הצעה לתיקון הגדרת תושב ישראל לגבי חברה במסגרת חוק ההסדרים 2017-2018

במסגרת טיוטת התכנית הכלכלית - תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018 מוצע לתקן את סעיף 1 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ולקבוע חזקות הניתנות לסתירה, לפיהן יראו שליטה וניהול עסקים מישראל של חברה אשר התאגדה מחוץ לישראל, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בה, או נהנים או זכאים ל- 50% או יותר מהכנסות או הרווחים, במישרין או בעקיפין ושיעור המס הסופי המתחייב על כלל רווחיה, אם לא רואים בחברה תושבת ישראל, הוא 15% או פחות והתקיים אחד מאלה:

 

  1. החברה הינה תושבת מדינה אשר אין בינה לבין מדינת ישראל אמנת מס.
  2. מדינת התושבות של החברה, אם לא היו רואים בה תושבת ישראל, היא מדינה אשר אינה מחילה מס על הכנסות אשר הופקו מחוץ לה.

בנוסף, מוצע לתקן את סעיף 131 לפקודה ולקבוע חובת דיווח על חבר בדני אדם הנוקט בעמדה על פיה החזקות כאמור אינן חלות עליו.

 

 

בדברי ההסבר להצעה נאמר כי ההגדרה בסעיף 1 לפקודה לעניין תושבות חבר בני אדם, מכילה כיום בעיקר מבחנים איכותיים על פיהם נקבעת התושבות לפי מקום ההתאגדות או ה"שליטה וניהול". הגדרה זאת פותחת פתח לפרשנויות שונות ככל שתושבי ישראל מייסדים חברה מחוץ לישראל, באילו נסיבות יקבע שהשליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל.

לצורך הגדלת הוודאות בקרב נישומים לגבי מעמדם, וצמצום האפשרות להתחמק מתשלום מס מוצע לקבוע מספר חזקות הניתנות לסתירה, לפיהן יראו שליטה וניהול עסקים חבר בני אדם כמתקיים בישראל. בנוסף מוצע לתקן את סעיף 131 לפקודה ולקבוע חובת דיווח על חבר בני אדם הנוקט בעמדה לפיה החזקות האמורות אינן חלות עליו.

 

לחץ כאן להצעת תיקון הגדרת תושב ישראל לחבר בני אדם במסגרת תקציב המדינה 2017-2018

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן