החלטת מיסוי 61/06 – מיסוי אופציות אגב שינוי תושבות – החלטת מיסוי בהסכם

 

העובדות

 1. למבקש הוענקו לפני 1 בינואר 2003 מספר סדרות של אופציות למניות חברה תושבת חוץ בה עבד (להלן: "האופציות"). המניות הוענקו למבקש בתקופה בה נחשב תושב חוץ על פי הדין הפנימי בישראל, ואף נחשב תושב של מדינה אשר חתומה עם ישראל על אמנה למניעת כפל מס (להלן: "מדינת האמנה"). לכל סדרת אופציות הוגדרה תקופת הבשלה (Vesting).
 2. במועד כלשהו חזרו המבקש ובני משפחתו להיות תושבי ישראל (להלן: "יום החזרה"). המבקש החל לעבוד בחברה הבת של החברה תושבת החוץ. חברת הבת הינה חברה תושבת ישראל.
 3. נכון ליום החזרה, טרם הסתיימה תקופת ההגבלה של חלק מן האופציות.

פרטי הבקשה

 1. המבקש ביקש לקבוע הסדר למיסוי הכנסותיו ממימוש אופציות בעתיד.
 2. המבקש ביקש לאשר את מעמדו כ"תושב חוזר" כמשמעותו בסעיף 14(ג) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. המבקש ייחשב לתושב ישראל מיום 1 בינואר 2005 ויהא זכאי להקלות ממס הניתנות ל"תושב חוזר" מכוח סעיפים 14(ג) ו- 97(ב) לפקודה החל ממועד זה.
 2. ההכנסה ממימוש אופציות (דהיינו: שווי המניות בניכוי תוספת המימוש) אשר תחושב במועד המרת האופציות למניות תחולק לשני רכיבים. חלק ההכנסה אשר הופק במדינת האמנה לא יחויב במס בישראל וחלק ההכנסה אשר הופק בישראל יחשב כהכנסת עבודה שהופקה בישראל. אירוע המס יידחה למועד המימוש.
 3. חלק ההכנסה אשר יחויב במס בישראל יקבע כדלקמן: ההכנסה ממימוש האופציה כשהיא מוכפלת במספר הימים שמיום החזרה, ועד לתום תקופת ההבשלה של אותה אופציה ומחולק במספר הימים שמיום ההקצאה ועד תום תקופת ההבשלה של האופציה. יתרת ההכנסה לא תחויב במס בישראל.
 4. לא יינתנו הקלות מכוח סעיפים 14(ג) ו- 97(ב) לפקודה, לא יינתן כל זיכוי ובכלל זה זיכוי בגין מיסי חוץ או ניכוי (למעט ניכוי הוצאות מכירה) בגין חלק ההכנסה אשר חויב במס בישראל.
 5. שווי המניות למועד מימוש האופציה נקבע כדלקמן: שווי המניות שניתנו לנישום בגין מימוש אופציה לפי שער המניה בסוף יום המסחר בבורסה אשר קדם ליום שבו מומשה האופציה.
 6. יחד עם זאת, אם נתן המבקש הוראה למכירת המניות מכוח האופציה ביחד עם הודעת המימוש והמכירה האמורה התבצעה בתוך 7 ימים מיום מתן ההודעה עליה (same day sale), יהא שווי המניות כמחיר המכירה של המניות האמורות בניכוי הוצאות מכירה ישירות אשר הוצאו לצורך מכירתן, לרבות עמלת מכירה.
 7. מימש המבקש אופציה למניות ולא מכרן באותו יום יראו את המבקש כמי שרכש את המניות בבורסה, בהיותו תושב ישראל. מחירן המקורי יהא שווי המניות אשר היווה בסיס לקביעת סכום החלק החייב במס בישראל (ראה סעיף 5 לעיל), יום רכישתן יקבע ליום מימוש האופציה. במכירת המניות האמורות, יחויב המבקש במס רווח הון בהתאם להוראות הפקודה.
 8. במימוש חלק מסדרת אופציות, יראו את האופציות אשר מומשו כאופציות שתקופת החסימה לגביהן הייתה הראשונה להסתיים באותה סדרה (שיטת FIFO).
 9. נקבעו הוראות שונות לעניין ניכוי במקור, פתיחת תיק למבקש וחובת דיווח. בין היתר, נדרש המבקש לדיווח מפורט על הכנסתו מן האופציות, פירוט נכסים מחוץ לישראל שבבעלותו, (במישרין או בעקיפין) וכן מסמכים רלוונטיים לעניין תושבתו של העובד וכדו'.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 61/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן