דוח ניתוק תושבות לצרכי מס - חובת דיווח חדשה למס הכנסה ב- רילוקיישן / הגירה מישראל

 

החל משנת המס 2016, בעקבות תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, חלה חובת דיווח חדשה אל מס הכנסה ליורדים מישראל (דוח ניתוק תושבות מס הכנסה), כדלהלן:

יחיד אשר מתקיימת בו החזקה הכמותי (חזקת הימים) הקבוע בסעיף 2 להגדרה של תושב ישראל בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), והחזקה נסתרת לטענתו (טוען כי הינו תושב חוץ למרות שחזקה שהינו תושב ישראל) - יגיש דוח המפרט את העובדות אשר עליהן מבוססת טענתו בלבד (דוח ניתוק תושבות מס הכנסה), אשר אליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם יש מסמכים כאמור, מבלי לגרוע מחובת הדיווח של תושב חוץ על הכנסות מישראל. הוראה זאת לא תחול במקרים להלן:

  • בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור.
  • יחיד אשר מתקיים לגביו קביעת שר האוצר, בהתאם להוראות סעיף (א)(4) להגדרת תושבי ישראל, כי לא יראו אותו כתושב ישראל אף שעומד בהגדת תושב ישראל.
  • עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א לפקודת מס הכנסה.

כידוע, החל משנת המס 2003, בעקבות תיקון 132 לפקודה, המיסוי בישראל הינו מיסוי פרסונאלי, דהינו מי שנחשב לתושב ישראל חייב בדיווח ותשלום מס בישראל על כלל הכנסותיו מכל העולם גם אם עושה רילוקיישן (אם לא ניתק תושבות).

  

החל משנת המס 2017 פורסם טופס 1348 ניתוק תושבות וקיימת חובה למלא את הטופס במקרים האמורים.

לדוח ניתוק תושבות בהתאם לטופס 1348 של רשות המסים יש לצרף אישור תושבות מן המדינה הזרה אשר מי שביצע הגירה מישראל הפך לתושב של אותה מדינה לצרכי מס, טופס ניתוק תושבות כולל התייחסות לדברים להלן:

 

בבעלותי ו/או בבעלות בן/בת זוגי דירת מגורים

 

 

 

 

 

דירת המגורים אשר בבעלותי הושכרה (יש לציין תקופת השכירות)

 

 

 

 

 

שכרתי דירה למגורים

 

 

 

 

 

בית הקבע שלי נמצא

 

 

 

 

 

בן/בת זוגי התגוררו

 

 

 

 

 

ילדי הקטינים מתגוררים

 

 

 

 

 

ילדי מתחנכים במוסדות החינוך

 

 

 

 

 

הורי ו/או אחי התגוררו

 

 

 

 

 

מקום עיסוקי הרגיל או הקבוע

 

 

 

 

 

עבדתי אצל מעסיק, אשר מקום תושבתו

 

 

 

 

 

הגשתי דוח על הכנסותיי כתושב לצרכי מס

 

 

 

 

 

שילמתי מס על הכנסות

 

 

 

 

 

ברשתי אזרחות ו/או דרכון (נא לציין מספר דרכון)

 

 

 

 

 

ברשותי ביטוח רפואי

 

 

 

 

 

אני חבר/ה בקופת חולים

 

 

 

 

 

בבעלותי פיקדונות ו/או תכניות חסכון ו/או חסכון פנסיוני

 

 

 

 

 

הפקדתי כספים בגין שנת המס בפיקדונות ו/או תכניות חסכון ו/או חסכון פנסיוני

 

 

 

 

 

אני בעל/ת מניות בחבר בני אדם

 

 

 

 

 

קיבלתי קצבאות (ילדים ו/או תמלוגים ו/או מענקים מביטוח לאומי ו/או פנסיה)

 

 

 

 

 

בבעלותי חשבון בנק פעיל

 

 

 

 

 

בגין שנת המס שילמתי תשלומי ביטוח לאומי (אם מלאת שאלון תושבות לביטוח הלאומי בישראל, יש לצרף אותו)

 

 

 

 

 

אני חבר/ה בארגונים חברתיים

 

 

 

 

 

בבעלותי ו/או בבעלות בן/בת זוגי כלי רכב

 

 

 

 

 

אני בעל/ת מעמד של "עולה"/"תושב חוזר"/"תושב חוזר ותיק"

 

 

 

 

 

ביקשתי "שנת הסתגלות" לשנה זו

 

 

 

 

 

קיבלתי אישור תושבות לשנה זו

 

הגדרת תושב ישראל לגבי יחיד בפקודה הינה כדלהלן:

                 מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:

(1)            לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

(א)   מקום ביתו הקבוע;

(ב)    מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;

(ג)    מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;

(ד)    מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;

(ה)   מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

(2)            חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -

(א)   אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;

(ב)    אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;

לענין פסקה זו, "יום" - לרבות חלק מיום;

(3)            החזקה שבפסקה (2) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה;

(4)            שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ולפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל לפי פסקאות (1) ו-(2) כתושב ישראל, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

(א)      הוא עובד מדינת ישראל;

(ב)       הוא עובד רשות מקומית בישראל;

(ג)       הוא עובד הסוכנות היהודית בארץ ישראל;

(ד)       הוא עובד הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל;

(ה)      הוא עובד חברה ממשלתית;

(ו)       הוא עובד רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק,

וכן רשאי הוא לקבוע כאמור כי סוגי יחידים שרואים אותם כתושבי ישראל לפי פסקאות (1) או (2), לא יראו אותם ככאלה, והכל בתנאים שיקבע.

  

כאמור, מי שנחשב לתושב ישראל, החל משנת 2003 חייב בדיווח ותשלום מס בישראל, חובת הדיווח  החדשה חלה על מי שמקיים את חזקת הימים הכמותית בסעיף 2 להגדרת תושב ישראל, אך טוען כי החזקה נסתרת ואינו תושב ישראל.

  

תשומת הלב, כי חובת הדיווח החדשה חלה על כל מי שמקיים את חזקת הימים כאמור לעיל (למעט החריגים שנקבעו), החל משנת המס 2016, גם אם עזב את מדינת ישראל לפני שנה זאת.

  

אי הגשת הדיווח מהווה עברה פלילית על כל המשתמע מכך.

  

משרדנו מתמחה בטיפול בסוגיות המס ברילוקיישן וישמח לעמוד לרשותכם.

 

טופס 1348 לשנת 2021