עמדה חייבות בדיווח 57/2018 – הפסד אשר מקורו בחוץ לארץ ואשר נוצר לתושב חוזר, תושב חוזר ותיק או עולה חדש בתקופת ההטבות

בהתאם לעמדת מס הכנסה - לא ניתן לקזז הפסד אשר מקורו בחו"ל ואשר נוצר לתושב חוזר, תושב חוזר ותיק או עולה חדש בתקופת ההטבות בהתאם לסעיף 14 ו- 97(ב) לפקודת מס הכנסה, שכן בהתאם להוראות סעיפים 29 ו-92 לפקודת מס הכנסה, אילו היה רווח לא היה חייב במס. יובהר כי עמדה זאת לא תחול לעניין הפסדים הנובעים מן המקורות המנויים בסעיף 14 במידה ובכל אחת משנות המס אשר בתקופת ההטבות הקבועה בסעיף 14 ביקש הנישום כאמור, בהתאם להוראות סעיף 14 שלא להחיל את ההטבות מהמקורות המנויים בסעיף 14.

לחץ כאן לרשימת עמדות חייבות בדיווח 2018 - מס הכנסה