פטור ממס לתושב חוזר על הכנסות פאסיביות

פטור ממס על הכנסות פאסיביות - תושב חוזר פטור ממס, במשך 5 שנים מהמועד אשר בו הפך לתושב ישראל, על הכנסותיו הפאסיביות אשר הופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אשר אינן הכנסות מעסק, כדלהלן:

הכנסות מקצבה, מתמלוגים, מדמי שכירות, מריבית ומדיבידנד אשר מקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש בתקופת שהותו בחו"ל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.

הכנסות מריבית ומדיבידנד אשר מקורן בנכסים שהם ניירות ערך מוטבים (הוראה זאת תחול על מי שהיה לתושב חוזר, כהגדרתו לאחר הרפורמה, החל מיום 1 בינואר 2007).

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

        מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר