טופס 917 – בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" - החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן

 

 1. א. פרטי החברה המדווחת

שם החברה

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

כתובת החברה, מספר טלפון, מספר פקס

 

פרטי המייצג

שם המייצג, כתובת המייצג, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת למשלוח דואר

 

ב. פרטי החברה המקצה (במקרה של חברה זרה – ימולאו שם ופרטי ההתקשרות)

שם החברה

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר טלפון, מספר פקס, מניות החברה המקצה רשומות למסחר בבורסה

 

ג. פרטי הנאמן

שם הנאמן

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר טלפון, מספר פקס

 

 1. העובדות
  • חברה הקצתה אופציות לעובדיה או לעובדי חברות מעבידות בישראל במסגרת מסלול הקצאת אופציות ללא נאמן על פי הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודת מס הכנסה (להלן: "אופציות ללא נאמן", "הפקודה").
  • לחברה תכנית להקצאת אופציות לעובדיה במסגרת מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102(ב) לפקודה, אשר הוגשה לאישור פקיד שומה ניכויים ביום __________ (להלן: "התכנית").
  • בכוונת החברה, באמצעות החלטת דירקטוריון לבטל את האופציות ללא נאמן ולהקצות תחתן אופציות בהתאם להוראות מסלול רווח הון עם נאמן בהתאם להוראות סעיף 102(ב) לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני", "החלטת הדירקטוריון"), ובכפוף להחלטת מיסוי זאת, ולהפקידן בידי הנאמן. האופציות 102 הוני תהיינה כפופות לתכנית האופציות של החברה, ולהוראות סעיף 102(ב) לפקודה.
  • האופציות 102 הוני, האמורות בנספח א', יופקדו בידי הנאמן תוך 30 יום ממועד החלטת המיסוי, או ממועד קבלת החלטת הדירקטוריון, כמאוחר שביניהם. מצ"ב נספח א' ובו פרטי העובדים עליהם חלה החלטת מיסוי במסלול ירוק זו וכמות האופציות לכל אחד מהם.

 

 1. הבקשה

קביעת הסדר המס אשר יחול על העברת אופציות 102 ללא נאמן של החברה למסלול רווח הון באמצעות נאמן, כפי שתואר בפרק העובדות לעיל.  

 

 1. הסדר המס ותנאיו
  • המועד אשר ייחשב כהקצאת האופציות 102 הוני חלף אופציות ללא נאמן, כאמור לעיל, יקבע למועד הפנייה לבקשה למתן החלטת המיסוי במסלול ירוק או למועד החלטת הדירקטוריון, כמאוחר מביניהם (להלן: "מועד ההקצאה". ובלבד שהאופציות יופקדו תוך 30 יום ממועד ההקצאה בידי הנאמן.
  • מועד ההקצאה לעובדים של האופציות 102 הוני, ישמש לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תום התקופה, כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "תום התקופה"). חישוב שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, לפי העניין.
  • ביחס לאופציות 102 הוני חלף אופציות ללא נאמן אשר במועד ההקצאה לא היו בשלות, הרי שיחולו הוראות מסלול רווח הון – סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו- 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.
  • ביטול האופציות 102 ללא נאמן, אשר היו בשלות במועד ביטולן (מועד ההקצאה) והקצאת אופציות 102 הוני תחתן, יהווה אירוע מס, הן במישור החברה, ביחד לחבות ניכוי המס במקור, והן במישור העובדים. על האופציות 102 הוני האמורות, יחולו הוראות מסלול רווח הון – סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו- 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין, לרבות לעניין תום התקופה, ולחישוב שווי ההטבה הפירותי, וכן יחולו הוראות סעיפים 102(ד)(1) ו- 102(ד)(29 לפקודה, לפי העניין. יחד עם זאת המס בגין שווי ההטבה הנובע מן האופציות נשוא החלטת מיסוי זאת, יחושב, ינוכה במקור, ישולם ודיווח רק במועד המימוש כהגדרתו בסעיף 102 (להלן: "מועד המימוש") של האופציות 102 הוני, כאשר שווי ההטבה, לעניין שיעורי המס, יפוצל לשני חלקים, כדלקמן:
   • חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה, ואשר יהא חייב במס בשיעור המס הקבוע בסעיף 121 לפקודה, יהא הגבוה מבין 2 החלופות הבאות:
    • הסכום המתקבל בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה במידה ומניות החברה המקצה רשומות למסחר בבורסה (או במידה ומניות החברה המקצה תרשמנה למסחר בבורסה 90 יום ממועד ההקצאה).
    • הסכום המתקבל מהכפלת סה"כ שווי ההטבה במועד המימוש, ביחס שבין מספר הימים אשר מיום ההקצאה, לבין מספר הימים אשר מיום הקצאת האופציות ללא נאמן ועד למועד מימוש האופציות 102 הוני (להלן: "החישוב הליניארי").
   • יתרת שווי ההטבה יהא חייב במועד המימוש בשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודה או בסעיף 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.
  • סכום ההוצאה אשר יותר בניכוי לחברה במועד המימוש, יהא הנמוך מבין האמון להלן:
   • במידה ומהחישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף 4.4 לעיל, נובע כי החישוב הלינארי גבוה מן המרכיב הפירותי – יהא סכום ההוצאה המותר בניכוי לחברה 0 (אפס).
   • במידה ומהחישוב, לקביעת המרכיב הפירותי בשווי ההטבה, המפורט בסעיף 4.4 לעיל, נובע כי החישוב הלינארי נמוך מן המרכיב הפירותי – סכום ההוצאה המותר בניכוי לחברה, בהתאם להוראות סעיף 102(ד) לפקודה, לא יעלה על ההפרש שבין הסכום המתקבל בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה, לבין הסכום המתקבל בהתאם לחישוב הלינארי.
  • יראו את שווי ההטבה במועד המימוש כהכנסה אשר הופקה בישראל. כמו כן, יראו את העובדים כתושבי ישראל עד למועד המימוש, בכל האמור ביחס להכנסות מן האופציות נשוא החלטת מיסוי זאת.
  • בחישוב הרווח וסכום המס כאמור בהחלטת מיסוי זו, לא יינתנו ניכויים (למעט תוספת המימוש), קיזוזים, פטורים, פריסת הרווח ו/או שיעור מס מופחת ו/או זיכויים מן המס החל לרבות ממיסי חוץ, ולא יחולו לגביהן הוראות סעיפים 94ב, 101 ו- 100א לפקודה. במקרה בו יוכח על ידי העובד, במסגרת הגשת דוח המס האישי, כי חויב במיסי חוץ על-ידי מדינת חוץ, בגין הכנסה ממימוש האופציות, ושילמם, תשקול נציבות מס הכנסה מתן זיכוי בגין מיסי החוץ בהתאם להוראות כל דין והאמנות למניעת כפל מס.
  • החברה, לא תדרוש כל הוצאה, בגין ביטול האופציות ללא נאמן ו/או הקצאת האופציות 10 הוני, אשר הוקצו תחתן, לרבות שכ"ט מקצועי הקשור בהפקתן.
  • התכנית, האופציות, העובדים, החברה והנאמן כפופים לכל התנאים הקבועים בסעיף 102 לפקודה והכללים מכוחה. כמו כן, החלטת מיסוי זאת היא בתוקף ובלבד וכל עוד, שיתקיימו כל הוראות סעיף 102 לפקידה והכלים מכוחה, החל ממועד הקצאת אופציות 102 הוני לעובדים ובלבד שלא נקבע אחרת בהחלטת מיסוי זו (להלן: "התנאים החוקיים").
  • החלטת מיסוי זאת ניתנת על סמך המצגים אשר הוצגו בפנינו בכתב ובעל פה ולרבות אלו המפורטים בסעיף 1 לעיל. ברם, אם יתברר כי הפרטים אשר נמסרו במסגרת הבקשה, כולם או חלקם, אינם נכונים, או שאינם מלאים באופן מהותי ו/או לא יתקיים אחד מתנאי החלטת המיסוי, ו/או לא התקיימו התנאים החוקיים ו/או אם תתבצע העברה של המניות מן הנאמן, מלבד מכירה לצד ג אשר אינו קרוב, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה (להלן ביחד: "ההפרה"), הרי שיחול האמור להלן: העובדים להם הוקצו האופציות נשוא החלטת מיסוי זו ואשר ביצעו הפרה, יחויבו במס כהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה, בגין הגבוה משווי ההטבה במועד ההקצאה, לבין שווי ההטבה במועד המימוש או ההפרה.
  • לכל מונח בהחלטת מיסוי זאת תהא המשמעות הנודעת לו בחלק ה – 1 לפקודה אלא אם נאמר במפורש אחרת.
  • אין בהחלטת המיסוי משום אישור לתכנית האופציות כאמור בסעיף 2.2 ולעמידת התכנית בהוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.
  • אין בהחלטת מיסוי זו משום עשיית שומה ואישור לעובדות כפי שהוצגו על-ידכם. העובדות אשר הוצגו כאמור תיבדקנה על-ידי פקיד השומה במהלך דיוני השומות בתיק החברה ו/או בעלי האופציות לפי העניין.

 

 1. הצהרה והתחייבות

החברה המדווחת באמצעות נציגיה מצהירה ומתחייבת בזאת כי:

 • בקשה זאת למתן החלטת מיסוי מוגשת בהתאם להוראות פרק שני – ב לחלק ט לפקודת מס הכנסה.
 • לא נעשתה בעבר כל פניה לרשות המסים, באשר לפעולה המתוארת בהסדר מס זה.
 • החברה המדווחת מקבלת על עצמה את הסדר המס ותנאיו.
 • החברה המדווחת תאמץ באופן דווקני את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים בהסדר המס, בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכללים מכוחו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על אי ביצוע הפעולה נשוא הסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרה זה הסדר המס יהא בטל מעיקרו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על כל שינוי אשר יחול בעובדות המתוארות, או על אי עמידה באחד התנאים המופיעים בהסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרים כאמור רשאית רשות המסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסדר המס.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה כפוף לעובדות ולהצהרות אשר ניתנו וכי פקיד השומה רשאי להפעיל סמכויותיו בכדי לבחון עמידה ובתנאי הסדר זה.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור מטעם מנהל רשות המסים.
 • כל הפרטים והעובדות אשר נמסרו על ידי החברה המדווחת, נכונים מלאים ומדויקים.

 

 לחץ כאן לטופס 917

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים 

          מיסוי רילוקיישן