החלטת מיסוי 3635/12 – סיווג הכנסותיו של תושב חוזר ותיק, המתקבלות ממעביד, הכנסות שאינן רווח הון ממקור חוץ – החלטת מיסוי שאינה בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות

  1. הפונה הינו יחיד המוגדר כתושב חוזר ותיק (להלן: "היחיד").
  2. היחיד הינו מומחה בתחום מדעי המחזיק בידע ייחודי, אשר נצבר על ידו במהלך שנות פעילותו כתושב חוץ במדינה זרה, המהווה קניין רוחני בבעלותו (להלן: "הקניין הרוחני").
  3. לקראת חזרתו לישראל קיבל היחיד הצעת עבודה מתאגיד תושב ישראל (להלן: "התאגיד"). במסגרת הצעת העבודה ביקש התאגיד מן היחיד לרכוש את זכויותיו בקניין הרוחני (להלן: "העסקה").
  4. העסקה כללה את הפרטים להלן:
    • התמורה עבור הקניין הרוחני נקבעה כסכום אחיד ואינה מותנית בעבודה ו/או מתן שירותים מכל סוג שהוא על ידי היחיד.
    • זכותו של היחיד להמשיך ולעשות שימוש בקניין הרוחני תהא בכפוף לזכויות התאגיד בקניין הרוחני.
    • לא תוגבל זכותו של היחיד להמשיך ולעסוק בכל עיסוק אשר בו עסק במסגרת פעילותו בתאגיד, או לפני העסקתו בו, אם וכאשר תופסק העסקתו במסגרתה.

פרטי הבקשה

נתבקשנו לקבוע כי התמורה הנובעת מן העסקה כאמור, מהווה תמורה מרווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל על ידי תושב חוזר ותיק, ולפיכך פטורה ממס.

 

ההחלטה

על סמך העובדות אשר פרטו בבקשה נקבע כי העסקה המתוארת אינה מהווה אירוע מס הוני. לפיכך, אין לראות את התמורה המתקבל מן העסקה כתמורה בעד רווח הון הפטור ממס בידי תושב חוזר ותיק. זאת מאחר, ועל פי פרטי העסקה היחיד לא נפרד לחלוטין מזכויותיו בקניין הרוחני ועל כן, לא מתקיימת "מכירה" כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה הנדרשת לצורך התהוותו של אירוע מס הוני.

 

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3635/12

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן