טופס 906 – בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" - הקצאת יחידות למניה - RSU

 

 1. א. פרטי החברה המדווחת (להלן: "החברה")

שם החברה

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

כתובת החברה, מספר טלפון, מספר פקס

 

פרטי המייצג

שם המייצג, כתובת המייצג, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת למשלוח דואר

 

ב. פרטי החברה המקצה

שם החברה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק במס הכנסה

מספר תיק ניכויים

כתובת החברה, מספר טלפון, מספר פקס

מניות החברה המקצה רשומות למסחר בבורסה/מניות החברה המקצה אינן רשומות למסחר בבורסה

 

ג. פרטי המייצג

שם המייצג, מספר טלפון, מספר פקס

 

 1. העובדות
  • חברה תושבת ישראל אשר מעוניינת כי לעובדיה יוקצו יחידות השתתפות בתכנית תגמול מסוג Restricted Stock (להלן: "יחידות ה- Rsu's").
  • האפשרות להקצאת יחידות ה- Rsu's הוסדרה ונקבעה מראש במסגרת תכנית ההקצאה של האופציות, כפי שהוגשה לאישור לפקיד שומה ניכויים (להלן: "התכנית").
  • על פי תנאי ה- Rsu's, העובדים הזכאים יקבלו הודעה כי בתום תקופת ההבשלה (vesting) (להלן: "תקופת ההבשלה"), יוקצו להם מניות של החברה, ללא תמורה.
  • בקשה זו למתן החלטת מיסוי בהסכם, הוגשה בטרם בוצעו הקצאות על פי התכנית.

 

 1. הבקשה

החלת הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") על יחידות ה- Rsu's.

 

 1. הסדר המס ותנאיו
  • הקצאת יחידות ה- Rsu's תסווגנה כהקצאת אופציות, לכל דבר ועניין, ויחולו לגביה הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו, לפי העניין.
  • סכום שווה דיבידנד (dividend equivalent), אם וכאשר יתקבל בגין יחידות ה- Rsu's עד תום תקופת ההבשלה של יחידות ה- Rsu's, יועבר במועד חלוקתו לידי הנאמן או לידי החברה המדווחת, לפי העניין, והוא יסווג כהכנסת עבודה בידי עובד במועד האמור, והנאמן או החברה המדווחת, ינכו ממנו מס במקור, בהתאם לאמור בכללים מכוח סעיף 102 לפקודה או בהתאם לאישור ניכוי מס במקור תקף אחר מפקיד השומה, לפי העניין.
  • במועד מימוש יחידות ה- Rsu's תדרש בידי המעביד הוצאה לצרכי מס, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיפים 102(ד)(1) ו- 102(ד)2 לפקודה, לרבות בגין הסכום שווה הדיבידנד אשר התקבל בגין יחידות ה- Rsu's, עד תום תקופת ההבשלה.

 

 1. הצהרה והתחייבות

החברה המדווחת מתחייבת בזאת כי:

 • בקשה זאת למתן החלטת מיסוי מוגשת בהתאם להוראות פרק שני – ב לחלק ט לפקודת מס הכנסה.
 • לא נעשתה בעבר כל פניה לרשות המסים, באשר לפעולה המתוארת בהסדר מס זה.
 • החברה המדווחת מקבלת על עצמה את הסדר המס ותנאיו, ותפעל על מנת ליישם את כל ההוראות והתנאים המפורטים בהסדר המס, בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכללים מכוחו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על אי ביצוע הפעולה נשוא הסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרה זה הסדר המס יהא בטל מעיקרו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על כל שינוי אשר יחול בעובדות המתוארות, או על אי עמידה באחד התנאים המופיעים בהסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרים כאמור רשאית רשות המסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסדר המס.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה כפוף לעובדות ולהצהרות אשר ניתנו וכי פקיד השומה רשאי להפעיל סמכויותיו בכדי לבחון עמידה ובתנאי הסדר זה.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור מטעם מנהל רשות המסים.
 • כל הפרטים והעובדות אשר נמסרו על ידי החברה המדווחת, נכונים מלאים ומדויקים.

 

אם ההקצאה היא באמצעות נאמן:

יצהיר הנאמן כי הינו מאשר ומתחייב בזאת כי מונה כנאמן מטעם החברה המדווחת בהקשר להקצאה זו וכי יפעל כנאמן בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים מכוחו וכן בהתאם להוראות הסדר מס זה.

 

 

לחץ כאן לטופס 906

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 

          מיסוי רילוקיישן