טופס 923 – בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" - מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית

 

להלן תמצית הנתונים אשר יש למלא בטופס:

 

 1. א. פרטי החברה המדווחת

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם החברה, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת החברה, כתובת למשלוח דואר

 

פרטי המייצג

שם המייצג, כתובת המייצג, מספר טלפון, מספר פקס

 

ב. פרטי החברה המקצה (במקרה של חברה זרה – ימולאו שם ופרטי ההתקשרות)

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם החברה, מספר טלפון, מספר פקס

 

ג. פרטי הנאמן

מספר תיק במס הכנסה

משרד השומה אשר בו מתנהל התיק

מספר תיק ניכויים

משרד השומה אשר בו מתנהל תיק הניכויים

שם הנאמן, מספר טלפון, מספר פקס

 

 1. העובדות
  • חברה פרטית, הקצתה בעבר ותקצה בעתיד אופציות לעובדיה ו/או לעובדי חברות מעבידות בישראל (להלן: "האופציות"), אשר אינם בעלי שליטה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "העובדים", "הפקודה" בהתאמה), בהקצאה באמצעות נאמן על פי הוראות סעיף 102 לפקודה, במסגרת תכנית הקצאת אופציות שהוגשה לאישורו של פקיד שומה _____________ ביום  __________ (להלן: "תכנית ההקצאה").
  • כל האופציות, אשר הוקצו במסגרת תכנית ההקצאה הופקדו בידי נאמן. כמו כן מצהירה החברה כי כל האופציות אשר תוקצינה בעתיד, תופקדנה אף הן בידי נאמן.
  • בהתאם להוראות תכנית ההקצאה ולהסכמי ההקצאה, מימוש האופציות המוקצות לעובדים יכול שייעשה בהתאם למנגנון מימוש נטו (Net Exercise), קרי, במועד המרת האופציות למניות החברה, הניצע אינו משלם את תוספת המימוש (במקרים מסוימים הוא נדרש לשלם רק את הערך הנקוב של המניה), אך מוקצות לו מניות בכמות הנמוכה ממספר האופציות שהוקצו לו, כך ש"כמות המניות המוקצות בפועל" משקפת את ההפרש מחלוקת הרווח הטמון באופציות במחיר המניה במועד ההמרה (להלן: "מימוש נטו").

דוגמא: הקצאה לעובד של 10 אופציות למניות של החברה. מחיר מניית החברה במועד ההמרה הוא 100.

סה"כ תוספת המרה: 200 = 20 * 10

שווי ההטבה הגלום: 800 = 1000-200

סך המניות המוקצות: 8 = 800/100

אם הנתונים זהים לעיל, אך משולם ערכן הנקוב של המניות בסך 1 ₪ למניה.

סך המניות המוקצות (בקירוב): 8 = (100-10)/800

 • יודגש כי מנגנון המימוש נטו נקבע מראש בתכנית ההקצאה ויישומו יבוצע בהתאם לקבוע בתכנית ההקצאה ו/או בכתב ההקצאה האישי של הניצע.
 • בתכנית ההקצאה ו/א בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות למניות רגילות אשר יוקצו מכוחן, למעט באישור מראש של המחלקה המקצועית של רשות המסים בתנאים שייקבעו.
 • מוצהר כי האופציות אשר הוקצו/יוקצו תחת תכנית ההקצאה מסווגת לצרכים חשבונאיים כהענקות תחת תכנית הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי FAS123R, על פי כללי החשבונאות האמריקאיים, על פי IFRS2 לפי התקינה הבן-לאומית ועל פי תקן 24 של המוסד לקינה חשבונאית בישראל, ולא מסווגת כתכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים), לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.
 • בקשה זאת למתן החלטת מיסוי, הוגשה בטרם יושם מנגנון מימוש נטו בפועל.

 

 1. הבקשה

לקבוע את הסדר המס אשר יחול על המרת אופציות למניות באמצעות מנגנון מימוש נטו.

 

 1. הסדר המס ותנאיו
  • ככלל, הריני לאשר כי מועד המרת האופציות למניות במימוש נטו (להלן: "מועד ההמרה"), לא יהווה אירוע מס או הפרת התנאים המנויים בסעיף 102 לפקודה ובכללים מכוחו, בכפוף לאמור להלן בלבד.
  • מועד אירוע המס יהא "מועד המימוש" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה. קרי, מועד העברת המניה לעובד או מועד מכירת המניה על ידי הנאמן, על פי המוקדם (להלן: "מועד המימוש").
  • סך שווי ההטבה אשר תנבע לעובד במועד המימוש ימוסה על פי שיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב)(1) לפקודה או בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, לפי העניין.
  • יודגש כי אם מועד ההמרה יהא לפני "תום התקופה" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, אזי יחולו במועד במימוש ההוראות הקבועות בתקנה 7(ב)(2) לכללים או בסעיף 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.
  • אם המועד ההמרה, מוקצות לעובד אשר המיר מניותיו במימוש נטו כמות מניות הגבוהה מכמות המניות המשקפת את שווי ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש, הרי שיראו בכל כמות המניות העודפת כהכנסת עבודה אשר תתחייב במס במועד קבלת המניות בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה, אלא אם בחרה החברה להקצות כמות המניות העודפת כהקצאה חדשה לכל דבר ועניין בהתאם למסלול ההקצאה הנבחר.
  • יובהר כי במימוש האופציות ובמימוש נטו מחיר המניה של החברה במועד ההמרה כאמור יהא בהתאם לשווי השוק של החברה במועד ההמרה של האופציות, אשר ייקבע על ידי מעריך שווי חיצוני אשר בקביעתו את שוויה של החברה, יובאו בחשבון כל המרכיבים הכלכליים והעסקיים הרלוונטיים למועד ביצוע הערכת השווי, ובכלל אלו תזרים המזומנים של החברה והתחייבויותיה, יכולתה של החברה לתפקד כיחידה עצמית וכעסק חי והאיתנות הפיננסית של החברה.
  • מובהר בזאת כי לחברה תותר הוצאת שכר עבודה, על פי הוראות סעיף 102(ד) לפקודה, לפי העניין.
  • יראו את שווי ההטבה במועד המימוש כהכנסה אשר הופקה בישראל. כמו כן, יראו את העובדים כתושבי ישראל עד למועד המימוש, בכל האמור ביחס להכנסות מן האופציות נשוא החלטת מיסוי. זו.
  • בחישוב הרווח וסכום המס כאמור בהחלטת מיסוי זאת, לא יינתנו ניכויים (למעט תוספת המימוש), קיזוזים, פטורים, פריסת הרווח ו/או שיעור מס מופחת ו/או זיכויים מן המס החל לרבות ממיסי חוץ, ולא יחולו לגביהן הוראות סעיפים 94ב, 101 ו- 100א לפקודה.
  • תכנית ההקצאה, האופציות, העובדים, החברה והנאמן כפופים לכל התנאים הקבועים בסעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו. כמו כן, החלטת מיסוי זו הינה בתוקף ובלבד וכל עוד, יתקיימו כל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחו, החל ממועד הקצאת האופציות ומניות המימוש לעובדים ובלבד שלא נקבע אחרת בהחלטת מיסוי זו (להלן: "התנאים החוקיים").
  • החלטת מיסוי זו ניתנת על סמך המצגים אשר הוצגו בפנינו בכתב ובעל פה ולרבות אלו המפורטים בסעיף 1 לעיל. ברם, אם יתברר כי הפרטים אשר נמסרו במסגרת הבקשה, כולם או חלקם, אינם נכונים, או שאינם מלאים באופן מהותי ו/או לא יתקיים אחד מתנאי החלטת המיסוי, ו/או לא התקיימו התנאים החוקיים ו/או אם תתבצע העברה של המניות מהנאמן, מלבד מכירה לצד ג' אשר אינו קרוב, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה (להלן: "ההפרה"), הרי שיחול האמור להלן: העובדים להם הוקצו האופציות נשוא החלטת מיסוי זו ואשר ביצעו הפרה, יחויבו במס כהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה, בגין הגבוה מבין שווי ההטבה במועד ההקצאה, לבין שווי ההטבה במועד המימוש או ההפרה.
  • לכל מונח בהחלטת מיסוי זו תהא המשמעות הנודעת לו בחלק ה 1 לפקודה אלא אם נאמר במפורש אחרת.
  • אין בהחלטת מיסוי משום אישור לתכנית ההקצאה כאמור בסעיף 102 לפקודה ולעמידת התכנית בהוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.
  • אין בהחלטת מיסוי זו משום עשיית שומה ואישור לעובדות כפי שהוצגו על-ידכם. העובדות אשר הוצגו כאמור תיבדקנה על-ידי פקיד השומה במהלך דיוני השומות בתיק החברה ו/או בעלי האופציות לפי העניין.

 

 1. הצהרה והתחייבות

החברה המדווחת באמצעות נציגיה מצהירה ומתחייבת בזאת כי:

 • בקשה זו למתן החלטת מיסוי מוגשת בהתאם להוראות פרק שני – ב לחלק ט לפקודת מס הכנסה.
 • לא נעשתה בעבר כל פניה לרשות המסים, באשר לפעולה המתוארת בהסדר מס זה.
 • החברה המדווחת מקבלת על עצמה את הסדר המס ותנאיו.
 • החברה המדווחת תאמץ באופן דווקני את כל ההוראות וכל התנאים המפורטים בהסדר המס, בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה ובכללים מכוחו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על אי ביצוע הפעולה נשוא הסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרה זה הסדר המס יהא בטל מעיקרו.
 • החברה המדווחת או מי מטעמה יודיעו לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה, על כל שינוי אשר יחול בעובדות המתוארות, או על אי עמידה באחד התנאים המופיעים בהסדר המס, וידוע לחברה המדווחת כי במקרים כאמור רשאית רשות המסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסדר המס.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה כפוף לעובדות ולהצהרות אשר ניתנו וכי פקיד השומה רשאי להפעיל סמכויותיו בכדי לבחון עמידה ובתנאי הסדר זה.
 • ידוע לחברה המדווחת כי הסדר מס זה יכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור מטעם מנהל רשות המסים.
 • כל הפרטים והעובדות אשר נמסרו על ידי החברה המדווחת, נכונים מלאים ומדויקים.

   

לחץ כאן לטופס 923

ראה גם: מיסוי רילוקיישן, הטבות מס לתושב חוזרהטבות מס לעולה חדש