פטור ממס לתושב חוזר על רווחי הון

פטור ממס על רווחי הון - תושב חוזר זכאי לפטור ממס, במשך 10 שנים, על רווח הון ממכירת נכס (לרבות ניירות ערך מוטבים) אשר רכש מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ.

לאחר תום 10 שנים ממועד החזרה לישראל יהא זכאי תושב חוזר, לפטור ממס כאמור לעיל, באופן יחסי, בהתאם ליחס השנים.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר