הנחה במס רכישה לעולה

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה - 1974 קובעות כי עולה הרוכש זכות במקרקעין בשנה אשר קדמה לעלייתו לישראל ועד ל- 7 שנים לאחר כניסתו למדינת ישראל, ישלם מס רכישה בשיעורים להלן:

  1. 0.5% עד למדרגה הראשונה.
  2. 5% מעל המדרגה הראשונה.

המדרגות מתעדכנות מידי שנה.

העולה זכאי לשיעורי המס הנ"ל פעם אחת לגבי רכישת דירה ופעם אחת לגבי רכישת עסק במקרים להלן:

1. דירת מגורים או דירה המשמשת למגורים ועסק כאחד, על מנת שתשמש למגורי העולה או למגוריו ולעסק כאחד.

2. בית עסק, לרבות משק חקלאי, על מנת שישמשו לעסק שהעולה או קרובו עובד בו.

3. קרקע פנויה ששטחה אינו עולה על השטח המינימלי המותר בבניה על פי תכנית החלה על אותה קרקע בכוח חוק התכנון והבניה, או על 1000 מ"ר, לפי השטח הגדול (להלן: "שטח פטור"), שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור בפסקאות 1 או 2 לעיל, עלה שטחה של הקרקע על השטח הפטור, ינוכה ממס הרכישה סכום השווה למס הרכישה שהיה משתלם בעד העברת השטח הפטור אילולא הוראות תקנה זאת.

תשומת הלב כי הגדרת עולה בתקנות אינה זהה להגדרת עולה חדש או תושב חוזר ותיק לעניין פקודת מס הכנסה.

עולה מוגדר לעניין זה:

  1. מי שנכנס לישראל אחרי 28 בפברואר 1963 ובידו אחת מאלה:
  • א. אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות, התש"י-1950 (להלן: "חוק השבות").
  • ב. תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות.
  • ג. אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכח) לפי תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974.
  1. שר האוצר רשאי לקבוע סוגי בני אדם שדינם כדין עולה.

שר האוצר עשה שימוש בסמכות אשר הוענקה לו כאמור לעיל וקבע, לעניין זה, כי יראו כעולה גם מי שנכנס בשנית לישראל, אם שוכנע המנהל כי בעת שהותו לראשונה בישראל נתקיימו כל אלה:

  1. היתה בידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכח) לפי תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974.
  2. הוא שהה בישראל לצורך שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון (נוסח משולב) התשמ"ו-1986, או למטרת לימודים, או שהיה "מרצה אורח" או "מומחה חוץ" כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979.
  3. בעת שהותו לראשונה בישראל לא רכש זכות במקרקעין בפטור ממס רכישה לפי תקנה 12 לתקנות מס רכישה.

תשומת הלב להקלה אשר הוענקה במקרים מסוימים ל- קטין חוזר .

ראה גם: הבהרת רשות המסים בדבר חישוב מס רכישה ברכישת "דירת מגורים יחידה" על ידי עולה

          פסיקת ו"ע 29881-03-18 אלל נ' מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב  בדבר התנאים לקבלת פטור חלקי ממס רכישה לעולה

           הרפורמה במיסוי דירות מגורים

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן