טופס 1348 – טופס ניתוק תושבות - נספח לדוח השנתי ליחיד – הצהרת תושבות לשנת המס _____________

דוח המפרט את העובדות בשל טענתי כי אינני תושב ישראל כהתאם להגדרה בפקודת מס הכנסה

כאמור בסעיף 131(א)(5ה) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 (ראה גם חובת דיווח חדשה רילוקיישן)

 

פרטי הנישום

 

שם מלא

מספר זהות

מספר תיק

מספר דרכון 1

 

 

 

 

 

לידיעתך, בהתאם להוראות סעיף 1 לפקודת מס הכנסה, לעניין הגדרת "תושב ישראל", "יום" – הוא לרבות חלק מהיום.

מספר ימי שהייה שלי בישראל: ___________. בשנה שקדמה לשנת המס _____________. בשנתיים שקדמו לשנת המס __________.

בשנת המס אני תושב/ת לצרכי מס במדינה ______________. (יש לצרף אישור תושבות לשנת המס).

השאלות הבאות מתייחסות לשנת המס (ניתן לסמן √ ביותר מריבוע אחד, אם יש צורך) יש לסמן: בישראל / במדינת התושבות / במדינה אחרת / לא רלוונטי וכן לפרט הערות.

 

(יש לצרף אסמכתאות רלוונטיות, אם יש)

 

בבעלותי ו/או בבעלות בן/בת זוגי דירת מגורים

 

 

 

 

 

 

דירת המגורים אשר בבעלותי הושכרה (יש לציין תקופת השכירות)

 

 

 

 

 

 

שכרתי דירה למגורים

 

 

 

 

 

 

בית הקבע שלי נמצא

 

 

 

 

 

 

בן/בת זוגי התגוררו

 

 

 

 

 

 

ילדי הקטינים מתגוררים

 

 

 

 

 

 

ילדי מתחנכים במוסדות החינוך

 

 

 

 

 

 

הורי ו/או אחי התגוררו

 

 

 

 

 

 

מקום עיסוקי הרגיל או הקבוע

 

 

 

 

 

 

עבדתי אצל מעסיק, אשר מקום תושבתו

 

 

 

 

 

 

הגשתי דוח על הכנסותיי כתושב לצרכי מס

 

 

 

 

 

 

שילמתי מס על הכנסות

 

 

 

 

 

 

ברשתי אזרחות ו/או דרכון (נא לציין מספר דרכון)

 

 

 

 

 

 

ברשותי ביטוח רפואי

 

 

 

 

 

 

אני חבר/ה בקופת חולים

 

 

 

 

 

 

בבעלותי פיקדונות ו/או תכניות חסכון ו/או חסכון פנסיוני

 

 

 

 

 

 

הפקדתי כספים בגין שנת המס בפיקדונות ו/או תכניות חסכון ו/או חסכון פנסיוני

 

 

 

 

 

 

אני בעל/ת מניות בחבר בני אדם

 

 

 

 

 

 

קיבלתי קצבאות (ילדים ו/או תמלוגים ו/או מענקים מביטוח לאומי ו/או פנסיה)

 

 

 

 

 

 

בבעלותי חשבון בנק פעיל

 

 

 

 

 

 

בגין שנת המס שילמתי תשלומי ביטוח לאומי (אם מלאת שאלון תושבות לביטוח הלאומי בישראל, יש לצרף אותו)

 

 

 

 

 

 

אני חבר/ה בארגונים חברתיים

 

 

 

 

 

 

בבעלותי ו/או בבעלות בן/בת זוגי כלי רכב

 

 

 

 

 

 

אני בעל/ת מעמד של "עולה"/"תושב חוזר"/"תושב חוזר ותיק"

 

 

 

 

 

 

ביקשתי "שנת הסתגלות" לשנה זו

 

 

 

 

 

 

קיבלתי אישור תושבות לשנה זו

 

 

 

 

 

 

 

הסבר מילולי להצהרת התושבות (יש לצרף אסמכתאות)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פרטים ליצירת קשר

 

מספר טלפון

כתובת למשלוח דואר

דואר אלקטרוני

 

 

 

הצהרה

ידוע לי כי הצהרתי זו כפופה לבחינתו של פקיד השומה ולקביעה אחרת.

אני, הח"מ מצהיר/ה בזה שכל הפרטים שמסרתי בדוח זה הם נכונים ומלאים.

ידוע כי מסירת פרטים שאינם נכונים מהווה עבירה על החוק.

                                         

  1. יש לצרף צילום דרכון בתוקף

 

דברי הסבר לטופס הצהרת תושבות

בסעיף 1 להגדרה "תושב ישראל" או "תושב" בפקודה, נקבע לגבי יחיד:

(א)(2) "חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל –

           (א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר

           (ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת

                 שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים

                 שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

     (3) החזקה שבספקה (2) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה."

סעיף 131(א)(5ה) לפקודה קובע כי יחיד, שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרת "תושב ישראל" או "תושב", שבסעיף 1 לפקודה, והחזקה נסתרת לטענת היחיד בשנת המס, ידווח על העובדות עליהן מבוססות טענתו בלבד, יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם יש כאלה.

אין בהוראות אלה כדי לגרוע מחובת הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף (א)(4) להגדרת "תושב ישראל או "תושב" שבסעיף 1 לפקודה.

הוראות אלה לא יחולו על:

א.     בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור.

ב.      יחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפה של פסקה (א)(4) להגדרת "תושב ישראל" או "תושב", שבסעיף.

ג.      עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א.

הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות החוק, התקנות או כלל אחר שייקבע.

 

לחץ כאן לטופס 1348

לחץ כאן לטופס 1348 לשנת 2018 

                        טופס 1348 לשנת 2022

 

 

ראה גם טופס ניתוק תושבות ביטוח לאומי