תושב ישראל לעניין מס הכנסה

 

להלן הגדרת תושב ישראל בפקודת מס הכנסה לגבי יחיד:

 

          תושב ישראל הינו מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:

 

(1)     לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

          (א)     מקום ביתו הקבוע;

          (ב)     מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;

          (ג)      מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;

          (ד)     מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;

          (ה)     מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

 

(2)     חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -

          (א)     אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;

         (ב)     אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;

          לענין פסקה זו, "יום" - לרבות חלק מיום;

 

(3)     החזקה שבפסקה (2) (חזקת הימים) ניתנת לסתירה הן על ידי היחיד והן על ידי פקיד השומה; (לעניין זה ראה גם חובת דיווח למס הכנסה למי שמקיים את חזקת הימים אך טוען כי אינו תושב ישראל וטופס ניתוק תושבות).

 

(4)     שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ולפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל לפי פסקאות (1) ו-(2) כתושב ישראל, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

          (א)     הוא עובד מדינת ישראל;

          (ב)     הוא עובד רשות מקומית בישראל;

          (ג)      הוא עובד הסוכנות היהודית בארץ ישראל;

          (ד)     הוא עובד הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל;

          (ה)     הוא עובד חברה ממשלתית;

          (ו)      הוא עובד רשות ממלכתית או תאגיד שהוקם לפי חוק,

          וכן רשאי הוא לקבוע כאמור כי סוגי יחידים שרואים אותם כתושבי ישראל לפי פסקאות (1) או (2), לא יראו אותם ככאלה, והכל בתנאים שיקבע.

 

שר האוצר עשה שימוש בסמכות אשר הוענקה לו כאמור והתקין את תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו-2006, אשר קובעות:

יראו כתושב ישראל יחיד שאינו תושב ישראל כאמור בפסקה (א)(4) (4 לעיל) להגדרת תושב ישראל בכל אחד מאלה:

1. אם הוא עובד מדינת ישראל - אם יחסי עובד מעביד בינו לבין מדינת ישראל החלו כאשר היה אותו יחיד תושב ישראל.

2. אם הוא עובד של מעביד המפורט בפסקה (א)(4) (4 לעיל) להגדרה - אם יחסי עובד מעביד בינו לבין אותו מעביד החלו כאשר היה היחיד תושב ישראל, ובלבד שלא חלפו חמש שנים מיום שהחל היחיד לעבוד אצל אותו מעביד מחוץ לישראל, והכל אלא אם כן הוכיח אחרת להנחת דעתו של פקיד השומה.

 

הגדרה זאת חשובה הן לעניין מס הכנסה - חובת הדיווח לרשויות המס ותשלום מס הכנסה  והן לעניין החבות ב- מס שבח ו- מס רכישה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין וההצהרות על פיו לעניין ההקלות במס, אשר מוענקות רק לתושב ישראל בקשר למיסוי דירות מגורים.

 

בבדיקת התושבות לצרכי מס יש להעזר במבחנים אשר התגבשו בפסיקת בתי המשפט לעניין התושבות לרבות התייחסות לפן האוביקטיבי והסוביקטיבי וכן, ראוי לבחון את מעמד התושבות לצרכי מס גם לאור הגדרת תושב חוץ לעניין מס הכנסה.

 

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן

        החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר