החלטת מיסוי 8579/17 – הקצאת אופציות לעובדים – שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד מעביד – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות

  1. לחברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), תכנית אופציות, אשר הוגשה לאישור פקיד השומה (להלן: "תכנית האופציות"), ומכוחה הקצתה החברה אופציות למניות רגילות של החברה לעובדים לרבות לדירקטורים, אשר אינם בעלי שליטה כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודת מס הכנסה (להלן: "העובדים"), במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון אשר בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "אופציות 102 הוני"). כל האופציות 102 הוני, הופקדו במועד הקצאתן בידי נאמן כמשמעותו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הנאמן").
  2. ככלל, תכנית האופציות קובעת, כי במקרים של סיום יחסי עבודה (להלן: "סיום יחסים"), יש לעובד תקופה של 3 חודשים להמיר את האופציות, אשר מועד הבשלתן הגיע נכון למועד סיום היחסים, למניות של החברה, שאם לא כן, האופציות תפקענה (להלן: "תקופת המימוש").
  3. על אף האמור, ביחס לעובד תושב ישראל, אשר סיים את העסקתו בחברה, אישרה החברה, כי תקופת המימוש ביחס לאופציות הבשלות אשר בידי העובד, תוארך מתקופה של 3 חודשים לתקופה של 12 חודשים (להלן: "הארכת תקופת המימוש").
  4. למעט הארכת תקופת המימוש כמפורט לעיל, יתר תנאי ההקצאה המקוריים של האופציות אשר בידי העובד, וכן ביחס לאופציות אשר הוקצו לעובדים אחרים לא שונו. לרבות אי האצת תקופת ההבשלה במסגרת הפרישה.
  5. בתכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת האפשרות כי מימוש המניות הרגילות הנובעות מן האופציות אשר הוקצו מכוח תכנית האופציות, יעשה באמצעות שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, למעט באישור מראש של המחלקה המקצועית של רשות המסים בתנאים שיקבעו.
  6. הוצהר כי האופציות 102 הוני הוקצו תחת תכנית האופציות המסווגת ככזו לצרכים חשבונאיים ואשר מסווגת כתכנית הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי FAS 123R לפי כללי החשבונאות האמריקאיים, על פי IFRS2 לפי התקינה הבין-לאומית ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא מסווגת כתכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים), לרבות הענקת יחידות פנטום לעובדים.

הבקשה:

קביעת הסדר מס ביחס להארכת תקופת המימוש במסגרת סיום היחסים.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

  1. ככלל, שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום העסקה ובמקרה זה הארכת תקופת המימוש תהווה אירוע מס, הן במישור החברה, לעניין חבות ניכוי מס במקור, והן במישור העובד.
  2. הוסכם כי יחולו על האופציות הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (להלן: "אופציות 3(ט)"). מכאן, המס בגין האופציות 3(ט) יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המרת האופציות למניות (להלן: "אירוע המס"). במועד אירוע המס יחויב העובד במס על הכנסתו, אשר תסווג כהכנסת עבודה מכוח הוראות סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, והיא תהא חייבת במס בשיעור המס השולי הקבוע בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה ובסעיף 121ב לפקודה.
  3. יראו את שווי ההטבה במועד המימוש, המשמעות המונח בסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, כהכנסה אשר הופקה בישראל. כמו כן, יראו את העובד כתושב ישראל עד למועד המימוש, לפי העניין, בכל האמור ביחס להכנסות מן האופציות נשוא החלטת המיסוי.
  4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות והתניות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברה ומכתב אישור של החברה להסכמתה לתנאי החלטת מיסוי זו וכן הוראות במקרה של הפרה.

לחץ כאן להחלטת מיסוי 8579/17