חוזר מס הכנסה מס' 1/2011 - הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק א'

 

פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") והתקנות מכוחה קובעות הוראות שונות לגבי מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים. ביום 16 בספטמבר 2008 פורסם תיקון מס' 168 לפקודה (להלן: "התיקון" או "תיקון 168"), המרחיב את ההקלות במיסוי הכנסותיהם של עולים חדשים ותושבים חוזרים.

 

בבסיסו של התיקון תכנית רחבת היקף אשר מטרתה העיקרית הינה קליטת עליה, החזרת הון אנושי איכותי לישראל ועידוד משקיעים בעלי פוטנציאל פיננסי להפוך את מדינת ישראל למרכז חייהם, מתוך מטרה שיעלו לישראל וישקיעו בפיתוח חוסנה הכלכלי.

 

מטרה נוספת הינה יצירת ודאות בקרב העולים והתושבים החוזרים ופשטות תפעולית אשר תקטין חיכוך אפשרי של אוכלוסייה זו מול רשויות המס.

 

מטרתו של תיקון 168 הינה, בין היתר, לנטרל את החששות אשר בליבם ולעודד את חזרתם או עלייתם ארצה מחדש, ומאידך, להקטין בהקשר לשאלות העולות מחוסר הוודאות כאמור.

 

עיקרי החוק בקליפת אגוז הינם כדלקמן:

 

  • השוואת מעמדו המיסוי של מי שחזר לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל במשך 10 שנים לפחות (להלן: "תושב חוזר ותיק") למעמדו של עולה חדש לעניין הכנסות אשר מקורן מחוץ לישראל כמפורט בתיקון.

 

  • הרחבת היקף הפטור הניתן לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק כך שיחול על כלל הכנסותיהם המופקות מחוץ לישראל, לרבות בגין נכסי חוץ אשר נרכשו לאחר העלייה או החזרה ארצה, זאת במשך 10 שנים מן היום אשר היו לתושבי ישראל.

 

  • פטור מחובת דיווח לגבי הכנסות מחוץ לישראל אשר מפיק עולה חדש או תושב חוזר ותיק, במשך תקופת ההטבות כאמור לעיל.

 

  • לעניין הגדרת "חברת משלח יד זרה" אשר בסעיף 5(5) לפקודה או הגדרת "חברה נשלטת זרה" אשר בסעיף 75ב לפקודה, לא תובא בחשבון כהחזקה של תושב ישראל, החזקתו של יחיד אשר היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, וטרם חלפו עשר שנים מן המועד אשר היה לתושב ישראל כאמור.

 

  • הארכת תקופת השהייה המינימאלית מחוץ לישראל המקנה זכאות לפטורים ממס לתושב חוזר רגיל (הארכה משלוש לשש שנים).

 

  • הרחבת היקף הפטור הניתן לתושב חוזר אשר אינו תושב חוזר ותיק (להלן: "תושב חוזר רגיל") לגבי הכנסות אשר מקורן ב"ניירת ערך מוטבים". הפטורים האחרים הקבועים בפקודה לגבי יחיד תושב חוזר רגיל נותרו על כנם.

 

  • תוקנה ההגדרה של "תושב חוץ" לגבי יחיד באופן המקנה וודאות באשר לשאלת מועד ניתוק תושבות ישראלית.

 

  • תוקנה ההגדרה של "תושב ישראל" לגבי חבר בני אדם אשר בשליטת עולה חדש או תושב חוזר ותיק בתקופת ההטבות אשר מטרתה למנוע הצרת צעדים עסקיים משיקולי מס.

 

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 1/2011

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן