חוזר מס הכנסה מס' 18/2002 – הרפורמה במס הכנסה – קיזוז הפסדים מחו"ל

 

ביום 4 באוגוסט 2002 פורסם ברשומות תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") הכולל את הרפורמה במיסוי ישיר בישראל. בנוסף, בפני הכנסת מונחת הצעת חוק לתיקון מספר 134 לפקודה אשר פורסמה ביום 11 בנובמבר 2002, לאחר אישור ועדת הכספים ולפני קריאה שניה ושלישית. בהצעת החוק תיקונים נוספים ומשלימים הנדרשים בעקבות תיקון 132 לפקודה (להלן: "הרפורמה"). תיקונים אלה מופיעים בחוזר זה בהדגשה במקומות המתאימים.

 

במסגרת הרפורמה הופחת נטל המס על הכנסות מיגיעה אישית והורחב בסיס המיסוי כך שיכלול גם הכנסות אשר היו פטורות עד כה בשוק ההון וכן לגבי הכנסות של תושבי ישראל אשר מקורן מחוץ לישראל.

 

במקביל להרחבת בסיס המס גם להכנסות של תושבי ישראל בחו"ל, נקבעה שורה של הוראות לאופן אשר בו יהא ניתן לקזז הפסדים אשר נוצרו לנישום בחו"ל. הוראות אלו, בחלקן, שונות מהוראות הקיזוז הקיימות לגבי הפסדים אשר נוצרו בישראל.

 

מטרת חוזר זה הינה לפרט את אופן קיזוז ההפסדים מחו"ל של תושב ישראל, אשר נוצרו החל משנת המס 2003.

 

החוזר דן בארבעה סוגי הפסדים מחו"ל כדלהלן:

  1. הפסד הנובע מ"הכנסה פסיבית" בחו"ל (לא כולל הפסד הון).
  2. הפסד מעסק או משלח יד בחו"ל (לא כולל הפסד מעסק הנשלט ומנוהל מישראל).
  3. הפסד מעסק בחו"ל הנשלט ומנוהל מישראל.
  4. הפסד הון מחו"ל.

 

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מס' 18/2002

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן