טופס 912 – בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" - מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise)

 

 1. א. פרטי החברה המדווחת (להלן: "החברה")

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם החברה, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת החברה, כתובת למשלוח דואר

 

פרטי המייצג

שם המייצג, כתובת המייצג, מספר טלפון, מספר פקס

 

ב. פרטי החברה המקצה (במקרה של חברה זרה – ימולאו שם ופרטי ההתקשרות)

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם החברה, מספר טלפון, מספר פקס

 

ג. פרטי הנאמן

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם החברה, מספר טלפון, מספר פקס

 

 1. העובדת
  • חברה תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה (להלן: "החברה"), העניקה בעבר ויתכן כי תעניק בעתיד לעובדיה ו/או לעובדי חברות תושבות ישראל אשר עונות להגדרת חברת מעבידה בסעיף 102(א) לפקודה, אופציה למניותיה, לפי העניין במסגרת תכנית להקצאת אופציות באמצעות נאמן במסלול רווח הון, על פי סעיף 102(ב)(3) לפקודת מס הכנסה (לעיל ולהלן: "הפקודה"), והכול בהתאם לתכנית אשר הוגשה לאישור פקיד שומה ניכויים ביום __________ (להלן: "התכנית").
  • כל האופציות, אשר הוענקו במסגרת התכנית, הופקדו במועד הקצאתן בידי נאמן.
  • בהתאם לתכנית ולהסכמי האופציות, מימוש האופציות המוקצות לעובדים יכול שייעשה בהתאם למנגנון מימוש נטו (Net Exercise), קרי, במועד המרת האופציות למניות החברה, הניצע אינו משלם את תוספת המימוש (במקרים מסוימים הוא נדרש לשלם רק את הערך הנקוב של המניה), אך מוקצות לו מניות בכמות הנמוכה ממספר האופציות אשר הוקצו לו, כך ש"כמות המניות המוקצות בפועל" משקפת את ההפרש בין מחיר המניה בבורסה במועד ההמרה לבין תוספת המימוש (שווי ההטבה הגלום באופציות במועד ההמרה) (להלן: "מימוש נטו").
  • דוגמא: הקצאה לעובד של 10 אופציות למניות סחירות של החברה. המחיר המוצע בבורסה ב- 30 ימי המסחר אשר קדמו להקצאת האופציות הוא 40 ותוספת ההמרה 20. מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה הוא 100.

סה"כ תוספת המרה: 200 = 20 * 10

שווי ההטבה הגלום: 800 = 1,000-200

סך המניות המוקצות: 8 = 800/100

אם הנתונים זהים לעיל, אך משולם ערכן הנקוב של המניות בסך 1 ₪ למניה.

סך המניות המוקצות (בקירוב): 8 = (100-10)/800

 • בקשה זו למתן החלטת מיסוי, הוגשה בטרם יושם מנגנון מימוש הנטו בפועל.

 

 1. הבקשה

החלת הוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה על מימוש אופציות באמצעות מנגנון מימוש נטו.

 

 1. הסדר המס ותנאיו
  • מועד המרת האופציות למניות במימוש נטו (להלן: "מועד ההמרה"), לא יהווה אירוע מס או הפרת התנאים המנויים בסעיף 102 לפקודה ובכללים מכוחו, בכפוף לאמור להלן בלבד.
  • מועד אירוע המס יהא "מועד המימוש" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה. קרי, מועד העברת המניה לעובד או מועד מכירת המניה על ידי הנאמן, לפי המוקדם (להלן: "מועד המימוש").
  • רווח ההון אשר ינבע לעובד במועד המימוש, יחולק לשני חלקים כדלקמן:
   • החלק הראשון יהא חלק שווי ההטבה בגובה ממוצע שווין של מניות החברה בבורסה בתום 30 ימי המסחר אשר קדמו להקצאה ויחושב על פי האמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, על כל כמות האופציות שהוקצו במקור, תוך ניכוי סכום תוספת ההמרה, אשר שימשה לשם חישוב כמות המניות המוקצות על פי שיטת המימוש נטו (להלן: "המרכיב הפירותי המקורי"). חלק זה ימוסה על פי שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה.
   • החלק השני יהא סך רווח ההון בניכוי המרכיב הפירותי המקורי. חלק זה ימוסה על פי שיעור המס הקבוע בסעיף 102 (ב)(2) לפקודה (להלן: "המרכיב ההוני").
   • מובהר בזאת, כי לחברה תותר הוצאה בכפוף להוראות סעיף 102(ד) לפקודה, בגובה שווי המרכיב הפירותי המקורי אשר נזקף לעובד כאמור בסעיף 4.3.1 לעיל בשנת המס בו יחול מועד אירוע המס לעובד.

דוגמא לעניין סעיף 4.3 לעיל:

בהמשך לנתונים בסעיף 2.4 לעיל:

סה"כ רווח ההון הריאלי: 800 = 8*100

המרכיב הפירותי המקורי: 200 = 10*(40-20)

המרכיב ההוני: 600 = 800-200

 • על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל, לעניין אופן חלוקת רווח ההון, הרי שאם מועד המימוש אינו חל בתוך 10 ימי מסחר ממועד אירוע ההמרה בשיטת הנטו, יראו את העובד, לשם חישוב מרכיב שווי ההטבה החייב בשיעור המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה, כאמור בסעיף 102(ב)(3) כאילו קיבל מלכתחילה, במועד ההקצאה, מספר אופציות נמוך יותר השווה ל"כמות המניות המוקצות לעובד בפועל", כאשר תוספת ההמרה בגין כל אחת מן האופציות שקיבל על פי התחשיב החדש היא אפס ₪, או הערך הנקוב הנומינלי של המניה, לפי העניין (להלן: "המרכיב הפירותי החדש").

דוגמא מסעיף 4.3 לעניין סעיף 4.4 לעיל

 • במועד המימוש מחיר המניה 120:

מחיר המניה במועד מכירתה בפועל: 120

הרווח ממכירת המניה בפועל: 960 = 120*8

המרכיב הפירותי: 320 = 8*40

מוקצות המרכיב ההוני: 640 = 960-312

 • מועד המימוש מחיר המניה 120, ובתמורה למניות משולם ערכן הנקוב (1 ₪):

מחיר המניה במועד מכירתה בפועל: 120

סה"כ רווח ההון הריאלי: 960 = 120*8

המרכיב הפירותי החדש: 322 = 8*40

המרכיב ההוני: 640 = 960-312

 

 • במקרה של הפסקת יחסי עובד – מעביד, כאשר העובדים מחויבים להמיר את האופציות אשר ברשותם למניות, בתוך פרק זמן מוגבל מראש ממועד ההפסקה כאמור, יחול בסעיף 4.3 לעיל, ובלבד שמכירת המניות תבוצע בתוך 10 ימים ממועד ההמרה או מ"מתום התקופה" (כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה), המאוחר שביניהם.
 • מובהר בזאת, כי לחברה תותר הוצאה, בהתאם להוראות סעיף 102(ד) לפקודה, בגובה שווי המרכיב הפירותי החדש או שווי המרכיב הפירותי המקורי אשר נזקף לעובד, לפי העניין, בשנת המס בה יחול מועד אירוע המס לעובד.
 • מובהר, כי בכל מקרה אם מועד המימוש יהא לפני "תום התקופה", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, אזי יחולו על המרכיב ההוני ההוראות הקבועות בסעיף 102(ב)(4) לפקודה ובסעיף 102(ד) לפקודה, לפי העניין.
 • באם, במועד ההמרה, מוקצת לעובד, אשר המיר מניותיו בשיטת המימוש נטו כמות מניות הגבוהה מכמות המניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש, יראו בכל כמות המניות העודפות, כהקצאה חדשה, לכל דבר ועניין.
 • התכנית, האופציות, העובדים החברה והנאמן כפופים לכל התנאים הקבועים בסעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו. כמו כן, החלטת מיסוי זאת היא בתוקף ובלבד וכל עוד, יתקיימו כל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחו, החל ממועד הקצאת אופציות 102 הוני והמניות במימוש לעובדים ובלבד שלא נקבע אחרת בהחלטת מיסוי זו (להלן: "התנאים החוקיים").
 • החלטת מיסוי זאת ניתנת על סמך המצגים אשר הוצגו בפנינו בכתב ובעל פה ולרבות אלו המפורטים בסעיף 1 דלעיל. ברם, אם יתברר כי הפרטים אשר נמסרו במסגרת הבקשה, כולם או חלקם, אינם נכונים, או שאינם מלאים באופן מהותי ו/או לא יתקיים אחד מתנאי החלטת המיסוי, ו/או לא התקיימו התנאים החוקיים ו/או אם תתבצע העברה של המניות מן הנאמן, מלבד מכירה לצד ג' אשר אינו קרוב, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה (להלן ביחד: "ההפרה"), הרי שיחול האמור להלן: העובדים להם הוקצו האופציות ואשר ביצעו הפרה, יחויבו במס כהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה, בגין הגבוה מבין שווי ההטבה במועד ההקצאה, לבין שווי ההטבה במועד המימוש או ההפרה.
 • לכל מנוח בהחלטת מיסוי זו תהא המשמעות הנודעת לו החלק ה- 1 לפקודה אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 • אין בהחלטת מיסוי זו משום עשיית שומה ואישור לעובדות כפי שהוצגו על-ידכם. העובדות אשר הוצגו כאמור תיבדקנה על ידי פקיד השומה במהלך דיוני השומות בתיק החברה ו/או בעלי האופציות לפי העניין.

 

 1. הצהרה והתחייבות

החברה המדווחת באמצעות נציגיה מצהירה ומתחייבת בזאת כי:

 • בקשה זו למתן החלטת מיסוי מוגשת בהתאם להוראות פרק שני – ב לחלק ט לפקודת מס הכנסה.
 • לא נעשתה בעבר כל פניה לרשות המסים, באשר לפעולה המתוארת בהסדר מס זה.
 • החברה המדווחת מקבלת על עצמה את הסדר המס ותנאיו.
 • החברה המדווחת תאמץ באופן דווקני את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים בהסדר המס, בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכללים מכוחו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על אי ביצוע הפעולה נשוא הסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרה זה הסדר המס יהיה בטל מעיקרו.
 • החברה המדווחת או מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על כל שינוי אשר יחול בעובדות המתוארות, או על אי עמידה באחד התנאים המופיעים בהסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרים כאמור רשאית רשות המסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסדר המס.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה כפוף לעובדות ולהצהרות אשר ניתנו וכי פקיד השומה רשאי להפעיל סמכויותיו בכדי לבחון עמידה ובתנאי הסדר זה.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור מטעם מנהל רשות המסים.
 • כל הפרטים והעובדות שנמסרו על ידי החברה המדווחת, נכונים מלאים ומדויקים.

 

לחץ כאן לטופס 912

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 

          מיסוי רילוקיישן