החלטת מיסוי 64/06 – קביעות תושבות – החלטת מיסוי בהסכם

 

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות

 1. המבקש הינו אזרח ישראלי והיה בעבר תושב ישראל.
 2. החל משנת 1969 ועד תום שנת 2002 התגורר המבקש במדינת אמנה בבית אשר בבעלותו ואף קיבל אזרחות בה.
 3. בבעלות המבקש מספר נכסי נדל"ן בישראל לצורך השקעה.
 4. אשת המבקש חזרה להתגורר בישראל בתחילת שנת 2002 ואילו המבקש לא שהה כלל בישראל עד ספטמבר 2003.
 5. המבקש מחזיק במספר נכסים אשר נרכשו על ידו בהיותו תושב חוץ. הנכסים מוחזקים, במישרין ובעקיפין, באמצעות חברות זרות ונאמנויות זרות אשר הוקמו על ידו בהיותו תושב חוץ. שתיים מן החברות הזרות (להלן: "ב" ו- "ג") מחזיקות, נוסף על הנכסים מחוץ לישראל, בנכסים בישראל. חברות ב' וג' ביקשו להיחשב כחברות משפחתיות לעניין סעיף 64א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לקבוע את מועד היותו ל"תושב חוזר" לעניין הקלות ממס מכוח סעיפים 14 ו- 97 לפקודה ולהסדיר את תחולת הקלות המס לגבי נכסים אשר בבעלותו.

 

החלטת המיסוי ותנאיה

 1. המבקש נחשב תושב ישראל החל מיום 1 במרץ 2003 וזכאי להטבות כ"תושב חוזר" ממועד זה (להלן: "המועד הקובע").
 2. חברות ב' וג' יעבירו את כל נכסיהן אשר מחוץ לישראל לחברה א' (המחזיקה רק בנכסים מחוץ לישראל). מאחר והחברות המעבירות הן חברות משפחתיות והכנסתן מיוחסות למבקש, זכאי המבקש לפטור ממס בגין רווח ההון בהעברת הנכסים כאמור על פי סעיף 97(ב)(2) לפקודה.
 3. למעט כאמור בסעיף 2 לעיל, הנישום ו/או חברות ב' ו-ג' לא יהיו זכאים להטבות על פי סעיפים 97(ב) ו- 14 לפקודה (בגין הנכסים אשר נותרו בידי חברות ב' וג').
 4. בכפוף לאמור בסעיף 5 שלהלן ועל אף האמור בסעיף 68א לפקודה, תהא חברה א' זכאית להטבות מס, הנחות או פטורים כתושבת חוץ וזאת במשך 10 שנים מן המועד הקובע. הסעיף יחול על חברה א' רק לגבי השקעותיה כפי שהיו במועד הקובע בתוספת הנכסים אשר הועברו אליה כאמור בסעיף 2 לעיל.
 5. אין באישור לקבוע עמדה בדבר קיום או אי קיום של שליטה וניהול בישראל בחברה א' או בחברות אחרות. יובהר, כי אם ימצא כי השליטה והניהול בחברה א' הוא בישראל, היא לא תהא זכאית להטבות כתושב חוץ.
 6. לגבי נכסים המוחזקים בנאמנות יחולו הוראות פרק רביעי 2 לפקודה.
 7. נקבעו הוראות שונות לעניין פתיחת תיק למבקש וחובות דיווח. בין היתר, נדרש המבקש להגיש רשימת נכסים מחוץ לישראל אשר בבעלותו, במישרין או בעקיפין, ליום החזרה, לרבות מועד ועלות הרכישה, ולהמציא תצהיר.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 64/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן