פטור מדיווח על נכסים והכנסות לעולה חדש ותושב חוזר ותיק

עולה חדש ו/או תושב חוזר ותיק לא יהא חייב בדיווח על הכנסותיו אשר הופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל במשך 10 שנים מן המועד שהיה לתושב ישראל.

כמו כן, עולה חדש ו/או תושב חוזר ותיק יהא גם פטור מדיווח בהצהרת הון על הונו ונכסיו אשר מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מן המועד שהיה לתושב ישראל.

 

פטורים אלו לא יחולו לגבי הכנסות ונכסים אשר לגבי הכנסות שנבעו מהם, כולן או חלקן, ביקש היחיד כי לא יחולו הוראות פטור ממס לעולה חדש או תושב חוזר ותיק, לפי העניין.

כמו כן, פטורים אלו לא יחולו לגבי נכסים אשר נתקבלו כמתנה פטורה ממס, ולגבי הכנסות אשר מקורן בנכסים שנתקבלו במתנה כאמור.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן

         החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר