החלטת מיסוי 3792/16 - מיסוי בינלאומי - החלטת מיסוי בהסכם בעניין זיכוי ממסי חוץ ב"נאמנות קרובים" המסווגת כנאמנות GRANTOR בארה"ב

 

 העובדות:

  • גב' XX הינה אזרחית ותושבת ארה"ב לצרכי מס, ומעולם לא הייתה תושב ישראל מס הכנסה (להלן: "היוצר").
  • חלק מן הילדים ומהנכדים של היוצר הינם תושבי ישראל וחלקם תושב חוץ מס הכנסה.
  • בכוונת היוצר להקים בארה"ב נאמנות אשר בה הנהנים יהיו אך ורק ילדים ונכדים של היוצר אשר הינם תושבי ישראל (להלן בהתאמה: "הנאמנות" ו"הנהנים"), ואילו עבור הילדים והנכדים האחרים שהם תושבי חוץ תוקם נאמנות אחרת אשר אינה מושא החלטה זו.
  • הנאמנות תחשב כתושבת ארה"ב לצרכי מס על פי הדין הפנימי בארה"ב. הנאמנות תהא נאמנות מסוג GRANTOR – דהיינו היוצר ידווח מדי שנה על הכנסות הנאמנות בדוחות האישיים שלו המוגשים לרשות המס בארה"ב וישלם מס בגינן בארה"ב, ולאחר פטירת היוצר הנאמנות עצמה תדווח לרשות המס בארה"ב על הכנסותיה ותשלם את המס החל.
  • בכוונת הנאמנות להשקיע בנכסים אשר מקום הפקת ההכנסות הנובעות מהם הוא בארה"ב, הן בהתאם להוראות הדין הפנימי בארה"ב והן בהתאם לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ארה"ב (להלן: "האמנה").
  • הנאמנות עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 75ח1(ב) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") לסיווג נאמנות כ"נאמנות קרובים".

 

 1. הבקשה

להסדיר את אופן מתן הזיכוי בשל מסי חוץ אשר יושתו בארה"ב על הכנסות שיופקו בארה"ב תחת הנאמנות.

 

 1. החלטת המיסוי ותנאיה
  • נקבע כי ככל שהנאמנות תסווג כ"נאמנות קרובים" (וככל שהיא תישאר בסיווג כאמור), יחולו ההוראות להלן:
   • מיסים סופיים אשר ישולמו בפועל בארה"ב על ידי היוצר בגין הכנסות הנאמנות אשר בהתאם להוראות הדין הפנימי בארה"ב ולאמנה רואים אותן כהכנסות המופקות בארה"ב ואשר מיוחסות ליוצר ומדווחות על ידו בדו"ח השנתי המוגש על ידו לרשות המס בארה"ב, והכנסות אלו בלבד (להלן: "הכנסות הנאמנות המופקות בארה"ב"), לרבות מסים המשתלמים למדינות שהן חלק ממדינה פדראלית או לרשויות אזוריות אשר הן חלק מאותה מדינה, המחושבים כאחוז מן ההכנסה, אך למעט מסים עירוניים, מס בריאות (כגון: Medicare tax וכד'), ביטוח לאומי (Social security tax) (להלן: "מסי ארה"ב"), יינתנו כזיכוי כנגד חבות המס של הנאמנות בישראל, ובלבד שזיכוי כאמור לא יעלה על גובה הזיכוי אשר היה ניתן בכפוף להוראות כל דין (לפי הפקודה או האמנה), לו יחיד תושב ישראל היה מפיק הכנסה כאמור.

למען הסר ספק, הובהר כי מיסים אשר ישולמו על ידי היוצר לרשות המס בארה"ב בגין הכנסות הנאמנות שמקום הפקתן הינו מחוץ לארה"ב, לא יינתנו כזיכוי בישראל.

 

 • מסי ארה"ב אשר ישולמו בפועל על ידי הנאמן (במידה שהנאמנות תחדל להיות מסווגת כנאמנות מסוג Grantor Trust בארה"ב) בגין הכנסות הנאמנות המופקות בארה"ב יינתנו כזיכוי כנגד חבות המס של הנאמנות בישראל, ויחולו כל הוראות סעיף 3.1.1 לעיל (בשינויים המחויבים מכך שהנאמנות חדלה להיות מסווגת כנאמנות סוג Grantor Trust בארה"ב).

למען הסר ספק, הובהר כי מיסים אשר ישולמו על ידי הנאמן לרשות המס בארה"ב בגין הכנסות הנאמנות אשר מקום הפקתן הינו מחוץ לארה"ב, לא יינתנו כזיכוי בישראל.

 

 • ככל שמסי ארה"ב אשר ישולמו בארה"ב על ידי היוצר או הנאמן, לפי העניין, בגין הכנסות הנאמנות המופקות בארה"ב, יעלו על חבות המס בישראל של הנאמנות בהתאם להוראות סעיף 75ח1(ד)(3) לפקודה (להלן: "עודף הזיכוי"), יחולו הוראות סעיף 205א לפקודה כל זמן שהנאמנות תוגדר כ"נאמנות קרובים" והנאמן יהא רשאי להפחית את עודף הזיכוי כנגד המס אשר בו חבה הנאמנות בשל הכנסות הנאמנות שיופקו מחוץ לישראל בשנים הבאות כנגד הכנסות שמקום הפקתן הוא בארה"ב כמפורט בסעיף 3.1.1 ו- 3.1.2 לעיל (כל זמן שהנאמנות תוגדר כ"נאמנות קרובים").

 

 • לאחר שינוי סיווגה של הנאמנות, מ"נאמנות קרובים" לנאמנות מסוג אחר, הנאמן לא יוכל לנצל את עודף הזיכוי אשר בידו נכון ליום שינוי הסיווג כנגד חבות המס של הנאמנות מיום זה ואילך.

 

 • במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 3792/16

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשיםמיסוי רילוקיישן