טופס 913 – בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק"  עמידה בתנאים לקבלת מעמד "כתושב ישראל לראשונה" ו"כתושב חוזר ותיק"

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 1. פרטים אישיים

 

 1. העובדות

 • מועד ההגעה לישראל:

הריני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

□ בתאריך ___________ חל לגבי לראשונה האמור בסעיף ______ (יש לציין א, ב, או ג) שהוא המוקדם מבין המועדים המפורטים להלן (להלן: "יום ההגעה" לישראל).

א.    לגבי יחיד בעל משפחה שיש לו או למשפחתו, בית בישראל הזמין לשימושם האישי בין אם הוא בבעלותם או שכור על ידם או שיש למי מהם רשות להשתמש בו, והמשפחה נמצאת עם היחיד בישראל (לעניין זה: "משפחה" – בן/בת זוג וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 שנים) – החל מהמועד בו אחד מבני המשפחה החל להתגורר בבית דרך קבע. (ראה אסמכתא 1 בסעיף 2.3).

ב.    לגבי יחיד שאינו בעל משפחה, אשר יש לו בית בישראל, הזמין לשימושו האישי, בין אם הוא בבעלותו ובין אם הוא שכור על ידו או יש לו רשות להשתמש בו – החל מן המועד בו החל היחיד להתגורר בו דרך קבע. (ראה אסמכתא 1 בסעיף 2.3).

ג.     סיווג כעולה חדש או כתושב חוזר בהתאם למבחני משרד הקליטה וכפי שמופיע בתעודת עולה חדש או בתעודת תושב חוזר, אשר הונפקו על ידי משרד הקליטה. (ראה אסמכתא 2 בסעיף 2.3).

□ במועד הגשת בקשה זו, לא חל לגבי אף אחד מן האירועים א עד ג.

 

 • נתונים לגבי זיקות לישראל לפני יום ההגעה לישראל:

במהלך 10 השנים אשר קדמו לשנת המס, בה חל יום הגעתי לישראל (ולגבי מי שטרם הגיע לישראל, 10 השנים שקדמו לשנת המס הנוכחית בה הוגשה בקשה זו), מתקיימת לגבי חלופה א או ב שהיא אחת משתי החלופות המפורטות להלן (עליך לסמן את החלופה המתקיימת לגביך):

□ חלופה א: הרינו מצהיר/ה כי מתקיים לגבי כל האמור להלן:

 1. בכל אחת מ – 10 השנים, אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל, לא שהיתי בישראל יותר מ- 90 ימים בכל שנה. (ראה אסמכתא 3 סעיף 2.3).
 2. בכל אחת מ – 10 השנים, אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל, בן זוגי ו/או ילדי הקטינים לא שהו בישראל יותר מ-90 ימים בכל שנה. (ראה אסמכתא 3 סעיף 2.3).
 3. בן זוגי ואני לא קיבלנו קצבאות מביטוח לאומי (כגון: קצבאות ילדים, נכים, שארים וכיו"ב) בכל אחת מ-10 השנים אשר קדמו לשנת הגעתנו לישראל. (ראה אסמכתא 4 בסעיף 2.3).
 4. בכל אחת מ – 10 השנים, אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל, לא מתקיים לגבי או לגבי בן/בת הזוג האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו – 2006.
 5. בימים אלה לא מתנהל כנגדי ברשות המסים כל הליך פלילי או הליך שומתי.
 6. במשך 10 השנים אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל לא נקבעה, בשומה סופית, תושבותי כתושב ישראל.

 

חלופה ב: הריני מצהיר/ה כי מתקיים לגבי כל האמור להלן:

 1. בכל 8 שנים מתוך 10 השנים אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל, לא שהיתי בישראל יותר מ – 60 ימים בכל שנה. (ראה אסמכתא 3 בסעיף 2.3).
 2. בשנתיים הנותרות (להלן: "השנתיים הנותרות") לא שהיתי בישראל יותר מ- 183 ימים בכל שנה ובלבד שהשנתיים הנותרות אינן שנים רצופות.
 3. בשנה הקודמת לשנת הגעתי לישראל, לא שהיתי בישראל למעלה מ- 60 ימים. (ראה אסמכתא 3 בסעיף 2.3).
 4. בכל אחת מ- 10 השנים, אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל, ובהן היה לי בן זוג, מתקיים לגביו האמור בסעיפים 1 ו- 3 לחלופה זו, תוך הגבלה ל- 90 ימי שהייה בישראל במקום 60 ימים בישראל כמפורט בסעיף 1.
 5. בן זוגי ואני לא קיבלנו קצבאות מביטוח לאומי (כגון: קצבאות ילדים, נכים, שארים וכיו"ב) בכל אחת מ- 10 השנים אשר קדמו לשנת הגעתנו לישראל. (ראה אסמכתא 4 בסעיף 2.3).
 6. בכל אחת מ – 10 השנים, אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל, לא קיבלתי, אני ו/או בן זוגי ו/או מי מילדיי טיפול רפואי הממומן על ידי קופת חולים או בית חולים בישראל במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 7. בכל אחת מ – 10 השנים, אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל, לא מתקיים לגבי או לגבי בן זוגי האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו – 2006.
 8. בימים אלה לא מתנהל כנגדי ברשות המסים כל הליך פלילי או הליך שומתי.
 9. במשך עשר השנים אשר קדמו לשנת הגעתי לישראל לא נקבעה, בשומה סופית, תושבותי כתושב ישראל.

 

הערות:

 1. לעניין זה – "בן זוגי": בין אם בני הזוג נשואים או בין אם הם מקיימים משק בית משותף.
 2. לעניין "יום שהייה בישראל": לרבות חלק מיום בישראל (כלומר גם יום היציאה מישראל וגם יום החזרה לישראל).

 

 • אסמכתאות שיש לצרף:
 1. הסכמי רכישה והשכרה של דירות בישראל במהלך 10 השנים האחרונות.
 2. תעודת עולה או תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה.
 3. פירוט תעודת נוסע ממשרד הפנים וממשטרת הגבולות ליחיד ולבן זוג, לרבות מידע גם על כניסות לישראל באמצעות דרכון זר.
 4. אישור מהביטוח הלאומי על אי קבלת קצבאות מכל סוג שהוא במהלך 10 השנים אשר קדמו לשנת ההגעה לישראל.

 1. הצהרת המבקש/ת

 1. החלטה

בכפוף להצהרתך לעיל, ובכפוף לכך שהמצג העובדתי המדווח על ידך בטופס הבקשה ובאסמכתאות והמסמכים המצורפים לו הוא מלא ונכון, הריני לאשר כי נכון למועד מתן החלטה זו, הנך מקיים את התנאים הנדרשים להיחשב כ- "תושב ישראל לראשונה" / "תושב חוזר ותיק" כמשמעותו בסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה החל מיום הגעתך לישראל בכפוף לקיומו של מרכז חיים בישראל.

 

 • יובהר כי החלטה זו אינה מהווה שומה, ואין בה משום הסכמה של פקיד השומה לנכונות העובדות המוצגות בטופס הבקשה.
 • אין לראות בהחלטה זו כאישור על תושבות בישראל.
 • לפקיד השומה נתונה כל סמכות כאמור בפקודה, לבדוק את נכונות העובדות.
 • רשות המסים שומרת לעצמה את הזכות לבטל החלטה זו, אם יתברר כי המצג הנדרש בטופס הוא חלקי או אינו נכון לא מדויק.

לחץ כאן לטופס 913

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 

          מיסוי רילוקיישן