פטור ממס לתושב חוזר על הכנסות מריבית מפקדונות במטבע חוץ בבנק בישראל

הכנסות מריבית על פיקדון במט"ח בבנק בישראל תהא פטורה ממס בידי תושב חוזר למשך 5 שנים מיום שחזר לישראל, ובלבד שמקור הכספים אשר הופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף אשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל

הטבה זאת ניתנת לתושב חוזר בהתאם לצו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד - 2003. בהתקיים כול התנאים אשר נקבעו, להלן עיקר התנאים:

  1. בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף אשר היו לתושב החוזר מחוץ לישראל, שמקורם אינו ממכירת נכסים בישראל, ואשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.
  2. הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך 90 ימים מיום העברתם לישראל, לאחר שהיה תושב חוזר או בעת שהיה תושב חוץ.
  3. התושב החוזר מסר לבנק בתוך 14 יום ממועד הפקדת סכומים בפיקדון, הצהרה על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטור בטופס 2409.
  4. ההכנסה מריבית אינה הכנסה עסקית בידיו של התושב החוזר.
  5. הפיקדון אינו משמש כבטוחה למתן הלוואה לקרובו של התושב החוזר.

 

בשל המגבלות הרבות, פרקטית, במרבית המקרים מעדיפים תושבים חוזרים להשאיר את הכספים בחו"ל.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר