פטור ממס לעולה חדש על הכנסות מריבית מפקדונות במטבע חוץ בבנק בישראל

הכנסות מריבית על פיקדון במט"ח בבנק בישראל תהא פטורה ממס בידי עולה חדש למשך 20 שנה מיום עליתו לישראל, ובלבד שמקור הכספים אשר הופקדו בפיקדון הינו מכספים אשר היו לעולה החדש בטרם שהפך לתושב ישראל.

הטבה זאת ניתנת לעולה בהתאם לצו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג - 2002, בהתקיים כול התנאים אשר נקבעו, להלן עיקר התנאים:

  1. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף אשר היו לעולה החדש מחוץ לישראל לפני שהפך לתושב ישראל.
  2. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מיום העברת הכסף לישראל.
  3. העולה החדש מסר לבנק בתוך 14 יום ממועד הפקדת סכומים בפיקדון, הצהרה על היותו עולה חדש בטופס 2402.
  4. ההכנסה מריבית כאמור אינה הכנסה עסקית בידו של העולה החדש.
  5. הפיקדון אינו משמש כבטוחה למתן הלוואה לקרוב של העולה החדש אשר הינו תושב ישראל.

בשל המגבלות הרבות, פרקטית, במרבית המקרים מעדיפים עולים חדשים להשאיר את הכספים בחו"ל.

נדגיש כי פטור זה אינו חל על תושב חוזר ותיק.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

        מיסוי רילוקיישן

       החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר