חוזר מס הכנסה מספר 6/2016 - מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), נוסף לפקודה פרק רביעי 1, הכולל את סעיף 75ב בו נקבעו הוראות לעניין מיסוי בעל השליטה בחברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז"). 

הוראות הסעיף האמור חלות על הכנסות שהופקו על ידי חנ"ז החל מיום 1.1.2003 ואילך. 

הוראות הפקודה האמורות בעניין החנ"ז, נדרשות לשם אכיפת שיטת המיסוי הפרסונאלי ונועדו למנוע תכנון מס שבו מבוצעת הסטה מלאכותית של הכנסות פאסיביות שהופקו מחוץ לישראל לחבר בני אדם תושב חוץ תוך דחיית אירוע המס בישראל למועד חלוקת הדיבידנד בפועל או למועד מימוש ההשקעה באותו חבר בני אדם תושב החוץ על מנת להתמודד עם תכנון מס זה, קובע סעיף 75ב, כי יראו את בעל השליטה בחנ"ז כאילו קיבל דיבידנד בגובה הרווחים הפאסיביים (כפי שיוגדו להלן) שהופקו על ידי החנ"ז בשנת המס השוטפת. 

תנאי הכרחי לסיווג חבר בני אדם כחנ"ז הוא שאותו חבר בני אדם עונה להגדרות תושב חוץ בסעיף 1 לפקודה, משמע, כי מתקיימים לגבי אותו חבר בני אדם שני תנאים במצטבר:

- הוא התאגיד מחוץ לישראל;

- השליטה והניהול על עסקיו של אותו חבר בני אדם הם מחוץ לישראל. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי חבר בני אדם שהתאגיד מחוץ לישראל והוא מקיים את הדרישות לסיווגו כחנ"ז, לא יחשב ככזה במקרה שהוא נחשב לתושב ישראל מכוח חלופה (ב)(2) להגדרת "תושב ישראל מס הכנסה" או "תושב" (שליטה וניהול). במקרה זה חבר בני האדם הוא תושב ישראל כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה והוא חייב במס בישראל על כלל הכנסותיו, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו או צמחו מחוץ לישראל, ובין אם הם באים בגדר המונח הכנסה פאסיבית כהגדרתו בסעיף 75ב(א)(5) ובין אם לאו. לשון אחר, הפרשנות למונח "עסקיו", המופיע בחלופה (ב)(2) להגדרת "תושב ישראל" או "תושב" היא פרשנות רחבה - לפיה מתייחס המונח לכל סוג של פעילות שחברה עוסקת בו, בין אם מדובר בעיסוק אקטיבי ובין אם מדובר בפעילות פאסיבית, לרבות פעילות של החזקות והקשעות פאסיביות (לשם קביעת קיום שליטה וניהול - ראו גם חוזר מס הכנסה 4/2002 - קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול, לרבות תוספת 1 לחוזר האמור - אשר פורסמה לא מכבר).

ביום 1.1.2014 נכנס לתוקף תיקון 198 לפקודה (להלן: "תיקון 198"9 אשר שינה את הקריטריונים הנדרשים להגדרה של חברה נשלטת זרה במטרה למנוע תכנוני מס, כמפורט להלן. הוראות התיקון יחולו ביחס להכנסות שהופקו על ידי חברה נשלטת זרה חל מיום 1.1.2014 (להלן: "יום התחילה").

מטרת חוזר זה (להלן: "החוזר") היא להציג את הדין החל ביחס לבעל שליטה בחנ"ז מיום התחילה ואילך, תוך דגש והבהרות ביחס לדין החל לאחר תיקון 198 לפקודה. כמו כן, החוזר יציג עמדת רשות המסים בסוגיות מסוימות הנוגעות למשטר החנ"ז. חוזר זה אינו מבטל או משנה את עמדת רשות המסים ביחס לאופן המיסוי של בעל שיטה בחנ"ז ביחס לרווחים שלא שולמו שהופקו על ידי החנ"ז עד ליום 31.12.2013, כפי שעמדה זו קיבלה ביטוי, בין היתר, בחוזר מס הכנסה מס' 5/2003 - מיסוי בעלי שליטה בחברה נשלטת זרה (להלן: "חוזר 5/2013") וכן בחוזר מס הכנסה מס' 13/2011 - הבהרות לעניין סכום הרווחים שלא שולמו (להלן: "חוזר 13/2011"). 

יובהר, כי חוזר 5/2003 וחוזר 13/2011 משקפים את עמדת רשות המסים ביחס לאופן המיסוי של בעל שליטה בחנ"ז ביחס לרווחים שלא שולמו שהופקו על ידי החנ"ז עד ליום 31.12.2013. יחד עם זאת, חוזר זה יעסוק בעמדת רשות המסים בנוגע לאמור בהקשר לדין לאחר תיקון 198.

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה מספר 6/2016-מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשיםמיסוי רילוקיישן