טופס 905 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל Step Up

 

להלן תמצית הפרטים אשר יש למלא בטופס

 

 1. פרטים אישיים

 

 1. העובדות

 

תיאור הנכס המועבר בירושה או ניתן במתנה

 • הנכס התקבל   □ בירושה        □ במתנה 
 • סוג הנכס □ נדל"ן           □ ניירות ערך סחירים   □ אחר ___________________
 • הנכס המועבר אינו זכות מישרין או בעקיפין לרכוש הנמצא בישראל.
 • המדינה בה מצוי הנכס; זיהוי הנכס; תאריך פטירת המוריש או תאריך מתן המתנה; שווי הנכס לעניין מס העיזבון או לעניין מס המתנות (אם הוטל); סכום מס העיזבון או מס המתנות (אם הוטל); שווי הנכס בתאריך הפטירה או בתאריך מתן המתנה.

 

 1. הבקשה

קביעת "מחיר מקורי" ו"יום הרכישה" של נכסי הירושה או המתנה לצורכי מס בישראל.

 

 1. הסדר המס ותנאיו
  • תאריך פטירת המוריש או יום מתן המתנה יחשב כיום רכישת הנכס בידי היורש/מקבל המתנה, לפי העניין.
  • המחיר המקורי של הנכס לעניין רווח הון בעת מכירה עתידית על ידי היורש או המקבל, לפי העניין, יקבע בהתאם לשווי השוק של הנכס ביום הפטירה או ביום מתן המתנה (להלן" שווי הנכס") בין אם שולם מס עיזבון או מס מתנות ובין אם לא.
  • הפסד אשר ייווצר ממכירת הנכס לא יותר בקיזוז.
  • לא יותרו בקיזוז הפסדים אשר נוצרו בידי היורש או מקבל המתנה לפני יום הפטירה/קבלת המתנה, לפי העניין, כנגד רווחים אשר ייווצרו כתוצאה ממכירת הנכס המתקבל בירושה או במתנה.
  • לא יותר פחת לצורכי מס בגין נכס זה.
  • הסדר מס זה לא יחול במכירת הנכס המתואר בסעיף 4.2 לעיל, על ידי היורש או המקבל לקרוב כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
  • לא יינתן זיכוי ממס בישראל בעד מס אשר שולם בחו"ל בגין הירושה או המתנה.
  • מס זר אשר יוטל בעת מכירת הנכס יהא בר זיכוי על פי הוראות פקודת מס הכנסה או האמנה רק בתנאי שהוא בגין רווח אשר נובע מן ההפרש בין התמורה בפועל לבין שווי הנכס כמשמעותו בסעיף 4.2 לעיל.
  • בעת המכירה לא יחול סעיף 205א לפקודת מס הכנסה, ולפיכך לא יוכל עודף זיכוי של מס זר בישראל.
  • רווח ההון בידי מקבל המתנה או היורש, לפי העניין, ייחשב כולו כרווח הון ריאלי.
  • יש לדווח על מכירת הנכס כאמור בסעיף 91(ד) לפקודת מס הכנסה.
  • יובהר כי פקיד השומה רשאי לבחון כל נתון עובדתי בהחלטה, לרבות את שווי הנכס כמשמעותו בסעיף 4.2 לעיל.

 

לחץ כאן לטופס 905

ראה גם: מיסוי רילוקיישןהטבות מס לתושב חוזרהטבות מס לעולה חדש