טופס 916 – בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" - החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול הוני באמצעות נאמן

 

 1. א. פרטי החברה המדווחת

שם החברה

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

כתובת החברה, מספר טלפון, מספר פקס

 

פרטי המייצג

שם המייצג, כתובת המייצג, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת למשלוח דואר

 

ב. פרטי החברה המקצה (במקרה של חברה זרה – ימולאו שם ופרטי ההתקשרות)

שם החברה

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

מספר טלפון, מספר פקס

מניות החברה המקצה רשומות למסחר בבורסה: כן/לא

 

ג. פרטי הנאמן

שם הנאמן

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

מספר טלפון, מספר פקס

 

 1. העובדות
  • חברה הקצתה אופציות בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (להלן: "אופציות 3(ט)"), לעובד אשר היה בעל שליטה, כמשמעות המונח בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה (להלן: "העובד", "הפקודה" בהתאמה).
  • לחברה תכנית להקצאת אופציות לעובדיה במסגרת מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102(ב) לפקודה, אשר הוגשה לאישור פקיד שומה ניכויים ביום __________ (להלן: "התכנית").
  • העובד חדל מלהיות בעל שליטה בחברה בטרם הגיש את הפנייה האמורה.

 

 1. בדיקת היותו של העובד בעל שליטה או לאו, תעשה באמצעות 3 מבחנים, אשר עקרונותיהם כדלהלן:
  • מבחן הון המניות: במסגרת מבחן זה ייבדק היותו של העובד בעל שליטה או לאו, בהתאם לשיעור החזקתו בהון מניות החברה בלבד. כלומר, השיעור יקבע על פי היחס אשר בין החזקות העובד בהון המניות המונפק של החברה (להלן: "הון המניות") לבין סך הון המניות.
  • מבחן הדילול המלא: במסגרת מבחן זה ייבדק היותו של העובד בעל שליטה או לאו, בהתאם לשיעור החזקתו הכולל הן בהון מניות החברה והן באופציות למניות החברה. כלומר, השיעור יקבע על פי היחס אשר בין החזקות העובד בהון המניות של החברה ובאופציות למניות החברה לבין סך הון מניות החברה המונפק וסך האופציות אשר הוקצו למניות החברה על ידי החברה (לפני ביצוע ההקצאה לעובד ובעקבותיה).
  • המבחן הכלכלי: במסגרת מבחן זה ייבדק היותו של העובד בעל שליטה או לאו, בהתאם ליחס שבין החזקות העובד בהון המניות של החברה ובאופציות למניות החברה לבין סך הון מניות החברה המונפק וסך האופציות אשר הוקצו למניות החברה על ידי החברה, אשר תוספת המימוש הנקובה בהן היא שווה או נמוכה לזו הנקובה באופציות אשר הוקצו לעובד (להלן: "האופציות השקולות כלכלית") (בעקבות ביצוע ההקצאה לעובד).
  • להלן טבלה המפרטת את אחוזי האחזקה של העובד:

מועד ההקצאה המקורי

מועד ההקצאה כהגדרתו בהחלטת המיסוי

מבחן הון מניות

מבחן הדילול המלא

מבחן הכלכלי

מבחן הון מניות

מבחן הדילול המלא

מבחן הכלכלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • בכוונת החברה, באמצעות החלטת דירקטוריון, לבטל את האופציות 3(ט) ולהקצות תחתן אופציות בהתאם להוראות מסלול רווח הון עם נאמן בהתאם להוראות סעיף 102(ב) לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני", "החלטת דירקטוריון"), ולהפקידן בידי נאמן. האופציות 102 הוני תהיינה כפופות לתכנית האופציות של החברה, ולהוראות סעיף 102(ב) לפקודה.
 • האופציות החדשות האמורות בנספח א, יופקדו בידי הנאמן תוך 30 יום ממועד החלטת המיסוי או ממועד קבלת החלטת הדירקטוריון, כמאוחר שביניהם, מצ"ב נספח א ובו פרטי העובדים עליהם חלה החלטת מיסוי במסלול ירוק זו וכמות האופציות לכל אחד מהם, אשר הוחלף להם מסלול.

 

 1. הבקשה

קביעת הסדר המס אשר יחול על העברת אופציות 3(ט) של החברה למסלול רווח הון באמצעות נאמן, כפי שתואר בפרק העובדות לעיל.  

 

 1. הסדר המס ותנאיו
  • על פי תוצאות המבחנים המפורטים בפרק העובדות לעיל, העובד אינו בעל שליטה, לפיכך הקצאת האופציות 102 הוני החדשות תתבצע בהתאם להוראות המסלול ההוני.
  • המועד אשר ייחשב כהקצאת האופציות 102 הוני חלף אופציות 3(ט), כאמור לעיל, יקבע למועד הפנייה לבקשה למתן החלטת המיסוי במסלול ירוק או למועד החלטת הדירקטוריון, כמאוחר מביניהם (להלן :"מועד ההקצאה"). ובלבד שהאופציות יופקדו תוך 30 יום ממועד ההקצאה בידי הנאמן.
  • מועד ההקצאה לעובדים של האופציות 102 הוני, ישמש לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תום התקופה, כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "תום התקופה") וחישוב שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה, בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, לפי העניין.
  • ביחד לאופציות 102 הוני חלף אופציות 3(ט) אשר במועד ההקצאה לא היו בשלות, הרי שיחולו הוראות מסלול רווח הון – סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו- 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.
  • ביטול האופציות 3(ט) המוחלפות אשר היו בשלות במועד ביטולן (מועד ההקצאה) והקצאת האופציות 102 הוני החדשות תחתן, יהווה אירוע מס, הן במישור החברה, ביחס לחבות ניכוי המס במקור, והן במישור העובדים. על האופציות 102 הוני האמורות, יחולו הוראות מסלול רווח הון - סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו- 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין, לרבות לעניין תום התקופה, ולחישוב שווי ההטבה הפירותי, וכן יחולו הוראות סעיפים 102(ד)(1) ו- 102(ד)(2) לפקודה, לפי העניין. יחד עם זאת המס בגין שווי ההטבה הנובע מן האופציות נשוא החלטת מיסוי זאת, יחושב, ינוכה במקור, ישולם ודיווח רק במועד המימוש כהגדרתו בסעיף 102 (להלן: "מועד המימוש") של האופציות 102 הוני, כאשר שווי ההטבה, לעניין שיעורי המס, יפוצל לשני חלקים, כדלקמן:
   • חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה, ואשר יהא חייב במס בשיעור המס הקבוע בסעיף 121 לפקודה, יהא הגבוה מבין 2 החלופות הבאות:
    • הסכום המתקבל בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה במידה ומניות החברה המקצה רשומות למסחר בבורסה (או במידה ומניות החברה המקצה תרשמנה למסחר בבורסה 90 יום ממועד ההקצאה).
    • הסכום המתקבל מהכפלת סה"כ שווי ההטבה במועד המימוש, ביחס שבין מספר הימים אשר מיום הקצאת האופציות 3(ט) ועד למועד ההקצאה, לבין מספר הימים מיום הקצאת האופציות 3(ט) ועד למועד מימוש האופציות 102 הוני (להלן: "החישוב הליניארי").
   • יתרת שווי ההטבה, יהא חייב במועד המימוש בשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודה או בסעיף 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.
  • סכום ההוצאה אשר יותר בניכוי לחברה במועד המימוש, יהא הנמוך מבין האמון להלן:
   • במידה ומן החישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף 5.5 לעיל, נובע כי החישוב הלינארי גבוה מהמרכיב הפירותי – יהא סכום ההוצאה המותר בניכוי לחברה 0 (אפס).
   • במידה ומן החישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף 5.5 לעיל, נובע כי החישוב הלינארי נמוך מהמרכיב הפירותי – סכום ההוצאה המותר בניכוי לחברה, בהתאם להוראות סעיף 102(ד) לפקודה, לא יעלה על ההפרש שבין הסכום המתקבל בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה, לבין הסכום המתקבל בהתאם לחישוב הלינארי.
  • החברה מתחייבת לבדוק את מעמדו של העובד בהתאם למבחן הון המניות ולמבחן הדילול המלא המפורטים בפרק העובדות לעיל (ללא המבחן הכלכלי), מידי סוף שנת מס. כאשר במידה והחל ממועד מתן החלטה זו ועד למועד המימוש, יעלה שיעור אחזקותיו של העובד כתוצאה מהקצאות נוספות אשר יקבל ו/או מרכישות אשר יבוצעו על ידו, כך שייחשב לבעל שליטה, לפי אחד משני המבחנים האמורים, ינוכה במועד המימוש מכל שווי ההטבה, על ידי החברה ו/או על ידי הנאמן, מס בשיעור הפורט לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) התשנ"ג – 1993, לפי העניין. כמו כן, באחריות העובד ו/או החברה, לעדכן את הנאמן במועד הפיכתו לבעל שליטה.
  • מובהר כי בכל מקרה יש לבדוק האם העובד אינו מחזיק בזכות למנות מנהל כללי או דירקטור, מכוח זכויותיו, שכן במקרה שכזה הוא ימשיך להיחשב כבעל שליטה.
  • כמו כן, במידה וישנן לחברה המנפיקה מניות המקנות זכויות שונות בכוח ההצעה, ברווחים או בהון נפרע, יש לבצע את הבחנים לגבי כל אחת מן הזכויות בנפרד (תמיד יילקח בחשבון לקביעת זכותו של הניצע הגבוה מביניהם) ובנוסף, יש לבצע מבחן משותף לכל הזכויות בעלות מכנה משותף כגון זכות לקבלת רווחים יחד עם החזקות בהון מניות – המכנה המשותף כאן הוא הזכות לקבלת רווחים. יוגש כי, די בכך שהניצע הוא בעל שליטה על פי אחד המבחנים כדי לשלול את תחולת סעיף 102 לפקודה.
  • יראו את שווי ההטבה במועד המימוש כהכנסה אשר הופקה בישראל. כמו כן, יראו את העובדים כתושבי ישראל עד למועד המימוש, בכל האמור ביחס להכנסות מן האופציות נשוא החלטת מיסוי זאת.
  • בחישוב הרווח וסכום המס כאמור בהחלטת מיסוי זאת, לא יינתנו ניכויים, קיזוזים, פטורים, פריסת הרווח ו/או שיעור מס מופחת ו/או זיכויים מן המס החל לרבות ממסי חוץ, ולא יחולו לגביהן הוראות סעיפים 94ב, 101 ו- 100א לפקודה. במקרה בו יוכח על ידי העובד, במסגרת הגשת דוח המס האישי, כי חויב במיסי חוץ על-ידי מדינת חוץ, בגין הכנסה ממימוש האופציות, ושילמם, תשקול רשות המסים מתן זיכוי בגין מסי החוץ בהתאם להוראות כל דין והאמנות למניעת כפל מס.
  • החברה לא תדרוש כל הוצאה, בגין ביטול האופציות 3(ט) ו/או הקצאת האופציות 102 הוני, אשר הוקצו תחתן, לרבות שכ"ט מקצועי הקשור בהפקתן.
  • התכנית, האופציות, העובדים, החברה והנאמן כפופים לכל התנאים הקבועים בסעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו. כמו כן, החלטת מיסוי זו היא בתוקף ובלבד וכל עוד, שיתקיימו כל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחו, החל ממועד הקצאת אופציות 102 הוני ומניות המימוש לעובדים ובלבד שלא נקבע אחרת בהחלטת מיסוי זו (להלן: "התנאים החוקיים").
  • החלטת מיסוי זאת ניתנה על סמך המצגים אשר הוצגו בפנינו בכתב ובעל פה ולרבות אלו המפורטים בסעיף 1 לעיל. ברם, אם יתברר כי הפרטים אשר נמסרו במסגרת הבקשה, כולם או חלקם, אינם נכונים, או שאינם מלאים באופן מהותי ו/או לא יתקיים אחד מתנאי החלטת המיסוי, ו/או לא התקיימו התנאים החוקיים ו/או אם תתבצע העברה של המניות מהנאמן, מלבד מכירה לצד ג' אשר אינו קרוב, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה (להלן ביחד: "ההפרה"), הרי שיחול האמור להלן: העובדים להם הוקצו האופציות המתומחרות ואשר ביצעו הפרה, יחויבו במס כהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה, בגין הגבוה מבין שווי ההטבה במועד ההקצאה, לבין שווי ההטבה במועד המימוש או ההפרה.
  • לכל מונח בהחלטת מיסוי זו תהא המשמעות הנודעת לו בחלק ה – 1 לפקודה אלא אם נאמר במפורש אחרת.
  • אין בהחלטת המיסוי משום אישור לתכנית האופציות כאמור בסעיף 2.2 ולעמידת התכנית בהוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.
  • אין בהחלטת מיסוי זו משום עשיית שומה ואישור לעובדות כפי שהוצגו על-ידכם. העובדות אשר הוצגו כאמור תיבדקנה על ידי פקיד השומה במהלך דיוני השומות בתיק החברה ו/או בעלי האופציות לפי העניין.

 

 1. הצהרה והתחייבות

החברה המדווחת באמצעות נציגיה מצהירה ומתחייבת בזאת כי:

 • בקשה זאת למתן החלטת מיסוי מוגשת בהתאם להוראות פרק שני – ב לחלק ט לפקודת מס הכנסה.
 • לא נעשתה בעבר כל פניה לרשות המסים, באשר לפעולה המתוארת בהסדר מס זה.
 • החברה המדווחת מקבלת על עצמה את הסדר המס ותנאיו.
 • החברה המדווחת תאמץ באופן דווקני את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים בהסדר המס, בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכללים מכוחו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על אי ביצוע הפעולה נשוא הסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרה זה הסדר המס יהא בטל מעיקרו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על כל שינוי אשר יחול בעובדות המתוארות, או על אי עמידה באחד התנאים המופיעים בהסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרים כאמור רשאית רשות המסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסדר המס.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה כפוף לעובדות ולהצהרות אשר ניתנו וכי פקיד השומה רשאי להפעיל סמכויותיו בכדי לבחון עמידה ובתנאי הסדר זה.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור מטעם מנהל רשות המסים.
 • כל הפרטים והעובדות אשר נמסרו על ידי החברה המדווחת, נכונים מלאים ומדויקים.

 

 

לחץ כאן לטופס 916

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 

          מיסוי רילוקיישן