שנת הסתגלות

 

תיקון מספר 168 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") פורסם ביום 19 בספטמבר 2008 וקובע פטורים ממס ומדיווח ליחידים אשר היו לתושבי ישראל לראשונה ולתושבים חוזרים בגין הכנסות ונכסים מחוץ לישראל (להלן: "התיקון").

 

בין יתר הוראותיו, קובע התיקון את מנגנון שנת ההסתגלות. בשל חשיבות הנושא ואופיו המיידי, הוחלט לפרט בנייר זה הוראות ספציפיות העוסקות ביישומו, כל זאת בנפרד מחוזר מפורט אשר יעסוק במכלול הוראות התיקון ואשר יפורסם בעתיד.

 

ההחלטה להעתיק מרכז חיים הינה החלטה מורכבת אשר בבסיסה שיקולים רבים. בהחלטה זאת נלקחות בחשבון, בין היתר, גם השלכות המס הנובעות מהעתקת התושבות, אשר עלולות להוות חסם ומכשול בפני מקבלי ההחלטה כאמור או לשלב בה יסודות, אשר יאדירו את מורכבותה ויערערו את הביטחון בקבלתה.

 

סעיף 14(ב) לפקודה קובע מנגנון אשר אמור לנטרל את החשש הנובע מהשלכות המס האמורות, לגבי החלטתו של יחיד לעלות לישראל או לשוב אליה.

 

המנגנון מעניק אפשרות לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק (להלן: "יחיד מוטב"), להמשיך ולהיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת מן המועד אשר בו עלה או שב לישראל, לפי העניין, על פי הודעתו (להלן: "שנת הסתגלות").

 

על פי התיקון, מי שבוחר בחלופה כאמור, מחויב להודיע בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל על בחירתו בשנת הסתגלות, בטופס (טופס 1130 - הודעה על בחירה בשנת הסתגלות) שקבע המנהל. יחיד מוטב אשר הגיע לישראל מיום 1 לינואר 2007 ועד ליום 31 בדצמבר 2008, יוכל להודיע על בחירתו עד ליום 31 במרץ 2009, ויראו בהודעתו האמורה כהודעה אשר הוגשה במועד.

 

מתוך מטרה להגשים באופן מיטבי את תכלות התיקון ועל מנת ליצור וודאות מקסימאלית ובהירות מרבית, הוחלט לפרט את התנאים שבהם יראו את היחיד המוטב כמי שהגיע לישראל.

 

לחץ כאן להודעת רשות בדבר שנת הסתגלות

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן