החלטת מיסוי 9165/18 - הקפאת אופציות לעובדים - הסכם אופציה לרכישה של כל הון מניות החברה – החלטת מיסוי בהסכם

 

רקע עובדתי

 1. לחברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") תכנית הקצאה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודות מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), אשר הוגשה לאישורו של פקיד השומה כנדרש (להלן: "התוכנית").
 2. במהלך השנים הקצתה החברה מכוח התכנית, כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות של החברה, לעובדים ודירקטורים בחברה, אשר אינם בעלי שליטה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה, בהקצאה באמצעות נאמן בהתאם להוראות מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים", "המסלול ההוני" ן-"אופציות 102 הוני", בהתאמה). כמו כן, הקצתה החברה ליועציה כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות של החברה בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה (להלן: "היועצים", ו-"אופציות 3(ט)" בהתאמה). עובדים ויועצים יקראו יחדיו להלן: "הניצעים".

אופציות 102 הוני ואופציות 3(ט) יקראו יחדיו להלן "האופציות".

 1. כל האופציות 102 הוני הופקדו במועד הקצאתן בידי הנאמן כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה (להלן: "הנאמן").
 2. לאחרונה נחתם הסכם השקעה בין החברה למשקיע, חברה פרטית תושבת חוץ (להלן: "המשקיע") על פיו בתמורה להשקעה של המשקיע בחברה, יקבל המשקיע החזקה של 20% מהון המניות בחברה (להלן: "הסכם ההשקעה"). בנוסף ובמקביל להסכם ההשקעה, החברה, בעלי מניותיה, העובדים והיועצים, חתמו על הסכם המעניק אופציית רכישה (Acquisition Option) למשקיע לרכישת כל יתרת הון המניות, הן מבעלי המניות בחברה והן מהעובדים והיועצים, בתמורה למחיר שנקבע בין הצדדים בהסכם (להלן: "הסכם האופציה", "אופציית הרכישה" ן-"תמורת האופציה"  בהתאמה). על פי תנאי הסכם האופציה, למשקיע תהא זכות להודיע לחברה על רצונו לרכוש כאמור את כל יתרת הון מניות החברה במזומן, תוך תקופה קצובה ובכפוף לתנאים מסוימים אשר נקבעו בהסכם האופציה.
 3. יצוין כי בוצעו הענקות של אופציות 102 הוני במהלך 90 ימים מלפני מועד חתימת הסכם האופציה (להלן: "אופציית 102 הוני טריות").
 4. על פי תנאי הסכם האופציה, במועד מימוש אופציית הרכישה תואץ הבשלתן של כל האופציות אשר הוקצו ואשר טרם הבשילו עד מועד זה.
 5. יצוין כי במידה והמשקיע בוחר שלא לממש את אופציית הרכישה בתקופה שנקבעה בהסכם, כי אז רואים באי המימוש כביטול של הסכם האופציה כולו.
 6. הסכם האופציה יחייב את העובדים והיועצים וכן עובדים או יועצים נוספים אשר יקבלו בעתיד אופציות תחת התוכנית, להעניק את אופציית הרכישה כאמור גם ביחס לאופציות אשר יוקצו להם במסגרת הקצאות עתידניות, ככל שיוקצו, לאחר מועד חתימת הסכם האופציה (להלן: "הקצאות עתידניות").
 7. יובהר כי האופציות למניות אשר הוקצו ויוקצו מקנות לעובדים את כל הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות, ואין באופציית הרכישה משום לבוא במקומן, לבדלן או בטלן. כמו כן יובהר כי:
  • מועדי ההבשלה של האופציות, כפי שנקבעו ואושרו במועד ההענקה ו/או מימוש (המרה) של אופציות לכדי מניות, אינם קשורים או מותנים, במישרין או בעקיפין, באירוע של סיום יחסי עבודה או התקשורת, או מכירת החברה או הנפקתה בבורסה (למעט האצה במקרה של עסקה).
  • יודגש, כי בהתאם לחוק החברות החל בישראל, המניות הרגילות אשר תוקצינה או שתתקבלנה בעת מימוש האופציות תסווגנה כמניות רגילות בחברה. כמו כן, יובהר כי מניות אלה אינן מסווגות בהתאם לחוק החברות בישראל כמניות נדחות, מניות מכורה או מניות הנהלה.
  • ההקצאות של אופציות למניות לעובדים והיועצים הן מסוג של מניות רגילות אשר תקננה לכל הניצעים המחזיקים במניות הרגילות האמורות את כלל הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות ( בין היתר: זכות לדיבידנד, זכות ההצבעה וזכות להשתתף בנכסי החברה במקרה של פירוק), וזאת, ללא העדפה או נחיתות בין הניצעים לעצמן ו/או בין הניצעים לבין יתר בעלי המניות.
  • המניות אינן ניתנות לפדיון.
  • הקצאת המניות מהווה פעולה של הקצאה והגדלת ההון המונפק במסגרת ההון הרשום של החברה.
  • האופציות כפופות לתקופת הבשלה, בהתאם להחלטת החברה.לא תינתן כל תמורה בטרם תסתיים תקופת ההבשלה המקורית (למעט באפשרות להאצה במקרה של עסקה); וכן, יובהר כי ממועד הבשלתן, תהיינה הזכויות המוקצות לקניינו של הניצע, אשר יוכל לבצע בהן כל עסקה, ללא כל מגבלה (למעט אופציית הרכישה והזכות סירוב ראשונה במידה שקיימת כזאת),והכול בכפוף להוראות סעיף 102 לפקודה והוראות סעיף 3(ט) לפקודה, לפי העניין.
 8. החברה מצהירה, כי אופציית הרכישה הינה לכלל המניות של החברה והאופציות המוקצות וכי אין בידי הניצעים זכות ממשית לאכוף את זכויותיהם בגין האופציות אשר הוענקו להם, כך שלמעשה הניצעים אינן יכולים להמשיך להחזיק באופציות ככל ותמומש אופציית הרכישה וקבלת תמורת האופציה כאמור בסעיף 4 לעיל והם מחויבים במסגרת הסכם האופציה להעניק את אופציית הרכישה, ביחס לאופציות המוקצות בחברה, למשקיע. כמו כן הענקת אופציית הרכישה אינה תנאי להקצאות העתידיות.
 9. האופציות אשר הוקצו ו/או יוקצו בחברה הן תחת תכנית מסווגת על פי הכללים החשבונאיים כתכנית הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי תקן 718 ASC (שלפני כן היה ידוע גם כתקן FAS123R) לפי כללי החשבונאות האמריקאים, על פי IFRS2 ולפי התקינה הבין-לאומית ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא מסווגת כתכנית התחייבות ( המסולקת במזומנים), לרבות הענקת יחידות פנטום לעובדים.
 10. מלבד האמור לעיל, בתוכנית ו/או הכל חוזה התקשורת אחר עם יועצים ו/או עובדים בחברה, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות למניות רגילות אשר הוקצו מכוחן, למעט באישור מראש של המחלקה המקצועית של רשות המסים בתנאים שקיבעו.
 11. יודגש, כי למיטב ידיעת החברה, המשקיע אינו "קרוב", כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה, של החברה ו/או בעלי מניותיה של החברה ו/או חברות הקשורות אליה.

 

הבקשה:

קביעת הסדר מס אשר יחול על האופציות שהוקצו ויוקצו אשר כפופות לאופציית רכישה.

 

תמצית הסדר המס ותנאיו:

 1. ככלל, מתן אופציית הרכישה על ידי העובדים והיועצים למשקיע, לשם רכישת זכויותיהם בחברה, מסווגת כאירוע מכירה, לכל דבר ועניין.
 2. בשונה מכלל האמור: מועד אירוע מס חישוב שווי ההטבה הנצמח לעובדים והיועצים, וניכוי המס הימנו, ידחו ל"מועד המימוש". כהגדרת מונח זה בסעיף 102(א) לפקודה או בהתאם לאמור בסעיף 3(ט) לפקודה, לפי העניין, בין אם המימוש נעשה באמצעות מימוש באופציית הרכישה ובין אם לאו (להלן: "מועד אירוע מס").
 3. במועד אירוע המס יחולו ההוראות הבאות:
  • ביחס לאופציות 102 הוני                                                                        

יחולו הוראות סעיף 102(ב) לפקודה ולכללי מס  הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות         לעובדים), התשס"ג-2003 (להלן: "הכללים"), לפי העניין, כך שהנאמן ו/או החברה, ינכו מס, בהתאם לשיעורים הקבועים הכללים.

 

 • ביחס לאופציות 3(ט):

ההכנסה במועד המרת אופציות 3(ט) למניות החברה, או מכירת אופציות 3(ט) בפועל, תסווג כהכנסה מעסק, מכוח סעיף 2(1) לפקודה, וניכוי המס הימנה על ידי החברה, יהא בהתאם לשיעור בצו מס הכנסה (ניכויו מהתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977.

 

 • ביחס להקצאות עתידיות והקצאות אופציות 102 הוני טריות:

כלל מתן אופציית הרכישה על ידי העובדים, אשר יוענקו להם כתבי אופציות לרכישת מניות החברה במסגרת הקצאות עתידיות, לא יהווה הפרה של סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו ויחול האמור בסעיף 3.1 לעיל. כמו כן לא יראו במתן אופציית הרכישה על ידי היועצים כאירוע מימוש אופציות אשר יוענקו בהתאם סעיף 3(ט) לפקודה ויחול האמור בסעיף 3.2 לעיל.

 

 • עם זאת, הכלל האמור בסעיף 3.3 לעיל בקשר לאופציות 102 הוני, יחול רק במקרה בו האופציות אשר תוענקנה על ידי בחברה למניותיה תהיינה של כתבי אופציה אשר תוספת המימוש הנקובה בהם תינתן במחיר מימוש אשר לא יפחת משווי השוק של מניות החברה במועד הקצאת האופציות (כאשר בקביעת שווי השוק כאמור נעשתה התחשבות בקיומה של אופציית הרכישה)(להלן: "תוספת המימוש הבסיסית"). בכל מקרה אחר בו כתבי באופציה אשר יוענקו יהיו בתוספת מימוש הנמוכה מתוספת המימוש הבסיסית, יסווג במועד המימוש חלק שווי הטבה בגובה ההפרש אשר בין תוספת המימוש הנקובה בכתבי האופציה לבין תוספת המימוש הבסיסיות, כהכנסת עבודה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין ניכוי המס במקור הימנה,. נוסף על כך, במקרה בו המשקיע ירכוש באמצעות אופציית הרכישה אופציית 102 הוני או מניות 102 הוני (ככל שיהיו מימושים של אופציות 102 הוני), אשר יעניקו לעובדים במגרת הקצאות עתידיות, בטרם היגיע מועד תום התקופה של 24 חודשים לפי סעיף 102 לפקודה, הרי שלא יראו באירוע זה כמכירה שלא מרצון,לעניין סמכויות המנהל בסעיף 102(ח) לפקודה, ויחולו הוראות סעיף102(ב)(4) לפקודה.
 • יובהר כי תנאי לאמור לעיל היא שתמורת האופציה אשר תשלום על ידי המשקיע תהיה בכל מקרה המחיר שנקבע באופציית הרכישה, לא תפחת ממנו ולא תהא גבוהה ממנו. ככל שהתמורה שתשולם בפועל לניצעים בגין אופציות ו/או מניות שיתקבלו מימוש אופציות ככל שיהיו, תהיה נמוכה או גבוהה מתמורת האופציה, הרי שיחול מס בשיעור המס השולי של הניצע שקבוע בסעיף121 לפקודה וסעיף 121ב לפקודה, או מס בהתאם לשיעור הקבוע הצו מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977, אלא אם הציג הניצע בפני החברה או הנאמן אישור תקף מפקיד השומה לניכוי מס בשיעור מופחת.
 1. כמו כן במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות מגבלות נוספות והתניות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן,כגון: ביאורים בדוחות כספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברה להסכמתה לתנאי החלטת מיסוי זו וכן הוראות במקרה של הפרה.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 9165/18