רשימת עמדות חייבות בדיווח בנושא מס הכנסה ו- מיסוי בינלאומי לשנת המס 2016

רשות המסים פרסמה בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") את רשימת העמדות החייבות בדיווח לעניין מס הכנסה ו- מיסוי בינלאומי.

רשות המסים מבהירה בהודעה כי לעניין שיעור המס, לצורך חישוב יתרון המס, יש להביא בחשבון גם את המס הנוסף (מס יסף) בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה, כאשר רלוונטי.

ראה גם רשימת עמדות חייבות בדיווח 2017 - מס הכנסה

רשימת עמדות בנושא מס הכנסה

 • עמדה מס' 01/2016 – דיבידנד שמקורו ברווחי שיערוך.
 • עמדה מס' 02/2016 – דיבידנד מתאגיד מיוחד.
 • עמדה מס' 03/2016 – ניכוי בעד פחת.
 • עמדה מס' 04/2016 – זקיפת שווי שימוש ברכב.
 • עמדה מס' 05/2016 – אופן ייחוס הוצאות במפעל תעשייתי.
 • עמדה מס' 06/2016 – זכאות לשיעור מס מופחת על פי חוק עידוד.
 • עמדה מס' 07/2016 – הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות.
 • עמדה מס' 08/2016 – הזכאות לפטורים אינה ניתנת להעברה לאחר.
 • עמדה מס' 09/2016 – הזכאות לקיזוז הפסדים אינה ניתנת להעברה לאחר.

 

רשימת עמדות בנושא מיסוי בינלאומי

 • עמדה מס' 10/2016 – הזכאות לקבלת זיכויים בגין מסי חוץ אינה ניתנת להעברה לאחר.
 • עמדה מס' 11/2016 – "מס יציאה" לגבי אדם שחדל להיות תושב ישראל.
 • עמדה מס' 12/2016 – שנת הסתגלות לעניין קביעת מעמד של תושב חוזר ותיק.
 • עמדה מס' 13/2016 – יצירת מוסד קבע (לתושב חוץ שהוא תושב מדינה גומלת) או פעילות מניבת הכנסה בישראל (לתושב חוץ שאינו תושב מדינה גומלת) ע"י תושב חוזר ותיק או עולה חדש.
 • עמדה מס' 14/2016 – תקרת מסי חוץ.
 • עמדה מס' 15/2016 – מסי חוץ מוחזרים.
 • עמדה מס' 16/2016 – קיזוז הפסדים של ישות המסווגת באופן שונה במדינות שונות.
 • עמדה מס' 17/2016 – יישום סעיף 163 לפקודה בנוגע להכנסת דיבידנד משורשר.
 • עמדה מס' 18/2016 – דיבידנד רעיוני המתקבל מחברת משלח יד זרה.
 • עמדה מס' 19/2016 – הכנסה פאסיבית שמקורה בדיבידנד המתקבל בידי חברה נשלטת זרה.
 • עמדה מס' 20/2016 – הוראות סעיף 97(ב3) – זכות לפירות ממקרקעין הנמצאים בישראל.
 • עמדה מס' 21/2016 – זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תושבות.
 • עמדה מס' 22/2016 – זכאות להיות נהנה בנאמנות בהתקיים תנאי.
 • עמדה מס' 23/2016 – קביעת "רווחים שלא שולמו" של חברה נשלטת זרה (חנ"ז).
 • עמדה מס' 24/2016 – חישוב רווחים ראויים לחלוקה (רר"ל) במכירת מניות של חברה זרה.
 • עמדה מס' 25/2016 – תשלומים של תושב ישראל באמצעות סעיף או חשבון בנק מחוץ לישראל.
 • עמדה מס' 26/2016 – חישוב הכנסה חייבת של תושב חוץ בישראל לפי דיני המס בישראל.
 • עמדה מס' 27/2016 – הכנסות זרות של תושב ישראל יחושבו לפי הוראות פקודת מס הכנסה.
 • עמדה מס' 28/2016 – קיזוז הפסד במקום בו ניתן לנצל הטבה אחרת, כגון זיכוי ממסי חוץ.
 • עמדה מס' 29/2016 – מחירי העברה בעסקה בין-לאומית המחושבת לפי שיטת עלות מרווח (+Cost).
 • עמדה מס' 30/2016 – מחירי העברה בעסקה בין-לאומית באמצעות צד ג'.
 • עמדה מס' 31/2016 – רכישת אמצעי שליטה בחברה נשלטת זרה באמצע שנה.

לחץ כאן להודעת רשות המסים עמדות חייבות בדיווח שנת מס 2016.

לחץ כאן לרשימת העמדות החייבות בדיווח מס הכנסה ומיסוי בינלאומי שנת 2016

ראה גם: רשימת העמדות החייבות בדיווח מע"מ