החלטת מיסוי 6938/16 - הקצאת אופציות לעובדים - אופציות למניות בכורה – עדכון להחלטה 2541/12 – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות:

 1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר במהלך השנים הקצתה אופציות רגילות למניותיה, בהתאם לתכנית הקצאה (להלן: "תכנית האופציות"), לעובדי החברה אשר אינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "העובדים"), בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "האופציות").

 

 1. למשקיעים בחברה הוקצו מניות בכורה בעלות עדיפות בקבלת תמורה בעת חלוקת התמורה בפירוק או בעת מכירת החברה. פועל יוצא, בהתאם להערכות נוכחיות ביחס לקביעת שווי מניותיה במקרה של מכירת החברה, המניות הרגילות של העובדים לא יזכו כלל להשתתף בפירות המכירה. במצב דברים זה, האופציות אשר הוענקו לעובדי החברה הן מעשית חסרות ערך כמעט לחלוטין, לפיכך, האופציות כיום הן משמעותית מחוץ לכסף ואינן משמשות כתמריץ לעובדים.

 

 1. מכאן, על מנת לתמרץ את עובדי החברה להמשיך ולעבוד בחברה, בכוונת החברה לאמץ תכנית אופציות חדשה (להלן: "התכנית החדשה") ולהקצות מכוחה לעובדים אופציות למניות בכורה בחברה, אשר בנוסף לזכויות הקיימות במניות הרגילות, תתווספנה להן גם זכות קדימות בחלוקת התמורה בעסקה (כהגדרת המנוח להלן) עתידית בלבד, כך שתקום לעובדים הזכות לקבל אחוז מסוים מן התמורה בעסקה אשר תחולק בין הזכאים, לרבות לעובדים להם הוקצו האופציות למניות בכורה כאמור (להלן: "אופציות למניות בכורה"). יודגש כי זכות הקדימות האמורה מכוח מניות בכורה נושא האופציות (להלן: "מניות בכורה"), תיעשה רק ביחס לתמורה בעסקה עצמה אשר תשולם על ידי החברה הרוכשת בעסקה, בין אם במזומן ובין אם במניות החברה הרוכשת (להלן: "התמורה בעסקה"). יודגש כי התמורה בעסקה אשר זכות הקדימות מתייחסת אליה אינה כוללת דיבידנד במזומן ו/או דיבידנד בעין המחולקים על ידי החברה במסגרת העסקה.

 

 1. התכנית החדשה תוגש כנדרש לאישורו של פקיד השומה וכי אופציות למניות בכורה תוקצינה מכוחה רק בחלוף 30 ימים ממועד הגשתה לאישור פקיד השומה כאמור ותופקדנה בידי הנאמן בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה והוראות רשות המסים.

 

 1. יובהר כי מניות הבכורה תקנינה את הזכות הנוספת בעת עסקה כאמור לעיל, בנוסף לכל הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות, ולא במקומן. כמו כן יובהר כי:
  • מועדי ההבשלה של האופציות למניות בכורה, כפי שנקבעו ואושרו במועד ההענקה, אינם קשורים או מותנים, במישרין או בעקיפין, באירוע של מכירת החברה או הנפקתה בבורסה (למעט האצה במקרה של עסקה).
  • לא תהא אפשרות לבצע באופציות למניות בכורה תמחור מחדש (Repricing) ו/או שינוי בתקופת ההבשלה (Re-Vesting), בשום שלב שהוא במהלך חייהן (למעט אפשרות להאצה (אקסלרציה) במקרה של עסקה).
  • במידה והאופציות למניות הבכורה תימכרנה לצד ג', הרי שגם הרוכש יהא זכאי לזכות הנוספת. קרי, הזכות הנוספת הינה חלק בלתי נפרד מסך הזכויות המוקנות למחזיק באופציות למניות הבכורה.
  • במידה ובמועד העסקה, התמורה אשר תשלם החברה הרוכשת בגין מניות הבכורה כהגדרתן לעיל תהא, כולה או חלקה, באמצעות מניות, ולא במזומן, הרי שהקדימות בחלוקת התמורה לבעלי מניות הבכורה תתבטא בקדימות בקבלת מניות החברה הרוכשת, בהתאמה.
  • יודגש, כי בהתאם לחוק החברות החל בישראל, מניות הבכורה אשר יתקבלו בעת מימוש האופציות למניות בכורה לא תסווגנה כמניות רגילות בחברה, אלה כמניות בכורה. כמו כן, יובהר כי מניות בכורה אלה אינן מסווגות בהתאם לחוק החברות בישראל כמניות נדחות, צוברות, מניות הנהלה ו/או מניות יסוד.
  • בתכנית החדשה ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים ו/או הניצעים, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות למניות המימוש אשר יוקצו מכוחן.
  • מניות הבכורה אינן ניתנות לפדיון.
  • הסכום אשר יתקבל לעובד בגין ובעת מכירת מניות הבכורה וזאת במסגרת הליך של עסקה כאמור, ייקבע כאחוז מן התמורה בעסקה אשר הינה תמורה עתידית שאינה ידועה לחברה ו/או לעובד עד למועד העסקה, והוא אינו סכום מוסכם ו/או קבוע מראש.
  • יובהר כי האחוז מן התמורה אשר נקבע לכלל המניות הבכורה, נקבע ואושר נכון למועד ההענקה, ותוקפו או זכאותו לא ישתנו או ייגזרו בהתאם לשינוי או התאמה של היקף התמורה אשר תתקבל בעסקה.
  • הנפקת מניות הבכורה בעת מימוש האופציות האמורות תהווה פעולה של הקצאה והגדלת ההון המונפק בחברה במסגרת ההון הרשום של החברה.
  • מניות הבכורה אינן מקנות למי מן העובדים את הזכות לקבל מעל 10% מהתמורה העתידית, בכל סיטואציה שהיא.
  • העובדים יקבלו מניות בכורה מסוג אחד בלבד אשר תקננה לכל העובדים אשר המחזיקים במניות הבכורה האמורות את כלל הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות בנוסף לזכות הקדימות בחלוקת תמורה בעסקה כאמור ולא תהא העדפה או נחיתות בין העובדים.
  • יובהר, כי הזכות הנוספת אינה משנה את סיווג התכנית החדשה לצרכים חשבונאים, והתכנית החדשה תמשיך להיות מסווגת כתכנית המסולקת במכשירים הוניים מבוססת מניות על פי ASC 718 (לשעבר FAS123R) לפי כללי החשבונאות האמריקאיים ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ועל פי IFRS 2 של המוסד לתקני חשבונאות בינלאומיים, ולא תסווג כתכנית התחייבותית, לרבות הענקת יחידות פנטום לעובדים.

 

הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על האופציות לאור שינוי מנגנון חלוקת העדיפויות כמפורט לעיל.

 

תמצית הסדר המס ותנאיו:

בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו על ידכם בסעיפים לעיל, ובכפוף לכך שכמפורט בסעיף 2 לעיל, האופציות 102 הוני עמוק מחוץ לכסף ואינן משמשות כתמריץ לעובדים, הריני לאשר את הסדר המסך כדלקמן:

 1. האופציות למניות בכורה תחשבנה כעומדות בתנאי הקצאת אופציות במסלול רווח הון ויחולו עליהן הוראות מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודת מס הכנסה – סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו- 102(ב)(4) לפקודה לכל דבר ועניין. מועד ההקצאה של האופציות למניות בכורה יחשב כמועד ההקצאה כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תום התקופה כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה (להלן: "תום התקופה").
 2. תנאי לאמור לעיל הוא, כי התמורה עבור מכירת מניות הבכורה תועבר מצד ג' (הרוכש) ולא מהחברה ו/או ממי שמחזיק בלמעלה ממחצית מ"אמצעי השליטה" בה ("אמצעי שליטה" – כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודה), למעט אם יראו את המניות כאילו נמכרו בהתאם לסעיף 93 לפקודה.
 3. לעניין החלטת מיסוי זאת, "עסקה" תחשב רק אירוע בו נמכרו מניות החברה לצד ג' במישרין או באמצעות עסקת מיזוג (לא כולל הנפקה בבורסה), ו/או בוצעה עסקת נכסים אשר בסמוך אליה קבלה החברה החלטה לגבי פירוקה. למעט הסר ספק, יובהר, כי בכל מקרה בו תשולם תמורה כלשהי בשל מניות בכורה, במסגרת אירוע אשר אינו מוגדר כאירוע "עסקה", יסווג חלק התמורה העולה על התמורה המיוחסת למניה רגילה של החברה, כהכנסת עבודה.
 4. יובהר כי כל תמורה (לרבות תמורות מותנות, ככל ויהיו) אשר יקבלו העובדים (לפי העניין) בעסקה בגין האופציות למניות בכורה אשר ברשותם, מעבר ל"שווי המניה הממוצע" כפי שיקבל בעסקה, תיחשב כהכנסת עבודה. לעניין זה, "שווי המניה הממוצע" הינו הסכום המתקבל מחלוקת סך התמורה בעסקה בסך כל המניות והאופציות של החברה, המשתתפות בעסקה (ללא הבחנה בסוג המניות) בדילול מלא, במועד העסקה.

לדוגמא:

סך התמורה שתשולם במסגרת העסקה:                                                     20,000,000 דולר

התמורה למניה שיקבל כל ניצע בגין מניית מימוש אחת:                              8 דולר

סך כמות המניות הרגילות בחברה האם:                                                    500,000

סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת האופציות למניות רגילות                    2,000,000

סך כמות מניות הבכורה (מכל הסוגים) בחברה:                                         1,300,000

סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת אופציות למניות מימוש (מכל הסוגים):            200,000

"שווי המניה הממוצע":                            5 דולר              (=20,000,000/4,000,000)

מרכיב הכנסת עבודה בגין כל מניה:          3 דולר                                      (=8-5)

יובהר כי בגין מרכיב הכנסת העבודה כאמור, תותר לחברה הוצאה לצרכי מס, במועד המימוש, באותו סכום.

 

 1. בהמשך לסעיף 5 לעיל, סכום שישולם לעובד מעבר לשווי מניית הבכורה אשר ברשותו כפי שייקבע באופן ספציפי במסגרת העסקה, יסווג כהכנסת עבודה.
 2. יובהר, כי בכל מקרה, כל תמורה שיקבל עובד בגין מניות הבכורה שבידיו אשר הינה מעבר לשווי למניה רגילה של החברה, אילו לא היו מניות בכורה כלל בחברה, תיחשב כהכנסת עבודה בידי העובד.
 3. הובהר כי במידה והעסקה כהגדרתה בסעיף 3 לעיל תתבצע לפני חלוף 9 חודשים ממועד הפנייה בכתב לקבלת הסדר מס או ממועד ההקצאה בפועל הרלוונטית בדבר הקצאת האופציות, כאמור מביניהם, תחשב התמורה עבור הזכות הנוספת כהכנסת עבודה בידי העובדים.
 4. האופציות למניות בכורה תהיינה על שם, ויופקדו אצל הנאמן ממועד הענקתן ועד לתום התקופה לפחות.
 5. במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, יומרו האופציות למניות בכורה אותן תנפיק החברה. למען הסר ספק, יובהר כי מניות הבכורה אשר יונפקו כתוצאה מהמרת האופציות, לא ירכשו, במישרין או בעקיפין, על ידי החברה או ממי שמחזיק בלמעלה ממחצית מ"אמצעי השליטה" בה ("אמצעי שליטה" – כהגדרת המונח סעיף 88 לפקודה), למעט אם יראו את המניות כאילו נמכרו בהתאם להוראות סעיף 93 לפקודה.
 6. הוסכם כי יראו את שווי ההטבה במועד המימוש, כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה, כהכנסה אשר הופקה בישראל ואת העובדים כתושבי ישראל עד למועד המימוש בכל האמור ביחס להכנסות מן האופציות נשוא החלטת מיסוי זו.
 7. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן בין היתר כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 6938/16

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

          מיסוי רילוקיישן