טופס 911 – בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" - תמחור מחדש של אופציות לעובדים

 

 1. א. פרטי החברה המדווחת (להלן: "החברה")

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם החברה, כתובת החברה, מספר טלפון, מספר פקס

 

פרטי המייצג

שם המייצג, כתובת המייצג, מספר טלפון, מספר פקס

 

ב. פרטי החברה המקצה (במקרה של חברה זרה – ימולאו שם ופרטי ההתקשרות)

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם החברה, מספר טלפון, מספר פקס

מניות החברה המקצה – רשומות למסחר בבורסה/אינן רשומות למסחר בבורסה

 

ג. פרטי הנאמן

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם הנאמן, מספר טלפון, מספר פקס

 

 1. העובדות
  • החברה המקצה העניקה אופציות לעובדיה ו/או לעובדי חברות מעבידות במסגרת תכנית להקצאה של אופציות במסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102(ב)(3) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), כפי שהוגשה לאישור פקיד שומה ניכויים ביום __________ (להלן: "התכנית").
  • האופציות אשר הוענקו על פי התכנית, ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה המקצה ובנוסף, כל האופציות אשר הוענקו במסגרת התוכנית, הופקדו במועד הקצאתן בידי הנאמן.
  • נכון למועד הפניה בבקשה להחלטת מיסוי זאת במסלול הירוק (להלן: "יום הפנייה") תוספת המימוש לגבי האופציות, כולן או חלקן, גבוהה משווי מניית החברה המקצה ביום אשר קדם ליום הפניה כאמור (להלן: "שווי המניה").
  • דירקטוריון החברה התכנס ביום _________/מתעתד להתכנס, ובמסגרת ישיבת הדירקטוריון, קיבל/יקבל החלטה עקרונית להפחית את תוספת המימוש של האופציות, כולן או חלקן, אשר הוענקו לפי התכנית (להלן: "החלטת הדירקטוריון"), שכן מאז קבלת החלטת דירקטוריון החברה המקצה בדבר הענקת האופציות לעובדים, ירד שווי השוק של מניות החברה המקצה, והאופציות אשר הוענקו לעובדים מצויות "מחוץ לכסף", כלומר – תוספת המימוש של האופציות גבוהה משווי המניה, כך שלמעשה אין כל מרכיב הטבה באופציות של התכנית וממילא הן לא תמומשנה למניות. לפיכך, לאור רצון החברה המקצה לשמר את ההטבה אשר הוענקה לעובדים באמצעות הקצאת האופציות, הוחלט בדירקטוריון החברה המקצה להפחית את תוספת המימוש של האופציות, כך שהפער בין שווי השוק של המניות ובין תוספת המימוש יהא קטן יותר. מצ"ב נספח ב' ובו פרטי העובדים עליהם תחול "החלטת הדירקטוריון" וכמות האופציות שהוקצתה לכל אחד מהם.
  • על פי החלטת הדירקטוריון תוספת המימוש החדשה תעמוד על סך ___________ למניה רגילה (להלן: "מחיר תמחור מחדש").
  • מועד ביצוע התמחור מחדש ייקבע ליום הפנייה בבקשה להסדר מס דנא או מועד החלטת הדירקטוריון, המאוחר מביניהם (להלן: "מועד התמחור מחדש").

 

 1. הבקשה

קביעה כי בוצע התמחור מחדש של האופציות לא יהווה אירוע מס.

 

 1. הסדר המס ותנאיו
  • מועד התמחור מחדש כאמור בסעיף 2.6, ייחשב כמועד ההקצאה, כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין, לגבי כל האופציות של התוכנית אשר לגביהן בוצע תמחור מחדש (להלן: "האופציות המתומחרות"), לרבות לעניין תום התקופה כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה וחישוב שווי ההטבה הפירותי כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, וזאת במידה ומניות החברה המקצה רשומות למסחר בבורסה או במידה ומניות החברה המקצה תרשמנה למסחר בבורסה בתוך 90 יום ממועד התמחור מחדש.
  • ביצוע התמחור מחדש על ידי החברה לא מחויב במס, וזאת בכפוף למילוי תנאי החלטת מיסוי זו.
  • על האופציות המתומחרות יחולו הוראות מסלול רווח הון – סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו- 102(ב)(4) לפקודה, על פי העניין, ולכל דבר ועניין. המס בגין שווי ההטבה הנובע מן האופציות המתומחרות יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש, כהגדרת המנוח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "מועד המימוש") של האופציות המתומחרות.
  • יראו את שווי ההטבה במועד המימוש כהכנסה אשר הופקה בישראל. כמו כן, יראו את העובדים כתושבי ישראל עד למועד המימוש, בכל האמור ביחס להכנסות מן האופציות נשוא החלטת מיסוי זאת.
  • בחישוב הרווח וסכום המס כאמור בהחלטת מיסוי זו, לא יינתנו ניכויים, קיזוזים, פטורים, פריסת הרווח ו/או שיעור מס מופחת ו/או זיכויים מהמס החל לרבות ממסי חוץ, ולא יחולו לגביהן הוראות סעיפים 94ב, 101 ו- 100א לפקודה. במקרה בו יוכח על ידי העובד, במסגרת הגשת דוח המס האישי, כי חויב במיסי חוץ על-ידי מדינת חוץ, בגין הכנסה ממימוש האופציות, ושילמם, תשקול רשות המסים מתן זיכוי בגין מסי החוץ בהתאם להוראות כל דין והאמנות למניעת כפל מס.
  • החברה לא תדרוש כל הוצאה, בגין תמחור האופציות מחדש, לרבות שכ"ט מקצועי הקשור בביצוע התמחור מחדש. יובהר, כי סעיף זה יחול גם אם העובדים ו/או החברה יפרו את התחייבותם כאמור בהחלטת מיסוי זו. כמו כן, יובהר כי במועד מימוש האופציות המתומחרות על ידי העובדים לא תדרוש החברה כל הוצאה, למעט בכפוף להוראות סעיף 102(ד) לפקודה.
  • התכנית, האופציות, העובדים, החברה והנאמן כפופים לכל התנאים הקבועים בסעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו. כמו כן, החלטת מיסוי זאת היא בתוקף ובלבד וכל עוד, שיתקיימו כל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחו, החל ממועד הקצאת אופציות 102 הוני ומניות המימוש לעובדים ובלבד שלא נקבע אחרת בהחלטת מיסוי זו (להלן: "התנאים החוקיים").
  • החלטת מיסוי זו ניתנה על סמך המצגים אשר הוצגו בפנינו בכתב ובעל פה ולרבות אלו המפורטים בסעיף 1 לעיל. ברם, אם יתברר כי הפרטים אשר נמסרו במסגרת הבקשה, כולם או חלקם, אינם נכונים, או שאינם מלאים באופן מהותי ו/או לא יתקיים אחד מתנאי החלטת המיסוי, ו/או לא התקיימו התנאים החוקיים ו/או אם תתבצע העברה של המניות מן הנאמן, מלבד מכירה לצד ג' אשר אינו קרוב, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה (להלן ביחד: "ההפרה"), הרי שיחול האמור להלן: העובדים להם הוקצו האופציות המתומחרות ואשר ביצעו הפרה, יחויבו במס כהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה, בגין הגבוה מבין שווי ההטבה במועד ההקצאה, לבין שווי ההטבה במועד המימוש או ההפרה.
  • לכל מונח בהחלטת מיסוי זו תהא המשמעות הנודעת לו בחלק ה – 1 לפקודה אלא אם נאמר במפורש אחרת.
  • אין בהחלטת מיסוי זו משום עשיית שומה ואישור לעובדות כפי שהוצגו על-ידכם. העובדות אשר הוצגו כאמור תיבדקנה על-ידי פקיד השומה במהלך דיוני השומות בתיק החברה ו/או בעלי האופציות לפי העניין.

 

 1. הצהרה והתחייבות

החברה המדווחת באמצעות נציגיה מצהירה ומתחייבת בזאת כי:

 • בקשה זו למתן החלטת מיסוי מוגשת בהתאם להוראות פרק שני – ב לחלק ט לפקודת מס הכנסה.
 • לא נעשתה בעבר כל פניה לרשות המסים, באשר לפעולה המתוארת בהסדר מס זה.
 • החברה המדווחת מקבלת על עצמה את הסדר המס ותנאיו.
 • החברה המדווחת תאמץ באופן דווקני את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים בהסדר המס, בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכללים מכוחו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על אי ביצוע הפעולה נשוא הסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרה זה הסדר המס יהא בטל מעיקרו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על כל שינוי אשר יחול בעובדות המתוארות, או על אי עמידה באחד התנאים המופיעים בהסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרים כאמור רשאית רשות המסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסדר המס.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה כפוף לעובדות ולהצהרות אשר ניתנו וכי פקיד השומה רשאי להפעיל סמכויותיו בכדי לבחון עמידה ובתנאי הסדר זה.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור מטעם מנהל רשות המסים.
 • כל הפרטים והעובדות אשר נמסרו על ידי החברה המדווחת, נכונים מלאים ומדויקים.

 

 

לחץ כאן לטופס 911

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 

          מיסוי רילוקיישן