליטה בישראל לשם קבלת תעודת זהות ותעודת עולה.
  • הבעל קיבל תעודת עולה ותעודת זהות בשנת 2010. בני הזוג החליטו שלא לעלות לישראל בשנת 2010.
  • בני הזוג רכשו דירה בישראל בשנת 2013.
  • ביום 1 לאוגוסט 2014 הודיע הבעל למדינה הזרה כי הוא ומשפחתו עוזבים את המדינה הזרה ועולים לישראל.
  • עובר להגעתם לישראל בני הזוג מכרו את דירתם במדינה הזרה.
  • ביום 3 לאוגוסט 2014 העתיקו בני הזוג את מרכז החיים שלהם מהמדינה הזרה.
  • בשנת 2014 בני הזוג רשמו את ילדיהם ללימודים בישראל.
  • להלן פירוט מספר ימי השהייה של הבעל בישראל

שנה

הבעל – מספר ימי שהשהייה בישראל

2005

8

2006

7

2007

10

2008

0

2009

11

2010

24

2011

8

2012

32

2013

53

2014 – עד ליום 3/8/2014

24

2014 – מיום 4/8/2014

148

2015

333

 

 1. הבקשה

לאשר כי בני הזוג הינם תושבי ישראל לראשונה מיום 3 לאוגוסט 2014, כמשמעות, המונח בסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה.  

 

 1. החלטת המיסוי
  • יובהר, כי על אף העובדה כי הבעל קיבל תעודת עולה ממרכז הקליטה בשנת 2010, לאור העובדה כי הבעל לא העביר את מרכז חייו בפועל לישראל בשנת 2010, הבעל לא יחשב לתושב ישראל לראשונה ממועד קבלת תעודת העולה.
  • בני הזוג יחשבו לתושבי ישראל החל מיום 3 באוגוסט 2014 (להלן: "יום תחילת התושבות") ובלבד שמיום תחילת התושבות ימשיך להיות מרכז חייהם בישראל, ומיום תחילת התושבות ואילך ייחשבו כ"תושב ישראל לראשונה".
  • בני הזוג יהיו זכאים להטבות מכוח תיקון 168 לפקודת מס הכנסה ויחולו עליהם הוראות סעיפים 14 ו- 97 לפקודה החל מיום תחילת התושבות בתקופה הקבועה בסעיפים אלו.
  • יובהר כי החלטה זו אינה מהווה אישור תושבות לצרכי מס, ולפקיד השומה שמורה, בין היתר, גם הסמכות לבחינת התושבות של בניה זוג.
  • במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 2983/16