רשות המסים פרסמה הודעה בדבר שורת תיקוני חקיקה אשר אושרה בועדת הכספים של הכנסת כדלהלן:

שורת תיקוני חקיקה של שר האוצר ורשות המסים למלחמה בהון השחור אושרה אתמול על ידי ועדת הכספים של הכנסת

כחלק מהצעדים למלחמה בהון השחור, הציעו שר האוצר ורשות המסים מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה, שאושרו אתמול על ידי ועדת הכספים של הכנסת. מנהל רשות המסים, משה אשר, אמר כי "תיקוני חקיקה אלה מהווים צעד נוסף וחשוב בתכניתה של רשות המסים להגביר את השקיפות במערך המס, כך שנטל המס יתחלק באופן שוויוני ולא ייפול רק על כתפיהם של האזרחים שומרי החוק".
 
במטרה לשפר את יכולתה של רשות המסים לגבות מס אמת, ולצד מהלכי חקיקה נוספים, הוצע בהצעת החוק כי תורחב חובת הדיווח למס הכנסה באמצעות הגשת דו"ח שנתי, והיא תחול מעתה גם על תושב ישראל שהעביר לחו"ל למעלה מחצי מיליון ₪ במהלך 12 חודשים. בנוסף, ההרחבה כוללת גם חובת דיווח של נהנה בנאמנות שסך כל נכסיה עומד על 500,000 ₪ ומעלה, שהוא תושב ישראל בגיל 25 ומעלה, אלא אם כן לא ידע שהוא נהנה בנאמנות. נכסי הנאמנות כוללים מזומן, פקדונות, ניירות ערך ומקרקעין בישראל או מחוצה לה.
 
גם יחיד הטוען שאינו תושב ישראל אך חלה עליו חזקת הימים, יהיה חייב בהגשת דו"ח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו כי אינו תושב ישראל, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, וזאת בנוסף לחובת הגשת דוח על הכנסותיו בישראל.
 
בנוסף, אושר תיקון 219 לפקודת מס הכנסה הנוגע לשותפויות, הקובע כי ניתן להחיל את הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, שעניינן שינוי מבנה ומיזוג, גם על שותפות רשומה שאושרה בידי המנהל לעניין זה, בשינויים המחויבים. תיקון הסעיף יאפשר שינוי מבנה של שותפות ויקל על ביצוע עסקאות כלכליות במשק.