החלטת מיסוי 3563/12 – הכנסותיה של חברה משפחתית המוחזקת בידי עולה חדש ודיבידנד המחולק מרווחיה – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

  1. הפונה הינו יחיד המוגדר כתושב ישראל לראשונה החל משנת 2010 (להלן: "היחיד").
  2. היחיד מחזיק במלוא הון המניות של החברה (להלן: "החברה").
  3. בכוונת היחיד לראות את החברה כ"חברה משפחתית" כהגדרתה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") בעוד היחיד ייחשב ל"נישום המייצג" כמשמעותו באותו סעיף.

פרטי הבקשה

נתבקשנו להסדיר את המיסוי אשר יחול על רווחיה של חברה, אשר הופקו עד לתום התקופה הקבועה בסעיף 14 לפקודה (להלן: "תקופת הפטור") ודיבידנד אשר יחולק מרווחים שנצברו עד לתום תקופת הפטור, לרבות דיבידנד אשר יחולק לאחר תום תקופת הפטור ומקורו ברווחים שנצברו עד תום תקופת הפטור.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. בכפוף לאמור בהחלטת המיסוי 1010/09, אשר פורסמה על ידי רשות המיסים (להלן: "החלטת המיסוי"), הכנסותיה של חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודה, המוחזקת החזקה מלאה על ידי יחיד המוגדר כתושב ישראל לראשונה כמשמעותו בסעיף 14 לפקודה ואשר נחשב לנישום המייצג בחברה המשפחתית, ייחשבו כהכנסותיו של הנישום המייצג ויחולו עליה הוראות סעיפים 14 ו- 97 לפקודה, לפי העניין, וזאת בכפוף, להתקיימותם של כל שאר התנאים הקבועים בהחלטת המיסוי.
  2. דיבידנד, אשר יחולק מתוך רווחיה של החברה ומקורו בהכנסות אשר נצמחו והופקו על ידי החברה, בשנים בהן נחשבה לחברה משפחתית וחל עליהן הפטור ממס הקבוע בסעיפים 14 ו- 97 לפקודה, לא יראוהו כחלוקת דיבידנד והוא לא יחויב במס וזאת גם אם הדיבידנד חולק לאחר תום תקופת הפטור על פי סעיף 14 לפקודה.
  3. אין בהחלטה זאת בכדי לאשר את מקום הפקת הכנסתה ו/או את היותה מוגדרת כחברה משפחתית וכן אין בה כדי לאשר כל נושא הקשור לסיווגה של הכנסה. לפיכך, לפקיד השומה ניתנה כל סמכות כאמור בפקודה, מלבד לנושאים אשר הובהרו במפורש בהחלטה זו.
  4. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3563/12

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן