תיקון סעיף 35 לפקודה – נקודות זיכוי לתושב חוזר

 

  1. ביום 16 במאי 2010 התקבלה החלטת ממשלה (אשר סעיפים מסוימים ממנה תוקנו בהחלטה מיום 20 באוקטובר 2010) אשר עניינה עידוד חזרתם של תושבים חוזרים ארצה. במסגרת החלטת הממשלה (לרבות התיקון לה), הוחלט לתקן את סעיף 35 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") כך שתושב חוזר, כהגדרתו בסעיף 14(ג) לפקודה, יהא זכאי לנקודות זיכוי להן זכאי עולה חדש המגיע לישראל.

 

  1. בעקבות החלטת הממשלה, פורסם ביום 12 בינואר 2011 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 181), התשע"א 2011 (להלן: "התיקון" או "תיקון 181"), בו נקבע כי בהגדרת "עולה" אשר בסעיף 35 לפקודה ייכלל גם יחיד אשר שב והיה לתושב ישראל מיום 16 במאי 2010 ועד ליום 30 בספטמבר 2012 (להלן: "התקופה הקובעת"), לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות (להלן: "תושב חוזר מוטב"). לעניין זה נקבע בתיקון, כי מי שבידו תעודת "תושב חוזר" ממשרד הקליטה, על פיה שהה מחוץ לישראל 6 שנים לפחות (להלן: "תעודת תושב חוזר מוטב"), ייחשב לתושב חוזר מוטב וכפועל יוצא מכך – כ"עולה" לעניין סעיף 35 לפקודה.

 

  1. בעקבות התיקון, יהא זכאי תושב חוזר מוטב (בדומה לעולה חדש), לנקודות זיכוי הניתנות באופן מדורג במשך 5 שנים מיום ההגעה לישראל או מיום 1 בינואר 2011, על פי המאוחר, באופן הבא:

 

  • 1/4 נקודת זיכוי חודשית במהלך 18 החודשים הראשונים. שווי ההטבה החודשית (1/4 נקודת זיכוי) עומד על 627 ₪ (נכון לשנת המס 2011).
  • 1/6 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים. שווי ההטבה החודשית (1/6 נקודת זיכוי) עומד על 418 ₪, (נכון לשנת 2011).
  • 1/12 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים. שווי ההטבה החודשית (1/12 נקודת זיכוי) עומד על 209 ₪, (נכון לשנת המס 2011).

 

בסה"כ, ערך ההטבה הכולל (במשך כל 3.5 השנים), בהנחת ניצול מלא של כל נקודות הזיכוי, עומד על 18,810 ₪.

 

  1. בהמשך לאמור בסעיף 3 לעיל, תושב חוזר מוטב אשר שב והיה לתושב ישראל בין 1 בינואר 2011 ליום 30 בספטמבר 2012, יהא זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף 35 לפקודה, והן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו מיום הגעתו והיותו תושב ישראל.

 

תושב חוזר מוטב אשר שב והיה לתושב ישראל מיום 16 במאי 2010 ועד ליום 31 בדצמבר 2010, יהא זכאי לנקודות הזיכוי האמורות, אולם הן יבואו בחשבון בחישוב המס שלו, החל מיום 1 בינואר 2011. יובהר, כי ההשהיה האמורה אשר בתחילת קבלת ההטבה (מיום הגעתו לישראל ועד 1 בינואר 2011) אינה באה על חשבון תקופת ההטבות, קרי – תושב חוזר כאמור יהא זכאי לנקודות הזיכוי במשך 3.5 שנים מלאות, על פי המדרג המפורט בסעיף 3 לעיל.

 

לחץ כאן להודעת רשות המסים בדבר תיקון סעיף 35 לפקודה - נקודות זיכוי לתושב חוזר

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן