חברות זרות בבעלות/ניהול עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

 

נקבע הקלה מיוחדת לגבי עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים אשר עולים לישראל כאשר בידיהם מניות של חברות זרות או כאשר הינם מנהלים חברות כאמור או כאשר תושבים אלו מקימים חברות זרות חדשות.

חששם של תושבים אלו שאותן חברות יחשבו כחברות ישראליות ממועד שובם לישראל הביא את המחוקק לקבוע מפורשות ברפורמה כי אין לראות בחברה זרה כאמור כחברה תושבת ישראל רק מפאת העובדה שהניהול ושליטה מתבצעים בישראל על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק, וזאת במשך 10 שנים מיום שאותו תושב עלה לישראל.

נדגיש כי הקלה זאת לא חלה, אם הניהול ושליטה בחברה  היו נחשבים כאלו אשר מתקיימים בישראל גם בהתעלם מן הנוכחות של עולה חדש או תושב חוזר ותיק בישראל.

מטרת הקלה זאת לאפשר את המשך המצב אשר בו אותה חברה לא משלמת מס בישראל לגבי הכנסותיה מחוץ לישראל.

 נציין כי, המחוקק הישראלי לא קבע כי עולה חדש או תושב חוזר ותיק לא יוצרים "מוסד קבע" בישראל. חסרונה של הוראה כזו בולט לאור העובדה כי חברות זרות מתחייבות במס בישראל אם הן מקיימות בישראל "מוסד קבע" גם אם מוכח כי הניהול ושליטה על עסקיהן מתבצע בחו"ל.

 

בנוסף נציין, כי לעניין הגדרת "חברת משלח יד זרה" וכן לעניין הגדרת "חברה נשלטת זרה" (CFC), לא תובא בחשבון כהחזקה של תושב ישראל, החזקתו של עולה חדש או תושב חוזר ותיק בתקופת ההטבות.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

       מיסוי רילוקיישן