תושב חוץ לעניין מס הכנסה

 

להלן הגדרת תושב חוץ לצרכי מס בפקודת מס הכנסה:

"תושב חוץ" תושב חוץ הינו מי שאינו תושב ישראל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, וכן יחיד אשר התקיימו בו אלה (חלופה אשר נוספה במסגרת תיקון 168 לפקודת מס הכנסה):

  1. הוא שהה מחוץ למדינת ישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, במשך שנתיים רצופות.
  2. בשנתיים העוקבות מרכז חייו לא היה בישראל.

 

הבחינה של מרכז החיים תעשה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והפסיקה. ניתן גם לראות בטופס ניתוק תושבות מס הכנסה את הדברים אשר בד"כ יבחנו על ידי רשות המסים. 

בחינת העמידה בהגדרת "תושב חוץ" לצרכי מס חשובה הן לעניין החבות במס הכנסה וחובת הדיווח למס הכנסה החלה על תושב ישראל, והן לעניין הטבות המס להן זכאי "תושב חוזר" ו"תושב חוזר ותיק".

נדגיש כי יתכן ויחיד אשר מתגורר בחו"ל ומפיק את הכנסותיו בחו"ל,  עדיין יחשב תושב ישראל לצורכי מס ועל כן, יהא חייב בדיווח ותשלום מס על הכנסותיו לרשות המסים בישראל.

תשומת הלב כי הגדרה זאת גוברת על הגדרת תושב ישראל.

 

בהתאם לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו-2006, יראו יחיד שאינו עולה חדש ושרואים אותו כתושב ישראל כאמור בפסקה א(1) ו-2 להגדרה בסעיף 35(ד) לפקודת מס הכנסה, כתושב חוץ, אם בחמש שנות המס הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ והוא אחד מאלה:

  

  1. נציג דיפלומטי או פקיד קונסולרי בשירות סדיר ובתפקיד רשמי של מדינה זרה וכן בן זוגו וילדיו של כל אחד מהם, המתגוררים עמו.
  2. חייל בצבא מדינה זרה או בשירות האומות המאוחדות.
  3. יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצה"ל – עד לסיום שירותו הצבאי, אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.
  4. סטודנט הלומד בהיקף של חצי תכנית לימודים לפחות – בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בישראל, אם ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.
  5. מורה, מרצה או איש מחקר השוהה בישראל במוסד להשכלה גבוהה או מוסד הוראה אחר ומשמש בתפקיד בעבור המוסד – בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בישראל.
  6. איש דת הממלא תפקיד דתי במוסד דת בישראל על פי הזמנת אותו מוסד – בשלוש השנים הראשונות לשהייתו בישראל.
  7. חולה המאושפז בבית חולים או במוסד שיקומי שהגיע לישראל לצורך אשפוז או שחלה בעת שהותו בישראל ואשר אילולא תקופת אשפוזו לא היו חלות לגביו הוראת פסקת משנה (א)(2) בהגדרה.
  8. עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ – בחמש השנים הראשונות לשהותם בישראל.

 

ראה גם את משמעויות תושבות לצרכי מס לעניין החבות ב- מס שבח ו- מס רכישה בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין אשר נקבעו במסגרת הרפורמה במס שבח ומשפיעה על החבות במס.

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר