חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק") כולל תיקונים משמעותיים בתחום המס להלן עיקר הנושאים:

1. חיסכון וסיוע לעצמאים.
2. תיקון 232 לפקודת מס הכנסה - הפקדת מעסיק לפיצויים על משכורת גבוה.
3. תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון - מפעל טכנולוגי מועדף.
4. תיקון לגבי נקודות זיכוי ושיעורי המס ליחיד.
5. תיקון 90 לחוק מיסוי מקרקעין לעניין הגדרת שיעור מס שבח לגבי חברות.
6. הפחתת שיעור מס חברות במסגרת תיקון 234 לפקודת מס הכנסה ל- 24% בשנת המס 2017 ול- 23% החל משנת המס 2018.
7. תיקון לעניין מס יסף.
8. תיקון 235 לפקודת מס הכנסה חברות ארנק - מיסוי יתרת חובה או שימוש בנכסי חברה על ידי בעל מניות מהותי , מיסוי הכנסות חברת ארנק , סמכות לראות ברווחי חברת מעטים שלא חולקו כאילו חולקו.
9. הוראת שעה למשיכת דיבידנד לבעל מניות מהותי במס בשיעור 25% במקום 30% - ראה חוזר מס הכנסה 1/2017 - הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.17.
10. תיקון מס' 236 לפקודת מס הכנסה ותיקון חוק הביטוח לאומי - חברי קיבוץ.
11. תיקון חוק הביטוח הלאומי.
12. מיסוי ריבוי דירות (מס על דירה שלישית ומעלה).

13. תיקון 237 לפקודת מס הכנסה פטור ממס בתנאים שנקבעו לרווחים מקופת גמל להשקעה.

14. תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין - קיצור התקופה להגשת הדיווח ל- 30 יום במקום 40. קיצור מועדים לטיפול בשומה והוצאת אישורים על ידי משרד מיסוי מקרקעין. אפשרות לרישום נכס בטאבו כאשר החשש לאי תשלום המס נמוך, גם לפי שהסתיים הטיפול במשרד מיסוי מקרקעין.

תחילת החוק נקבע ליום 1 בינואר 2017, אלא אם נאמר אחרת.

לחץ כאן לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו- 2018